กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |ผู้ประสานงานการฝึกอบรม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/36206/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานการฝึกอบรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 25,000-30,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 21 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคนนทบุรี

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานการฝึกอบรม

จำนวน 1 อัตรา

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศของการเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการฝึกอบรมนานาชาติด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคอื่น ๆ (Strengthening and promoting an ASEAN center of excellence for international disease control training and HIV/AIDS capacity building) โดยใช้งบจากโครงการเงินช่วยเหลือต่างประเทศ (TUC)

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานการฝึกอบรม (ปฏิบัติงานเต็มเวลา)

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

1. เป็นผู้ช่วยในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงบริหารจัดการการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามและประเมินความต้องการการฝึกอบรม

2. เป็นผู้ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3. จัดทำการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมและสรุปรายงานการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

4. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดแผนกิจกรรมการฝึกอบรม การติดตามการดำเนินงาน และจัดส่งสรุปรายงานกิจกรรมตามกำหนดเวลา

5. เป็นผู้ช่วยในการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานผู้ให้ทุนเพื่อสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรภายใต้การพิจารณาของวิทยากรฝึกอบรม

6. ช่วยในการจัดเตรียมโครงการเพื่อนำเสนอต่อผู้ให้ทุน

7. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ผู้ให้ทุน วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

8. จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมและการฝึกอบรมฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ

9. จัดหาและสนับสนุนเอกสารต่างๆให้กับหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ ในการบริหารจัดการในแต่ละวันของศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

10. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านสุขภาพ (ด้านสาธารณสุขจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3. สามารถจัดทำแผนในการดำเนินงานของหลักสูตร สามารถกำกับและบริหารจัดการการฝึกอบรม

4. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและบริหารโครงการรวมไปถึงการวางแผน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณ การติดตาม การรายงานผล และควบคุมการดำเนินงาน

5. มีทักษะการเป็นกระบวนการและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และมองโลกในแง่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมาก

7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office และ Internet)

8. มีความกระตือรือร้น มีความคิดริมเริ่ม และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้

9. มีจิตใจบริการและสามารถทำงานนอกเวลาได้

อัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาใบปริญญาบัตร

3. ใบแสดงผลการเรียน

4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

6. หลักฐานราชการสำคัญอื่นๆ

สถานที่รับสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาคาร ๓ ชั้น ๓ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 (ในเวลาราชการ)

หรือ อีเมล์ itcthaitraining@gmail.com

ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ตุลาคม 2559

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๓ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-3362

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ นนทบุรี กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง,อีเมล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments