ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |ผู้สอบภาค ก. ก.พ. เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36411/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้สอบภาค ก. ก.พ. เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 24 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.กรุงเทพมหานคร

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 และประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยความตามข้อ 8.2 ของประกาศสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรารถทั่วไป ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 14,019 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบและรอบที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

2. ท่านมีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559” ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2559 และจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ระหว่างวันที่ 4-25 พฤศจิกายน 2559

3. ผู้ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ คือ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ และระบุเลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า “หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ” ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.ฑ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

4. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559”

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ.2559 สอบ ก.พ. 59 ehenbook.com ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments