กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 10 ต.ค. -25 ต.ค. 2559 |63 อัตรา หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

กสท

“กสท”

ลิงค์: https://iqepi.com/36195/ หรือ ตำแหน่ง: 63 อัตรา หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 63 ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 25 ต.ค. 2559 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กสทกรุงเทพมหานคร

กสท เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 63 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง – ยกเว้น 25/10/2559 ถึงเวลา 16.00 น. ) ———————— ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 63 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร จำนวนที่รับสมัคร ให้เป็ฯไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
 2. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตังนี้
   1. มีสัญชาติไทย
   2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
   3. สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
   4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
   5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
   6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
   7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
   8. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)
   9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
   10. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต หรือกระทำผิดวินัย
  2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้
   1. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25
   2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75 สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.00
   3. ระดับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75
  3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด
  4. ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป
  5. ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที
  6. ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้
   1. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
   2. อายุของผู้สมัคร
  7. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการบรรจุ/ปรับวุฒิในคุณวุฒิ และตำแหน่ง ตามที่กำหนดในการรับสมัครนี้มาก่อน
  8. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง (ข้อ 1 – ข้อ 24 และ ข้อ 26) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
  9. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ไดรับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร (ข้อ 25 และ ข้อ 27 – ข้อ 36) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
 3. หลักฐานประกอบการสมัครงาน
  1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในปี 2558 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็ฯผู้คัดเลือกได้แล้ว และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่างๆ เมื่อไดรับการคัดเลือกด้วย
  2. ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครในข้อ 9 และข้อ 10 จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยต์ประเภทที่ 2 (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ 33)
  4. กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐานจำนวน 1 ชุด
  5. หลักฐานทางทหารตามข้อ 2.3 (กรณีเพศชาย โดยแนบเฉพาะ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณีเท่านั้น)
  6. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบของประกาศรับสมัคร (สำหรับผู้สมัครในข้อ 25 และข้อ 27 – ข้อ 36) จำนวน 1 ชุด
  7. รูผถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูปทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารตามข้อ 1-6
 4. การรับสมัคร
  1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 21004 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com
  2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนและสมัครได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือระบุเกินกว่า 1 ข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
  3. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.6 แนบเป็น PDF File เท่านั้น สำหรับข้อ 3.7 (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)
  4. ผู้สมัครที่จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 แล้วแต่กรณี โดยให้แนบเอกสารดังกล่าวมาในช่องของ Transcript ช่องใดช่องหนึ่ง
  5. เมื่อแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะมีคำว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
  6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.cattelecom.com
 5. การคัดเลือก
  1. ภาคเฉพาะตำแหน่ง
   1. สอบวิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  2. ภาคทั่วไป
   1. สอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความรู้ทั่วไป / ภาษาอังกฤษ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
   1. สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้ว) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 7. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนรวมภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะตำแหน่งรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 8. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้
 9. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
 10. ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือมีเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใดๆ เพิ่มไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559
พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการต่างๆ

แนบท้ายประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

——–

คุณวุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง

ข้อที่สมัคร ตำแหน่ง/คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร ปฏิบัติงานสังกัด จำนวนที่รับสมัคร
(อัตรา)
1. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 5 / นักบริหารงานพาณิชย์ 5

– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการสาขาวิชาทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

(ส่วนพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตรายย่อย)

1
2. ตำแหน่งวิศวกร 5

– ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

(ส่วนให้บริการระหว่างประเทศ 2)

1
3. ตำแหน่งวิศวกร 5
4. ตำแหน่งนักวิเคราะหืระบบงานคอมพิวเตอร์ 5

– ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร

(ส่วนบริการด้านระบบบัญชีการเงิน = 1

ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน = 1)

2
5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5

– ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์, จัดทำ Program Specification

– มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล RDBMS

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการ UNIX/Linux/Windows

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming (Web Services)

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend of Technology

– มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

(ส่วนระบบใบแจ้งค่าใช้บริการ = 1

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ส่วนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า = 1)

2
6. ตำแหน่งนักบิรหารงานทั่วไป 4

– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ

(ส่นวบริการสัมพันธ์ (Contact Center))

1
7. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์

(ส่วนพัฒนาบริการโทรศัพท์)

1
8. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

(ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการเสริมบรอดแบนด์ = 1

ส่วนพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตองค์กร = 1)

2
9. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล

(ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล)

1
10. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล

(ส่วนธุรกิจสื่อสารข้อมูลในประเทศ)

1
11. ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

– ปริญญาตีรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ส่วนบริการด้านเทคนิคความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ)

1
12. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล

(ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก)

1
13. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ

(ส่วนบริการหน่วยงานภาครัฐ 4 = 1

ส่วนบริการหน่วยงานภาครัฐ 5 = 1)

2
14. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

ส่วนการขายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 = 1

ส่วนให้บริการระหว่างประเทศ 1 = 1

ส่วนให้บริการระหว่างประเทศ 2 = 1

3
15. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4

– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/ปริญญาตรีการจัดการ สาขาวิชาทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

(ส่วนการขายลูกค้าผู้ประกอบการ 1)

1
16. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4

– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/ปริญญาตรีการจัดการ สาขาวิชาทางด้านากรจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

(ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)

1
17. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

(ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ธนบุรี = 1

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย มีนบุรี = 1

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย พระโขนง = 2

4
18. ตำแหน่งพนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

– ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร

(ส่วนบริการด้านระบบสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กร = 1

ส่วนบริการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ = 1

2
19. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร

(ส่วนบริหารด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)

1
20. ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA, C, C# บนระบบปฏิบัติการ UNIX/Linux/Windows

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming (Web Services)

– มีความรู้เกี่ยวกับ RDBMS System และ SQL Command

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend of Technology

– มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

(ส่วนระบบบริหารสารสนเทศ = 2

ส่วนระบบข้อมูลการใช้บริการ = 1

ส่วนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า = 1

4
21. ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA, Objective-C และ Swift

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming (Web Services)

– มีความสามารถในการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android / IOS

– มีความรู้เกี่ยวกับ RDBMS System และ SQL Command

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend fo Technology

– มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

(ส่วนระบบบริการสารสนเทศ)

1
22. ตำแหน่งวิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

– ปริญญตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบ Data Warehouse 2 Data Mining, Business Intelligent Report Tools (BI Report)

– มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Web Application

– มีความรู้ ในการออกแบบข้อมูล Multi Dimentional Database (MDB), RDBMS

– มีทักษะในการใช้ SQL Command

– มีทักษะการใช้ Software SAS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ส่วนระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ)

1
23. ตำแหน่งนักบิรหารงานทั่วไป 4

– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางธุรกิจ/ สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

– มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ดังนี้

– มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคุม และหรือประมวลผลข้อมูล

– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/โปรแกรม Microsoft Office และ SQL Statement

– มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

(ส่วนควบคุมและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ)

1
24. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ/หรือ สามารถเข้าทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล

(่ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก)

1
25. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

– เพศชาย

– มีความพร้อมที่จะทำงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจแก้ อุปกรณืและข่ายสาย สามารถปีนเสาไฟฟ้าได้และไม่กลัวความสูง

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

(ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย มีนบุรี = 3

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ยานนาวา = 1

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย สมุทรปราการ = 3

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย หลักสี่ = 4

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย เคเบิล = 1

ส่วนปฏิบัติการระบบการกำลัง = 1

ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย คลองหลวง = 1

14
26. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร

(ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป)

1
27. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาก)

1
28. ตำแหน่งวิศวกร 4

– ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ)

1
29. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ 4

– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนการตลาดและการขาย

1
30. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น)

1
31. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี)

1
32. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4

– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/ปริญญาตรีการจัดการ สาขาวิชาทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ฉะเชิงเทรา)

1
33. ตำแหน่งช่าง 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/ช่างยนต์

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ขับเคเบิลทรัคได้) (แนบใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 ด้วย)

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

(ส่วนสนับสนุนงานบริการ)

1
34. ตำแหน่งช่าง 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

(ส่วนบริหารโครงข่าย)

1
35. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท แหลมฉบัง)

1
36. ตำแหน่งพนักงานธุรกิจ 3 / พนักงานการเงินและบัญชี 3

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ/บัญชี

– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

สำนักงานบริการลูกค้าง กสท เขตตะวันออก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครนายก)

1

หมายเหตุ – เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ให้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกาศให้ครบถ้วน /สมัครงาน กสท งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กสท รับสมัคร สอบ กสท2559 สอบ กสท 59 ehenbook.com กสท เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท :online ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: สอบวันที่: ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กสท คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments