กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -22 พ.ย. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ

“กรมทรัพยากรน้ำ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36450/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ย. – 22 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำกรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ขอบเขตของงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนปฏิบัติงาน การประสานงาน การบริการให้คำปรึกษาในด้านวิชาการแก่สำนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานกรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้
๑.๑ ด้านปฏิบัติการ
(๑) เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทาง หลักการ วิธีการ มาตรฐานในการพัฒนาวิชาการ มาตรฐานรูปแบบ หลักเกณฑ์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดสรรน้ำที่เหมาะสม และเป็นธรรม สำหรับการใช้น้ำด้านต่างๆ ทั้งเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นพื้นฐานด้านเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค
(๓) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดหาน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสำหรับทุกกิจกรรม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการวางแผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
(๕) เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงานในระดับกรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
(๖) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์จากโครงการ แหล่งน้ำที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว อาทิเช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น เพื่อนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการการดำเนินงานในหลายมิติ
(๗) ถ่ายทอดความรู้หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับกรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ให้คำแนะนำความรู้ เทคนิควิชาการใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด การน้ำ และวิเคราะห์ถึงปัญหาในการดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
๑.๒ ด้านการวางแผน
(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางและมาตรการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบแผนรวมแบบบูรณาการในด้านต่าง ๆ เช่น แผนการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ แผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งแผนการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
๑.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานด้านการบริหารจัดการน้ำกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๑.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานระดับสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยขน์ในการบริหารจัดการน้ำ
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนางานด้านบริหารจัดการน้ำ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมทรัพยากรน้ำ ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากข้อ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และข้อ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินฯ ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ข้อ 4.2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ขอบเขตของงาน
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยดำเนิน การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดการณ์ในอนาคต
1.2 ให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำแนวทางในการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมทรัพยากรน้ำ และเป้าหมายการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557 – 2561 ของรัฐบาล
1.3 ให้คำปรึกษา และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมทรัพยากรน้ำ
1.4 ให้คำปรึกษาและดำเนินการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากข้อ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และข้อ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินฯ ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ามีผู้ใดได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินฯ ข้อ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร สอบ กรมทรัพยากรน้ำ2559 สอบ กรมทรัพยากรน้ำ 59 ehenbook.com กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments