สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ต.ค. -2 พ.ย. 2559 |พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/36271/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 2 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน ( หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
2) สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
3) มีใจรักบริการ (Service Mind)
4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน
จากต่างประเทศ เช่น สัมมนา
2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น สถานทูต
หอการค้าต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมด้านการลงทุนร่วมกัน
3) ประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ ของ สำนักงาน
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่2)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3) สาขาวิชาบัญชี
2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ช่วยจัดทำรายงานภาพรวมของอุตสาหกรรมรายสาขา
2) ช่วยวิเคราะห์โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทุกรายสาขา เช่น ข้อมูล กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรที่ใช้และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4) ช่วยตรวจสอบช้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และ เครื่องจักร
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 3
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)
3) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้
4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและค้นหาข้อมูลในระดับดี
5) สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำเป็นบทความเชิงวิชาการได้
6) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
8) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
9) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
10) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการลงทุน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ติดตามและให้ความคิดเห็นและมุมมองในประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยและ ประเทศคู่แข่ง พร้อมจัดทำสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3) สามารถวิเคราะห์อุตสาหกรรม ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการเงิน
ของโครงการลงทุนและจัดทำรายงานภาวะการลงทุน
4) ประสานงานการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน
5) สนับสนุนและประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น จัดการประชุม
และทำรายงานประชุม เป็นต้น
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 4
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1.1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
2) บุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)
3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและสื่อสารได้อย่างดีมาก
4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน
และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
9) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1) ช่วยวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนากลยุทธ์ใหม่ในกิจกรรม
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ
2) พัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนากิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน หรือองค์กรเป้าหมายในต่างประเทศ
เพื่อร่วมวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ใหม่ ในการร่วมมือพัฒนา
กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4) งานประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments