กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |นักทรัพยกรบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/36203/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยกรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 14 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรคสงขลา

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวางระบบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ในการปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การอบรม การดูงาน รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษา และแผนการฝึกอบรมของสำนักงาน
(3) ดำเนินการโครงการอบรม/ดูงาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Estimates
(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดความต้องการ ความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
(5) ประสาน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม/…
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
2) ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานในงานด้านปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานในงานโครงการ ของกลุ่มงานและของสำนักงาน
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการดำเนินงานในงานพัฒนาบุคลากร
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ 1 ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ 2 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทำคำตอบ ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ 3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
 

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ สงขลา กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2559 สอบ กรมควบคุมโรค 59 ehenbook.com กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมควบคุมโรค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments