งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/2559)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย

“ธนาคารกรุงไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36141/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/2559)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 16 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารกรุงไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย – 156

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   วางแผนและกำหนดนโยบายสินเชื่อ อำนาจอนุมัติ และเครื่องมือที่ใช้พิจารณาสินเชื่อรายย่อย ให้สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
   วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ Credit Portfolio สำหรับสินเชื่อรายย่อย ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
   วางกลยุทธ์และให้คำแนะนำในการจัดทำ รวมถึงการปรับปรุง Credit Modelling ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงควบคุม ความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด
   วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำ Strategic Planning เพื่อใช้บริหารจัดการ Credit Loss and Profitability ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
   บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
  • คุณสมบัติ
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรือการจัดทำระบบ Credit Scoring
   มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
   มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
   มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
   มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   ระยะเวลาในการรับสมัคร
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
   การคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
   เอกสารประกอบการสมัคร
   โปรดแนบ Resume เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

   หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน ฝ่ายบริการตลาดทุน – 155

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ตั๋วแลกเงิน และกองทุนรวม (Registrar)
   ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของลูกค้าผู้จองซื้อหลักทรัพย์ การชำระเงินจองซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารการจองซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
   ประสานงานในการจัดสรร การจองซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้กับผู้จองซื้อหลักทรัพย์
   จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้จองซื้อหลักทรัพย์หรือทะเบียนสมาชิกกองทุนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้หน่วยงานภายใน และภายนอกธนาคาร
   ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อคำนวณและจัดสรรสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงรายการ ในทะเบียนหลักทรัพย์
   เก็บรวบรวมรายงานแสดงฐานะของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลประจำปี
   ดำเนินการโอนเงินปันผล ดอกเบี้ย และเงินต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
   คำนวณจำนวนหน่วยลงทุน รวมถึงดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
   ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุน รวมถึงจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  • คุณสมบัติตำแหน่งงาน
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน
   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการให้คำปรึกษา
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ตุลาคม 2559
  • การคัดเลิอกธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
  • การประกาศผลการคัดเลือก ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสะพานขาว ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ – 153

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการตลาดธุรกรรมต่างประเทศ
   กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดสำหรับลูกค้าที่อยู่ในความดูแล
   ให้บริการในเชิงรุก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ และให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้บริการ
   ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า หน่วยงานอำนวยสินเชื่อ สาขา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร กฎระเบียบประเพณีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   แก้ไขปัญหา แนะนำการดำเนินการ และประสานงานในการทำธุรกรรมต่างประเทศ
   จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ลูกค้า
   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการติดตามความเคลื่อนไหว จัดทำแผนและออกเยี่ยมเยียนลูกค้ารายเก่า และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า
   ติดตามดูแลและกระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ ของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
   ให้บริการและดำเนินธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติ
   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
   2. มีความรอบรูในผลิตภัณฑและบริการด้านต่างประเทศ และ Trade Finance
   3. มีความรู้ด้านการขาย และการตลาด
   4. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธดี
   5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษได้ดี
   6. มีประสบการณ์ด้าน TRADE SALE, TRADE SPECIAL LIST จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ระยะเวลาในการรับสมัคร
   ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
  • การคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสกุลรัตน์ 0-2208-4940
  • หมายเหตุ :คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศชลบุรี ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ – 154

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด
   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
   2. มีความรอบรูในผลิตภัณฑและบริการด้านต่างประเทศ และ Trade Finance
   3. มีความรู้ด้านการขาย และการตลาด
   4. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธดี
   5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษได้ดี
   6. มีประสบการณ์ด้าน TRADE SALE, TRADE SPECIAL LIST จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการตลาดธุรกรรมต่างประเทศ
   กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดสำหรับลูกค้าที่อยู่ในความดูแล
   ให้บริการในเชิงรุก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ และให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้บริการ
   ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า หน่วยงานอำนวยสินเชื่อ สาขา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร กฎระเบียบประเพณีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   แก้ไขปัญหา แนะนำการดำเนินการ และประสานงานในการทำธุรกรรมต่างประเทศ
   จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ลูกค้า
   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการติดตามความเคลื่อนไหว จัดทำแผนและออกเยี่ยมเยียนลูกค้ารายเก่า และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า
   ติดตามดูแลและกระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ ของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
   ให้บริการและดำเนินธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระยะเวลาในการรับสมัคร
   ตั้งเเต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2559
  • การคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสกุลรัตน์ 0-2208-4940
  • หมายเหตุ :คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด – 150

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   จัดทำ Valuation Model และ Risk Model ของทุกประเภทธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อน โดยแยกตามแต่ละประเภทความเสี่ยง
   จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และวิเคราะห์ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้าของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
   ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยง)ตามที่กำหนด
   ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ห้องค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบของธนาคาร
   ติดตาม Risk Monitoring โดย Alert และรายงานให้กับหน่วยงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
   วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   กำหนดเพดานความเสี่ยง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ / ลดความเสี่ยง
   ควบคุม และดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
   จัดทำบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 (IAS 39) และ / หรือที่เกี่ยวข้อง
   วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   กำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ / ลดความเสี่ยง
   ควบคุม และดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้าให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
   ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
   ประเมินเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดให้เป็นไปตามที่ทางการกำหนด
   วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   ควบคุม และดูแลความเสี่ยงของคู่ค้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมของห้องค้า
   ดูแลระบบงานของห้องค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
   ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมของห้องค้าที่มีความเสี่ยงของคู่ค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
   ทำหน้าที่ Administrator และ Setup Parameter ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เช่น KRM, ระบบห้องค้าเงิน, Reuters และ Bloomberg เป็นต้น
   ประสานงานระหว่างผู้ใช้และหน่วยงานด้าน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านในการใช้งานระบบงาน ตลอดจนการแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน
   ตรวจสอบข้อมูลกับระบบงาน / รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทบยอด และแก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล Position Data ให้ถูกต้องเหมาะสม
   ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ Data เพื่อใช้บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำ Data Specification เช่น Position Data และ Market Data เป็นต้น เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้า และการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
   ตรวจสอบข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง กระทบยอด และแก้ไข/ปรับปรุง Market Data ให้ถูกต้องเหมาะสม
   ประเมิน และตรวจสอบวิธีการประเมินมูลค่า (Pricing) ของระบบงานของห้องค้า รวมทั้งประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)และตามแบบจำลอง (Mark to Model) ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
   ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญา Credit Support Annex (CSA) เช่น ทบทวนความเหมาะสมของผล Mark to Market ของคู่สัญญา เป็นต้น

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน
   มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงตลาด และ/หรือ ด้านสภาพคล่อง
   มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
   มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
   มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   มีทักษะการวิเคราะห์ และการนำเสนอ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • Credit Portfolio Management – 131

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   กำหนดกลยุทธ์ในการดูแล Credit Portfolio สำหรับสินเชื่อ Consumer Loan คลอบคลุมตั้งแต่การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงต่างๆ
   กำหนดกลยุทธ์และจัดทำ Strategic Planning สำหรับสินเชื่อ Consumer Loan เพื่อจัดการดูแลผลการดำเนินงานในเรือง Credit Loss and Profitability ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
   จัดทำและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Credit Portfolio Quality Measurement Report สำหรับสินเชื่อ Consumer Loan รวมถึง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และอื่นๆต่อไป
   จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของหน่วยงาน
   ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน ประสานการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารบรรณ
   และรวบรวมแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
   มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
   มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • Data Analytics / Credit Modelling – 132

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   จัดทำ จัดการตรวจรับ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Credit Modelling สำหรับเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดทำ และการนำ Credit Model ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการใช้ และ
   ปรับเปลี่ยน Credit Model อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดีอย่างน้อย 5 ปี เช่น Statistic Program-SAS
   มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL, Statistic Modeling ชั้นสูง อย่างน้อย 5 ปี
   เคยจัดทำระบบ credit scoring โดยใช้ SAS program อย่างน้อย 5 ปี
   มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • ตำแหน่งงานด้าน Business Analyst สายงานเทคโนโลยี – 112


  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

   มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้

   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

   มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี – 111

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

   มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ

   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA, shell script (UNIX , AIX) , PL/SQL , DB2, Store Procedure , Oracle , JQuery , Entity frame work, Reporting Service , Scala , Python , Spark , HTML5 , CSS3 , Angular, Bootstrap , XML , JSON , AJAX และ Responsive Design

   มีความสามารถในการใช้ Net Beans , Eclipse , JBOSS , GlassFish , Struts Framework , Spring Framework , Web Service , Visual Studio.Net Version 2013 ขึ้นไป , IBM WebSphere Application Server , Hibernate , IBM Process Manager Version 8 (BPEL) และ REST-API

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้าน Web Based Application ด้วย Java , Microsoft.Net (C#, C++) , J2EE และ OOP Concept

     Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

   มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรม Mobile Hybrid Application ด้าน Ionic Framework, jQuery Mobile และ Apache Cordova

   มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย ESB , Kafka , Hive บน Big Data Platform

   มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Program Information Server (DataStage Enterprise Edition) หรือ Netezza

   มีประสบการณ์ในการใช้ Package Oracle E-Business Suites/Oracle Finance

   มีประสบการณ์การทำโครงการด้วยวิธี Agile Methodologies (SCRUM)

   มีประสบการณ์ในการทำงานกับข้อมูล Data Mart และ Data Warehouse

   มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบ ATM /VTM

   มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Card Reader, Printer

   มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ

   มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Data Model, Data Mart และ ETL Process

   มีความสามารถในด้าน Graphic Design โดยสามารถใช้งาน Adobe Photo Shop และ Adobe Illustrator

   มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • ตำแหน่งงานด้าน QC / Tester สายงานเทคโนโลยี – 113

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case/Test Script และทดสอบระบบงาน

   มีความสามารถในการใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool

   มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

   มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ – 106

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   งานวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง

   วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ (Risk Model) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring เป็นต้น
   ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model) รวมทั้งศึกษาปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
   ติดตามและทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับแบบจำลอง / เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
   ศึกษา จัดหาและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ
   ศึกษา Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้และติดตามการใช้
   ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน IT ของธนาคาร เพื่อจัดสรรและบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการพิจารณาสินเชื่อ

   งานวิเคราะห์และเตือนภัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

   วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและประเมินความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
   พัฒนาเครื่องมือหรือระบบเตือนภัย (Early Warning System)
   ติดตาม Credit Exposure ในมุมการควบคุมต่างๆ เช่น การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร (Single Lending Limit) การกำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Sector Limit) เป็นต้น

   งานระบบ Loan Origination

   เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและติดตามการใช้งานระบบบริหารสินเชื่อ รวมทั้งกำหนดสิทธ์และระดับการเข้าใช้งานระบบ
   ประสานงานระหว่างผู้ใช้และหน่วยงาน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
   กำหนดและรวบรวมระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   ควบคุมดูแลผู้ใช้ระบบและกำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้อง
   บริหารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์และสรุปผลงาน / รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
   มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
   มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 1 (Sales) – 99

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   ดำเนินการตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการขายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมโครงการภาครัฐรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา
   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายงานธุรกิจภาครัฐ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พรอมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
   จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแกลูกค้า
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
   วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้เลือกรูปแบบของบริการจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภทและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนรักษาลูกค้ารายเดิมและหาโอกาสเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่
   วิเคราะห์รายละเอียดในอุตสาหกรรมของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดการทางการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงบริการจัดการทางการเงิน

   คุณสมบัติ

   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) และมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
   3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล
   4. มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
   5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   ติดต่อสอบถาม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝายบริหารผลิตภัณฑและสัดสวนสินเชื่อธุรกิจ – 98

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   พัฒนาผลิตภัณฑสินเชี่อเพื่อธุรกิจไดแก เงินกูเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) และสินเชื่อสนับสนุนระหวางสถาบันใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อเสริมสรางสภาพคลองทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการ
   แขงขันใหกับลูกคา ใหคําปรึกษาแกลูกคาในเรื่องความตองการดานการเงินอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
   ศึกษาและทดสอบความเปนไปไดของผลิตภัณฑและนําขอมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑกอนนําออกสูตลาด
   รวมทั้งเขารวมเปนคณะทํางานในการกําหนดและออกแบบระบบงาน โดยรวมเก็บขอมูล วิเคราะหทดสอบ และพัฒนาระบบงาน รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการใชระบบงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหสามารถใชระบบงานตาม Application อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
   รวมกําหนดแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวนตามกระบวนการออกผลิตภัณฑรวมถึงการออกกฎระเบียบการจัดทําคูมือการเสนอบริการสัญญาการใหบริการและคูมือการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดราคา เงื่อนไขผลิตภัณฑและการขออนุมัติการออกผลิตภัณฑจากธนาคาร
   รวมวางแผน และดําเนินการดานการตลาดเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อธุรกิจโดยผลักดันและกระตุนการตัดสินใจซื้อและใชบริการของกลุมลูกคาเปาหมายและสรางรายไดใหกับธนาคารโดยเจรจาตอรองกับกลุมลูกคาเปาหมาย พรอมทั้งกําหนดชองทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
   ติดตามและประเมินผลผลิตภัณฑทั้งคุณคาตอธนาคารและกลุมลูกคา โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการ
   สรางกําไร พรอมพิจารณายกเลิกผลิตภัณฑที่ไมสรางมูลคาใหกับธนาคาร
   นําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อธุรกิจใหลูกคาในแตละกลุมอุตสาหกรรมที่เปนคูคาระหวางกัน ทั้งลูกคาที่ใชสินเชื่อและไมใชสินเชื่อกับธนาคาร

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตรการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
   ƒมีความรูดานการตลาด หรือมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ
   ƒมีความรูและเขาใจในผลิตภัณฑของธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑบริการจัดการทางการเงิน
   ƒมีมนุษยสัมพันธที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
   ƒมีทักษะดานการตลาด การขายและการเจรจาตอรอง
   ƒมีความสามารถในการวิเคราะหความตองการของลูกคาและนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับลูกคาได
   ƒมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   ติดต่อสอบถาม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อประกอบการสมัครงาน

   หมายเหตุ :

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (Sell – SME TEAM) – 79

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อทำ Segmentation กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและแผนการตลาด (Marketing Plan)
   ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจัดการทางการเงิน
   นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการและจัดทำข้อเสนอ รวมถึงการเจรจาต่อรอง สำหรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเดิม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการให้บริการธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย (Medium และ Small SMEs)
   ร่วมกับ RM ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พรอมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
   จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแกลูกค้า
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
   จัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาขา/สำนักงานเขต และ สำนักงานธุรกิจ เกี่ยวกับบริการ Cash Management
   ให้การบริการและสนับสนุนงานให้กับลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี

   พื้นที่ปฏิบัติงาน

   ลำดับ

   ภาค

   จังหวัด

   สถานที่ตั้ง

   1

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   อุบลราชธานี สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี

   2

   ภาคกลางและภาคตะวันออก

   ราชบุรี

   สำนักงานธุรกิจราชบุรี

   3

   ภาคกลางและภาคตะวันออก

   ชลบุรี

   สำนักงานธุรกิจชลบุรี

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) และมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
   มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล
   มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
   สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ต่างจังหวัดได้
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสมัครงาน

   หมายเหตุ :

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • ลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection) – 69

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   – ติดตามหนี้ภาคสนามสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย

   – เก็บเอกสารเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน , สลิปเงินเดือน , หนังสือยินยอมให้เช็คข้อมูลเครดิต , แบบฟอร์มประมาณการรายได้และรายจ่าย , ใบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

   – ตรวจสอบที่พักอาศัย , ที่อยู่กิจการ , และสัมภาษณ์รายได้-ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้, ถ่ายภาพสถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้ลูกหนี้ลงนามรับรอง

   – ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลลูกหนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร

   – ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

   สถานที่ปฏิบัติงาน

   – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ประจำสำนักงานธนาคารกรุงไทยอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หลังเซ็นทรัลพระราม 9) จำนวนหลายอัตรา

   – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มหาสารคาม และอุดรธานี จำนวนหลายอัตรา (กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร)

   คุณสมบัติ

   – เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 36 ปี

   – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับ ปวส. (หรือเทียบเท่า) ทุกสาขาวิชา

   – มีประสบการณ์การติดตามและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม 1 ปี ขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

   – มีความชำนาญ รู้จักเส้นทางและสามารถทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้ดี

   – มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่และสามารถขับขี่ได้

   – มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   – มีใจรักบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน

   – มีความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหนี้ , กฎหมายข้อมูลเครดิต , ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการจัดเก็บหนี้

   – มีความช่างสังเกต และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone ในการปฏิบัติงานได้

   – มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2559

   หมายเหตุ :

   การประกาศผลการคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และ จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (Sell – CBC TEAM) – 66

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
   นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการและจัดทำข้อเสนอ รวมถึงการเจรจาต่อรอง สำหรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเดิม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการให้บริการลูกค้า
   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายงานธุรกิจธุรกิจขนาดใหญ่ 1 – 2 ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พรอมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
   จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแกลูกค้า
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
   จัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาขา/สำนักงานเขต และ สำนักงานธุรกิจ เกี่ยวกับบริการ Cash Management
   ให้การบริการและสนับสนุนงานให้กับลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

   คุณสมบัติ

   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคารและระบบงานด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) และมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
   3. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   4. มีประสบการณ์ในการกระจายเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้
   5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projecting) และการบริหารความเสี่ยง
   6. มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   7. สามารถทำงานภายใต้การกำหนดเป้าหมาย และรับมือกับความกดดันได้เป็นอย่างดี
   8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Excel Power Point และ Access ได้เป็นอย่างดี
   9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

 • ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ – 52

  •  
 • หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers (งาน Mortgage De… – 27
 • ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร (Corporate Strategy) – 15
 • รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ – 14
 • ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) – 19
 • ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – Corporate Banking) – 12
 • ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager / Account Officer – Corporate Banking) – 13
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ – 8

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย2559 สอบ ธนาคารกรุงไทย 59 ehenbook.com ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments