กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา

“กรมอุตุนิยมวิทยา”

ลิงค์: https://iqepi.com/36416/ หรือ
ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 90
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 24 พ.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ทั้งนี้จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีกจำนวน 90 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,250 บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่านกาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments