การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ต.ค. -17 พ.ย. 2559 |ช่าง ระดับ 3 สายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน


ฝากประชาสัมพันธ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36382/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่าง ระดับ 3 สายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 17 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กาทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสนมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และตามข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน และมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสำรวจ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

2. ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 สายงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายในงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานสำรวจรังวัด
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานประเมินราคาที่ดิน

3. หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

สมัครงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2559 สอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments