ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 6 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารออมสิน”

ลิงค์: https://iqepi.com/36190/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ต.ค. – 14 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารออมสินกรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ

รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารการป้องกันการทุจริต 1
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนบริหารการป้องกันการทุจริต 1
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
รายละเอียดงาน
– บริหาร ควบคุมตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภํณฑ์ และบริการของธนาคาร เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริต
– กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต และคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้แก่ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
– ตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่น่าสงสัยและ/หรือส่อเค้าทุจริตตลอด 24 ชั่วโมง
– วางแผน และดำเนินการสืบสวนสอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลการทุจริต พยานหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเหตุการณ์การทุจริต และระบุตัวผู้ทุจริตหรือกลุ่มผู้ทุจริต
– ดำเนินการและหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาขัอยุติ กรณีที่ลูกค้าและ/หรือธนาคารได้รับความเสียหายจากการทุจริต รวมทั้งการขออนุมัติจ่ายเพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่ลูกค้า
– ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดการให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
– ควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของธนาคาร
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
หมายเหตุ
1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต
3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud’s Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี
5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 2
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 2
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
รายละเอียดงาน
– วางแผนและดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตบัตรเครดิต และเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งให้แก่ร้านค้าสมาชิก และหน่วยงานอื่นๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทุจริต และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สรุปรายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เพื่อระบุตัวผู้ทุจริต และความเสียหาย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี และนำเสนอธนาคารเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ทุจริต รวมถึงการติดตามความคืบหน้าทางคดี และการหาข้อยุติให้กับลูกค้า และหรือธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริต
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงบัญชีและนำเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า
– จัดเก็บขัอมูลการทุจริต พยานหลักฐาน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน PCIDSS พร้อมรายงานข้อมูลการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฏระเบียบ เช่น Visa เป็นต้น
– ดำเนินการจัดทำระเบียบ คำสั่ง รวมถึงการเข้าร่วมการพัฒนาและทดสอบระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
หมายเหตุ
1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต
3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud’s Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี
5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 3
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสืบสวนและชดเชยความเสียหาย 3
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
รายละเอียดงาน
– วางแผนและดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตจากการสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกบัตรเครดิต การสมัครใช้บริการช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ การสมัครใช้บริการสินเชื่อ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทุจริต และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สรุปรายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน เพื่อระบุตัวผู้ทุจริต และความเสียหาย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี และนำเสนอธนาคารเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ทุจริต รวมถึงการติดตามความคืบหน้าทางคดี และการหาข้อยุติให้กับลูกค้า และหรือธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากการทุจริต
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงบัญชีและนำเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า
– จัดเก็บขัอมูลการทุจริต พยานหลักฐาน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน PCIDSS พร้อมรายงานข้อมูลการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฏระเบียบ เช่น Visa เป็นต้น
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
หมายเหตุ
1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต
3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน F

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยบริหารข้อมูลและระบบงาน
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยบริหารข้อมูลและระบบงาน
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
รายละเอียดงาน
– วางแผนและบริหารจัดการระบบงานและข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันการทุจริตในความรับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบงาน รวมถึงการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
– บริหารจัดการ Rules ในระบบ Fraud Monitoring และ Fraud Detection
– ศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น Visa Rulesเป็นต้น รวมถึงการติดตามข้อมูล ข่าวสาร รูปแบบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก เช่น Visa เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และศึกษาหาแนวทางการป้องกันการทุจริต
– วิเคราะห์แนวโน้มการทุจริต และจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาระบบงานการติดตามตรวจจับการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
หมายเหตุ
1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต
3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud’s Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี
5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
7.มีความรู้ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาโปรแกรมได้


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยติดตามและตรวจจับการทุจริต 3
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยติดตามและตรวจจับการทุจริต 3
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
รายละเอียดงาน
– วิเคราะห์และตรวจสอบใบสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใบสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก ใบสมัครใช้บริการช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ ใบคำขอสินเชื่อประเภทต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– บริหารจัดการระบบ Fraud Monitoring และ Fraud Detection
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกเลิกใบสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใบสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก ใบสมัครใช้บริการช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ และใบคำขอสินเชื่อ และอืนๆ ในกรณีที่พบว่ามีเหตุอันน่าสงสัย/หรือส่อเค้าทุจริต
– วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการทุจริต และจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน และหาทางควบคุมและป้องกันต่อไป
– วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงข้อเสนอแนะในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
หมายเหตุ
1.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การควบคุม การตรวจสอบ และการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต (Fraud Management) ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตรวจจับ และการป้องกันการทุจริต และมีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ set rules ของระบบงานการตรวจจับและการป้องกันการทุจริต
3.มีความรู้ในการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายจากการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ Digital Banking และสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
4.มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับใน Fraud’s Rules & Regulations ของ Visa เป็นอย่างดี
5.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริต และหรือการบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ถือบัตร และมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
6.มีทักษะ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี


ผู้ชำนาญการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

ตำแหน่ง
ผู้ชำนาญการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
29 ก.ย. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
รายละเอียดงาน
-วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของธนาคารทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี (Corporate Image) และผลิตภัณฑ์ (Product Image) เป็นที่ชื่นชอบต่อสาธารณชนทุกระดับ ทั่วประเทศ และสร้างความสัมพันธ์กบัสื่อมวลชนทุกแขนง
-เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจ และภารกิจของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ ไปยังประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มลูกค้า และประชาชนทั่วไปด้วยกิจกรรมสังคมต่างๆ
-สร้างความเชื่อมั่นว่าธนาคารมีกลยุทธ์การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันที่เอื้อต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามที่องค์กรคาดหวัง
-จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
หมายเหตุ
1.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และหรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2.อายุไม่เกิน 45 ปี
3.มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์งานด้านประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.สามารถวางแผนและวางกลยุทธ์ในการบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด
5.สามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนบทความ/ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมด้านการสื่อสารการตลาด
6.มีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
7.มีทักษะในการใช้ภาษาทั้งการพูด อ่าน เขียน และมีปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจได้ดี
8.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อและประสานงานกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี
สมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน2559 สอบ ธนาคารออมสิน 59 ehenbook.com ธนาคารออมสิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารออมสิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments