กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -21 พ.ย. 2559 |พนักงานคุมประพฤติ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุมประพฤติ

“กรมคุมประพฤติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36320/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 21 พ.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านคุมประพฤติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. แสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเสนอผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา เพื่อประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
  2. ควบคุม ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา เพื่อให้ผู้กระทำผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  3. วิเคราะห์ จำแนก วางแผน แก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์และจัดให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคม เพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดี
  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อ (2) และ (3) เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
  6. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุมครองป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
  7. จัดให้มีการประชุมหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระทำผิด เหยื่อ และชุมชนตามความเหมาะสม
  8. รวบรวมข้อมูล ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
  9. ตอบข้อหารือตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ชัดเจนในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  10. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และทำความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการในงานคดีอาญา คดีครอบครัว และงานกำกับการปกครอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สนใจหรือผู้รับบริการ

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ

งานคุมประพฤติเป็นหน่วยงานบังคับคดีทางอาญาซึ่งต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยกลุ่มที่จะต้องมาอยู่ในการควบคุมดูแลจะเป็นผู้กระทำผิดที่มีความหลากหลายในด้านฐานความผิดและพฤติกรรม ในปัจจุบันกรมคุมประพฤติควบคุมดูแลนักโทษที่ได้ับการปล่อยตัวจากเรือนจำในฐานความผิดที่มีความรุนแรงสูงสุดในฐานฆ่าคนตายซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิต แต่ผู้กระทำผิดได้รับการอภัยโทษและลดโทษจนอยู่ในการพักการลงโทษและมาอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งการดำเนินงานกับผู้กระทำผิดเหล่านี้จะเริ่มตั้งแต่การแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้กระทำผิด การสืบสวนพยานไปจนถึงการควบคุมพฤติกรรม เมื่อผู้กระทำผิดได้รับการปล่อยตัวออกมาในชั้นของการคุมประพฤติ โดยพื้นฐานผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถกลับไปสู่ชุมชนได้อย่างปกติ และสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม

นอกจากนี้ในปัจจุบันกรมคุมประพฤติได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิดหลายกลุ่ม เพื่อควบคุมพฤติกรรมมิให้ไปกระทำผิดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีความพร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างจังหวัดได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจากต้องปฏิบัติงานที่ไม่น่าอภิรมย์ตรากตรำและเสี่ยงอันตราย เนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

หลักสูตรการสอบและวิธีการสอบแข่งขัน

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่
 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และ กฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 (เฉพาะมาตราเกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณษคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 32(5) – (8), 43 กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ 46 ข้อ 91-98 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
 3. ความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนกายุติธรรมทางอาญา ความรู้เกีย่วกับงานคุมประพฤติ
 4. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์
 5. ความรู้และแนวความคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 6. ความรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ งานบุคคล งานการคลัง การประชุมหรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น บัญชีวันทำการของข้าราชการและลูกจ้างและสวัสดิการต่างๆ
 3. ดำเนินการจัดทำบัญชีและฎีกา การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน
 4. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 6. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ด้านการบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี


หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

กรมคุมประพฤติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบท้าย

2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบท้าย
สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ธ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments