สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -31 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36139/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 31 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวทช.กรุงเทพมหานคร

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

Position

Center Amount Closeing date
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนงานและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

NECTEC

:/

1 30/09/2016
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือวิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนอได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

NECTEC

:/

1 30/09/2016
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ / คณิตศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyitcs) หรือ Data Visualization

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

NECTEC

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมและบริหารการทดสอบหรือสอบเทียบให้เป็นไปตามวิธีทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐาน และ วิธีการที่กำหนดตกลงไว้
2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ สถานีทดสอบหรือสอบเทียบ อุปกรณ์ประกอบระบบทดสอบหรือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐานเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. อบรมและควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคในงานทดสอบและสอบเทียบ
5. วางแผนและควบคุมการสอบเทียบ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ และสถานีทดสอบหรือสอบเทียบ
6. ดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ
8. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

TMC

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมและบริหารการทดสอบหรือสอบเทียบให้เป็นไปตามวิธีทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐาน และ วิธีการที่กำหนดตกลงไว้
2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ สถานีทดสอบหรือสอบเทียบ อุปกรณ์ประกอบระบบทดสอบหรือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทดสอบหรือสอบเทียบมาตรฐานเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. อบรมและควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคในงานทดสอบและสอบเทียบ
5. วางแผนและควบคุมการสอบเทียบ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบหรือสอบเทียบ และสถานีทดสอบหรือสอบเทียบ
6. ดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ
8. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

TMC

:/

1 30/09/2016
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : นโยบาย / กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูล และการประสานงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์และแผนงานหลักของโปรแกรมด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนอนุมัติโครงการบนระบบของสวทช. โดยประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการ ปรับแผนการใช้จ่าย ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประสานและหารือร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งใช้ระบบของ สวทช. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมฯ รายไตรมาส / รายปี รายงานผลผลิตเชิงปริมาณรายเดือนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโปรแกรม
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

CO

:/

1 30/09/2016
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาได้
2. สามารถให้คำปรึกษา และความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช. ในขอบเขตงานนิติกรรมและสัญญาได้
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

CT

:/

1 01/10/2016
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี
ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
4. สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
5. สามารถให้คำปรึกษา และความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช. ในขอบเขตงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้

CT

:/

 

1 01/10/2016
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

BIOTEC

:/

1 01/10/2016
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : ดูแลระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การจัดการความปลอดภัย (มอก.18001) การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนการใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน
5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Satety ต่างๆ
8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

NECTEC

:/

1 15/10/2016
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Biomedical Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเขียนภาษา Java หรือ C++ ได้
2. ถ้ามีความรู้ด้าน Web Application, Medical Imaging หรือ Image Processing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนา Feature ต่างๆ สำหรับซอฟต์แวร์แสดงภาพทั้งสองมิติและสามมิติ
2. พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานผ่าน Web และอุปกรณ์พกพา
3. ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับเครื่องต่างๆ ที่ Lab ได้พัฒนา
4. งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย

NECTEC

:/

1 15/10/2016
ผู้ประสานงาน / สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ครุศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : หรือกรณีที่จบปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ กระตือรือร้น จิตใจบริการ ทำงานพัฒนาด้านสังคม
2. หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สมองกลฝังตัว, ฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะนำไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในชนบท
2. วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการโครงการหรือผู้บริหารกำหนด
3. ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ และเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เอกสารวิชาการ บทความ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ในเวทีวิชาการต่างๆ เช่น วารสารทั่วไป, วารสารวิชาการ , การประชุมวิชาการ เป็นต้น

CT

:/

1 30/09/2016
วิศวกร / งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี
ด้าน : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. มีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 17920, ISO 17025, ISO 17065, ISO 13485
3. มีทักษะในการเขียนรายงาน / บทความ
4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / โรงงาน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาปรับปรุงเทคนิค วิธีการตรวจประเมิน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานการให้บริการ
4. ให้บริการทางเทคนิคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ/หรือประเมินโครงการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / ให้ความเห็น / คำแนะนำเชิงวิชาการ

NECTEC

:/

1 15/10/2016
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : Programming, Computer Security, Network

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบบันทึกลายนิ้วมือบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2. พัฒนาระบบนำทางข้อมูลคนไข้ (EasyHos)
3. วิจัยและพัฒนางานอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย

NECTEC

:/

1 15/10/2016
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษา PHP, JAVA, JQuery, Ajax

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Programming ของระบบ
5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

CT

:/

1 31/10/2016
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษา JAVA, PHP, JQuery, Ajax

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอกบวิเคราะห์ออกแบบ
3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

CT

:/

1 31/10/2016
Position Center Amount Closeing date
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบ พัฒนาต้นแบบ เครื่องมือ ระบบตรวจวัดและควบคุมอย่างง่าย สำหรับการทดสอบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน
3. หากมีความรู้ ประสบการณ์ ด้าน Heat Transfer และ สามารถทำ Simulation เกี่ยวกับ Heat และ Air Flow จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

MTEC

:/

1 05/10/2016
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานวิจัยทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
2. รายงานผลการปฏิบัติงาาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3. ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

NANOTEC

:/

1 05/10/2016
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานวิจัยทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
2. รายงานผลการปฏิบัติงาาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3. ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

NANOTEC

:/

1 05/10/2016
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

NANOTEC

:/

1 05/10/2016
Division Director / International Cooperation & Public Relations Division

Gender : Not specific
Amount : 1Position
Age : begin 40 year to 50 year
Education : Master’s Degree above
Major : Science and Technology
Subject Relate : Engineering
Experience : 15 year above
Experience : International project management is an advantage

Skill :
1. Computer literate MS office application
2. Good communication and interpersonal skills.

Job Responsibilities :
1. Be Responsible to prepare ICP strategic, work planning, including management, controlling, monitoring and evaluating.
2. Be responsible to adjust work planning and resources (budget and human resources).
3. Lead and develop a team to ensure that all activities are completed.

BIOTEC

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานขายด้านวิศวกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และชอบการเรียนรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์ งานโครงการ งานฝึกอบรมและประเมินโครงการต่างๆ ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงาน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ

Serv.

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานบริการความรู้และห้องสมุด

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สารสนเทศศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ด้านบริการห้องสมุด / บริการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การจัดการสารสนเทศ
2. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน เขียน)
3. สามารถใช้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริการห้องสมุด / สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบฉบับพิมพ์และออนไลน์
2. จัดการทรัพยากรสารสนเทศตามระบบมาตรฐานหมวดหมู่สากล
3. ประชาสัมพันธ์ บริการสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา เสนอบทความในสื่อต่างๆ
4. ประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

CT

:/

1 30/09/2016
ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / ฝ่ายวิจัยนโยบาย

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ตามลักษณะงานที่ต้องการ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : วิจัยนโยบาย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย และทักษะในการอ่านบทความวิชาการด้านวิจัยนโยบายภาษาอังกฤษได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงาน เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สวทช. ได้ด้วยตนเองเพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัยเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการจัดทำแผนงาน
4. รวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานภาพ / แนวโน้ม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลาด เทคโนโลยี กฏหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในองค์กร
5. จัดการประชุม จัดเครียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม / เสวนา และประสานงานทั้งภายในและภายนอก
6. จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยนโยบายไว้กับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บทความเชิงวิชาการ บทความประชาสัมพันธ์หนังสือ ฯลฯ

CT

:/

1 15/10/2016
ที่ปรึกษา / งานปรึกษาด้านไอที

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดฝึกอบรม สัมมนา และการบริหารจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน
2. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (สามารถแสดงผลคะแนนตามมาตรฐานสากล)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและดำเนินการจัดกรรมการฝึกอบรมและสัมมนา
2. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา
3. บริหารจัดการ ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา และโครงการ
5. จัดทำ ปรับปรุงสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำ เผยแพร่กิจกรรมและโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย

CT

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยงข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสารต่างๆ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับกลาง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม
4. มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อ นัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสารลงรับเอกสารทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
3. รับผิดชอบเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
5. ริ่เริม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของสวทช. เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ สำนักงาน

CT

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : ประมง
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การดูแลพ่อแม่พันธุ์กุ้งในโรงเพาะฟัก

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในระดับที่แก้ไขเบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการงานดูแลพ่อแม่พันธุ์ให้มีความพร้อมต่อการผลิตลูกกุ้งในเขตปลอดเชื้อ ให้สามารถผลิตลูกกุ้งได้ตามแผนการผลิต

BIOTEC

:/

1 01/10/2016
นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารโครงการ ประสานงานบริหารการจัดอบรม การให้คำปรึกษาบ่มเพาะธุรกิจ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ มีความรู้ในบางอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อเสนอโครงการ การจัดทำรายงาน
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนงาน บริหารและจัดการงานหรือโครงการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากภาคเอกชนและภาครัฐ ในการประสานงาน สร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
3. ประสานงาน และ/หรือ เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การบริหารโครงการหรือการให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานและทำงานตามกฎระเบียบปฏิบัติของ สวทช.
4. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
5. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ข้ามาใช้บริการของ สวทช.

CT

:/

1 30/09/2016
นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารโครงการ ประสานงานบริหารการจัดอบรม การให้คำปรึกษาบ่มเพาะธุรกิจ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ มีความรู้ในบางอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อเสนอโครงการ การจัดทำรายงาน
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนงาน บริหารและจัดการงานหรือโครงการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการของ สวทช.
3. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากภาคเอกชนและภาครัฐ ในการประสานงาน สร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
4. ประสานงาน และ/หรือ เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การบริหารโครงการหรือการให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานและทำงานตามกฎระเบียบปฏิบัติของ สวทช.
5. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

CT

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

CT

:/

1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ การจัดฝึกอบรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
2. มีความรู้ด้านงานสารบรรณ
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีทักษะในการจับประเด็นและเขียนรายงานการประชุม
5. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001:2000
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินงาน และประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการภายในและภายนอก ตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
2. ดำเนินการด้านงานสารบรรณ (การร่างหนังสือ จัดทำเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระบบของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ)
3. ช่วยดำเนินการและประสานงานการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

CT

:/

1 30/09/2016
ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

CT :/ 1 30/09/2016
วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่
เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานบริหารอาคาร พัฒนาโครงการวิศวกรรม พัฒนาระบบบริการขนาดกลางและขนาดใหญ่

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดูแลงานระบบประกอบอาคารสถานที่
2. งานระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
3. งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร
4. การพัฒนาระบบให้บริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในเชิงการให้บริการและต้นทุนที่ดีขึ้น
5. การจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย

CT :/ 1 30/09/2016
นักวิชาการ / หน่วยฝึกอบรม

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รักงานบริการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ภายใต้กระบวนการทำงานของหน่วยฝึกอบรม

BIOTEC:/ 1 01/10/2016
นักวิเคราะห์ / งานติดตามและประเมินผล

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บัญชี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงองค์กร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เอกสารการเงิน หรือเอกสารทางพัสดุ ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน
3. วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management)
4. จัดทำแผน ติดตาม และรายงานผล ของหน่วยงาานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามรูปแบบที่กำหนด

MTEC :/ 1 05/10/2016
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี , วิศวกรรมเคมี , ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ ออกแบบ และการวางแผนการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านต่างๆ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การใช้งาน Microsoft Office
2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช.
3. บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

MTEC :/ 1 05/10/2016
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้าน IT
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

CT :/ 1 01/10/2016
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ หรือจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในองค์กรวิจัยและพัฒนา
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ การประเมินผล หรือหากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ การประเมินมูลค่าที่ได้จากการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผล/ข้อเสนอแนะได้
2. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น จัดทำรายงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ
4. มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดกลไกการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงานของ ศช. และ สวทช.
2. ติดตามผล วิเคราะห์ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก การจัดประชุม การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดเตรียมการนำเสนอ เป็นต้น
4. การค้นคว้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนมีคุณภาพ
5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการวิจัย

BIOTEC:/ 1 01/10/2016
นักวิเคราะห์ / งานประสานงานวิจัย/วิชาการ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การวิเคราะห์จัดทำแผนและผลงานการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร
2. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทางด้านการเกษตร
3. การบริหารจัดการหน่วยวิจัย
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

BIOTEC:/ 1 01/10/2016
วิศวกร / หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ อุตสาหการ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การจัดการด้านระบบโรงงาน การวางแผนการผลิต การควบคุม และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเ้านการแพทย์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ GMP (ISO13485)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมการวางแผนการผลิต
2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต และบริหารจัดการทั่วไปภายใต้โรงงานต้นแบบ GMP Plant
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

MTEC :/ 1 05/10/2016
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ เอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์

CT :/ 1 01/10/2016
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนงานและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

NECTEC:/ 1 30/09/2016

 

Position Center Amount Closeing date
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ บริหารทรัพยากบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้านการสื่อสาร
2. การประสานงาน และเจรจาต่อรอง
3. การจัดทำสื่อนำเสนอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนา / บริหาร/ และดำเนินโครงการด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อสนันสนุนการทำงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
4. จัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ และบันทึกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำครบถ้วน
5. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

MTEC :/ 1 31/10/2016
ผู้อำนวยการโครงการ / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : ระบบขนส่งทางราง การบริหารจัดการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
2. มีความสามารถในการบริหารงานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริหารเครือข่ายพัฒนาระบบขนส่งทางราง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
2. บริหารโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง และทุนวิจัยมุ่งเป้าการคมนาคมขนส่งระบบราง
3. วางแผนพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอุตสาหกรรม และเครือข่ายพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมรถไฟในภาพรวม

CT :/ 1 31/10/2016
วิศวกร / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : ระบบขนส่งทางราง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การเขียนเสนอโครงการ วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารงานวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งทางราง
2. บริหารงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
3. พัฒนาข้อเสนอโครงการ และวิเคราะห์โครงการ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง

CT :/ 1 31/10/2016
นักวิชาการ / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ /จัดทำข้อเสนอโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านระบบราง
3. ประสานความร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

CT :/ 1 31/10/2016
นักวิชาการ / โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ /จัดทำข้อเสนอโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านระบบราง
3. ประสานความร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

CT:/ 1 31/10/2016
Researcher / Nano Functional Textile

Gender : Not specific
Amount : 1Position
Age : begin 25 year to 35 year
Education : Doctoral Degree
Major : Textile Technology and Materials Engineering
Subject Relate : Textile Science or Engineering / Polymer Science or Engineering
Experience : begin 0 to 10 year
Experience : Functional Textiles, Coating and Finishing, Fiber Spinning and Nanofiber Fabrications, Material and Polymer Science Engineering

Skill :
1. Strong commitment and skills to develop scientific and technological excellence at national and international levels.
2. Strong and unique leadership.
3. Management and team development skills.
4. Strong organization value development skills.
5. Self-motivational skills.
6. Technical creativity development skills.
7. Presentation skills.
8. Communication and interpersonal skills.

Job Responsibilities :
1. Researcher, development and technology transfer on topics of nanofunctional fibers and textiles.
2. Publish scientific papers and file for patents on topics of nanofuntional textiles.
3. Comply with organizational policies, TIS1800, ISO9001 standards.
4. Participlate and present research finding in poster or oral forms at domestic and international conferences.

NANOTEC :/ 1 31/10/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคนเพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจ
4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
5. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน และการใช้งาน Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารบุคคล
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารจัดการขององค์กรสมัยใหม่
7. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เสนอ จัดทำกลยุทธ์การบริหารบุคลากรและองค์กร ของ สวทช. และกำกับดูแลการดำเนินนโยบายและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล / พัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของ สวทช.
2. ออกแบบ พัฒนาและบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารคุณภาพงานรวมถึงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน การประเมินผลงาน ข้อบังคับและกฎระเบียบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
3. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และพัฒนาความผูกพันของบุคลากรเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและบุคลากร
4. สำรวจและประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย สวทช.
5. จัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
6. จัดทำกลยุทธ์ แนวทาง แผนงานและวิธีการในการสื่อสารเพื่อพัฒนาความผูกพันของบุคลากร
7. ปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนประสิทธิภาพและผลิตภาพของ สวทช.
8. จัดทำระบบคุณภาพและกระบวนการพัฒนาองค์กรเพื่อใช้งานใน สวทช. ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
9. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ของฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล / พัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

CT :/ 1 30/09/2016
Coordinator / International Collaboration Section

Gender : Not specific
Amount : 1Position
Age : begin 30 year to 35 year
Education : Master’s Degree
Major : International Relations
Subject Relate : Journalism, Political Science or Science
Experience : begin 5 to 7 year
Experience : experience in public relations or related-field

Skill :
1. Very good command of English, knowledge of Japanese would be an asset

Job Responsibilities :
1. Coordinate with strategic alliances and stakeholders to manage relationships and to promote R&D collaboration internationally and domestically
2. Work with research units to support their international agendas. This includes international agreements, funding opportunities and international conference/ workshop organization
3. Hosting visits by delegations from overseas public and private bodies
4. Prepare and distribute promotional materials such as annual report, brochures, posters, etc.
5. Maintain and update the database of all the bilateral and multi-lateral agreements with international research institutions and foreign companies.

MTEC :/ 1 07/10/2016
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : Pharmaceutical Sciences
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Pharmaceutical Technology / Polymer Science/ ฺBiomedical Engineering / Nanobiotechnology / Nanobiomaterials
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. หากมีประสบการณ์ด้าน Drug delivery system จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา
2. ประสานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สวทช. โดยการแนะนำของหัวหน้า/พี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของงานที่ได้รับมอบหมายกับงานของผู้อื่น และวางแผนงานของตนและให้ข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับทีมงานและโครงงานวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้
4. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
5. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่ลูกค้า/แหล่งทุน/ผู้รับบริการ ที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า/แหล่งทุน ต้องการได้ถูกต้องตรงเวลาในกรอบงานตนเอง
6. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัย หรือรายงานเชิงเทคนิคในโครงการที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายเช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเขียนสิ่งพิมพ์/รายงานเชิงเทคนิค

NANOTEC :/ 1 31/10/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคนเพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจ
4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
5. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน และการใช้งาน Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารบุคคล
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารจัดการขององค์กรสมัยใหม่
7. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)
2. จัดทำและดำเนินงานตามแผนงานบริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บริการแก่บุคลากร สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของสวทช.
3. กำกับดูแล กระบวนการการบริหารและให้บริการทรัพยากรบุคคลด้านกระบวนการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับตำแหน่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. กำกับดูแล กระบวนการบริหารเส้นทางการเติบโตทางอาชีพของบุคลากร
5. กำกับดูแล กระบวนการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ e-HR และฐานข้อมูลบุคลากร
6. กำกับดูแล กระบวนการจัดและเชื่อมโยงกิจกรรมสัมพันธ์สำหรับบุคลากรสวทช. เพื่อสร้างคุณภาพและสมดุลในการทำงาน
7. กำกับดูแล กระบวนการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการของบุคลากร
8. ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ แก่บุคลากรและรวบรวมคำคิดเห็นของบุคลากร สวทช. เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนบริหารบุคลากร และการปรับปรุงระบบงาน
9. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

CT :/ 1 30/09/2016
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาตร์ คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การแก้ไขปัญหา การบริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ให้บริการและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องลูกข่าย และระบบเครือข่าย สำหรับงานวิจัย /โครงการ/ห้องปฏิบัติการ
2. ประสานงานการซ่อมแซมและบำรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์เครื่องลูกข่าย
3. ดูแลการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสำนักงานและงานวิจัย
4. จัดทำรายงานปัญหาและแก้ไขปัญหาที่พบ และจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

MTEC :/ 1 10/10/2016
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้าน ISO
2. คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.OFFICE
3. สามารถใช้ Excel ได้ดี
4. มีความสามารถในการพัฒนาฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบงานให้บริการ
5. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
6. มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบข้อบังคับ ระบบงานต่างๆของสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมดูแลและดำเนินการบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การเดินทาง ห้องประชุม การเบิกจ่าย การจัดเก็บข้อมูล และการจัดประชุม โดยให้เป็นไปตามระบบงานมาตรฐานของสำนักงาน เช่น ISO9001
2. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการและการอำนวยความสะดวกทำให้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้

BIOTEC :/ 1 20/10/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของสวทช.
4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
5. ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
7. ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ และจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติของ สวทช.
2. สื่อสารและให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ การทำวิจัยตามจริยธรรมวิจัยที่ดี เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักวิจัยใน สวทช. และเครือข่าย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3. จัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
4. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการใช้สัตว์ทดลอง
5. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการละเมิดจริยธรรมการวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ และจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติของ สวทช.
6. สื่อสารและให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดการละเมิดจริยธรรมการวิจัย ให้กับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
7. จัดให้เกิดกระบวนการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีกรณีละเมิดจริยธรรมการวิจัย สืบสวน สอบสวน และวินิจฉัย ตามแนวปฏิบัติ

CT :/ 1 15/10/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของสวทช.
4. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
5. ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
7. ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
8. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิจัยระบบการบริหารจัดการการวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัย
2. พัฒนาระบบวิจัยและการใช้ประโยชน์ภายใน สวทช.
3. พัฒนาระบบวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศ
4. ประสานงานหน่วยงานนโยบายและบริหารจัดการการวิจัย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ฯลฯ
5. พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนการวิจัย
6. จัดการความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพนานาชาติ (ISO, GLP, GMP, GCP) เป็นต้น
7. ประสานงานหน่วยงานมาตรฐานในประเทศ (สมอ. อย.)
8. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทีมวิจัย
9. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา

CT :/ 1 15/10/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัสดุ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการมาแล้ว 15 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบการณ์ในการวางแผน ประเมินผลงาน /บริหารโครงการ
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของสวทช.
3. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของสวทช.
4. ความรู้ / ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารธุรกิจ
5. ความรู้ /ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
6. ความรู้ / ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของสวทช.
7. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
8. ทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร
9. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
10. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดการและควบคุมการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานรายวันของพนักงาน สก. ศจ. สท. และหน่วยบริการ
2. ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลา โปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้
3. ดูแลการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมให้ผู้จัดจำหน่ายส่งสินค้าตามกำหนดเวลา ลักษณะสินค้า จำนวน ราคาตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา
4. ควบคุมครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดส่งกระจายวัสดุและครุภัณฑ์ภายใน สก. ศจ. สท. และหน่วยบริการ
6. รวบรวมเอกสารสำคัญและรายงานสรุปจำนวนวัสดุและครุภัณฑ์คงคลังแก่คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ผู้ตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
7. จัดหาพนักงานคู่สัญญาที่มีความสามารถ เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ สก. ศจ. สท. และหน่วยบริการ
8. รวบรวมข้อมูล สถิติของงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำเป็นรายงานส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ศึกษาและปรับใช้กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเสนอรายชื่อผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภพการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้าง
10. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

CT :/ 1 30/09/2016
นักวิเคราะห์ / ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์, การเงิน และ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ การบัญชี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing การวิเคราะห์การลงทุน หรือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี และสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์การลงทุนและบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และตรวจสอบโครงการหรือกิจการที่จะลงทุน (due diligence review)
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัทที่เกิดจากการแปรรูปโครงการ (spin-off) ของสวทช. โครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของ สวทช. และหน่วยบริการของสวทช.
4. ให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การเงิน/การบัญชี นโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของสวทช.ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ร่วมทุน
5. ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอโครงการที่ขอรับการรับรองกิจการซึ่งประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีให้แก่กิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่
6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการลงทุน สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนร่วม (Venture Capital Fund) รวมทั้งกลไกทางการเงินต่างๆ เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินร่วมลงทุนของ สวทช.
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

CT :/ 1 31/10/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี
ด้าน : การศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดตามประเมินผลองค์กรมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญาโททุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 10 ปี หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 15 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
3. ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารของ สวทช.
4. ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการติดตามประเมินผลองค์กร
5. ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารคน
6. ความรู้ ความเข้าใจด้านกลยุทธ์และแผนงานของ สวทช.
7. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
8. ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหาร
9. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
10. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดี-ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาของศูนย์แห่งชาติต่างๆ ให้สอดคล้องกัน และดำเนินไปตามนโยบายของ สวทช. รวมถึงตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. อำนวยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดตามและประเมินผล ให้สนับสนุนการทำวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
3. จัดทำกลไกการประเมินผลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สวทช. ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
4. ศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินผล และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
5. นำการประเมินผลระดับฝ่าย/งาน ปรับใช้กับศูนย์แห่งชาติและฝ่ายงานหลักต่าง ๆ
6. ประสานงานร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการประเมินผล
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ สวทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ประเมินผลกระทบจากการทำงานของ สวทช. ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
9. ประเมินโครงการเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างประโยชน์แก่องค์กรและประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
10. นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานภายใน สวทช. อย่างต่อเนื่อง
11. ติดตามและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
12. พัฒนากลไกในการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของ สวทช. บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
13. พัฒนากลไกและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประเมินผลองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

CT :/ 1 30/09/2016
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายบริหารอาคาร

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร (Facility Management)
ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป
ด้าน : การศึกษาปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร (Facility Management) โดยมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือ ความตระหนักในเรื่องการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และ/หรือ สถานที่ซึ่งมีการใช้สารเคมี หรือ สารชีวภาพ หรือ สารกัมมันตรังสี
2. ความรู้ ความเข้าใจ หรือ ความตระหนัก ในเรื่องบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านอาคารสถานที่
3. ทักษะในการทำงานเป็นทีม และ การบริหารทีมทั้งที่อยู่ในภายใต้การบังคับบัญชา หรือเกิดจากการรวมตัวเฉพาะกิจ
4. ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจโดยง่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาและกำกับดูแลแผนแม่บทการใช้ที่ดิน (Land Use and Land Development Master Plan) เพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
2. บริหารจัดการอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย (ประมาณ 200,000 ตารางเมตรในปัจจุบัน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการขั้นสูง มีงานวิศวกรรมระบบมากกว่าอาคารทั่วไป
3. บริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอาคารสถานที่ซึ่งได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการชั้นสูง มีบุคลากรวิจัยจำนวนมาก
4. ให้และพัฒนาบริการด้านอาคารสถานที่อย่างบูรณาการ โดยมุ่งให้เกิดความพึงพอใจในบริการ และเกิดรายได้เพิ่มเติมให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
5. พัฒนาบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทำงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สามารถดำเนินกิจกรรมหลักของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้มีร้านค้า-ร้านอาหารในพื้นที่ การจัดให้มีบริการสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น
6. พัฒนาความสัมพันธ์และดำเนินการร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

CT :/ 1 30/09/2016
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : เลขานุการผู้บริหาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงาน การจับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดี มีความคล่องตัว เรียนรู้เร็ว
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับปานกลางขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการเวลา และนัดหมายของผู้บริหาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและผู้มาติดต่อ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงาน เตรียมความพร้อมและจัดการประชุมผู้บริหาร และประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมองหมาย
3. บริหารจัดการระบบนำเสนอเอกสาร โดยการตรวจสอบความถูกต้อง และกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. จัดเตรียมข้อมูล หรือประสานงาน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. จัดเตรียมข้อมูล ค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ต่างจังหวัดและต่างประเทศของผู้บริหาร
6. บริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ ให้สามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
7. ปฏิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เช่นการบริหารโครงการเป็นต้น

NANOTEC:/ 1 30/09/2016
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
ด้าน : มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
2. เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
3. มีประสบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. สามารถใช้ดปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สรรหา (Sourcing) แหล่งขายสินค้า/บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อ/จ้าง เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
2. เจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อ/จ้างเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
3. จัดซื้อ/จ้างได้ถูกต้องภายในระยะเวลา/งบประมาณ/คุณสมบัติหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนดโดยเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบพัสดุ
4. จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เช่น ใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญา ใบตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับระเบียบพัสดุ
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ/ ครุภัณฑ์/ บริการที่จัดซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
6. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. จัดทำคู่มือการทำงาน พัฒนาฐานข้อมูล และจัดหาข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

NANOTEC :/ 1 15/10/2016
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด การจัดการ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การให้บริการดูแลลูกค้า การวางแผนการตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน MS Office
3. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำเอาอุปกรณ์หรือตัวอย่างอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการทดสอบ
2. ประสานงานกับฝ่ายทดสอบเพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ของลูกค้า ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
3. จัดทำทำเนียบรายชื่อลูกค้าทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

CT :/ 1 30/09/2016
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมสูตรและทำหน้าที่การผลิต Pilot Plant ให้เป็นไปตามผลงานวิจัยมาตรฐาน
2. ควบคุมระบบมาตรฐานให้สอดคล้องตาม GMP
3. จัดทำระบบเอกสารระบบมาตรฐาน New Lot
4. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องตาม BOM Bill of Material

NANOTEC:/ 1 31/10/2016
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนกส์/ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ในด้าน loT, Microcontroller, Robotics , Image Processing, AI
2. มีความรู้ ทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบ ประกอบ และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านการใช้งานทั้งแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
2. ปฏิบัติงาน เสนอความคิด และแก้ปัญหางานวิจัยและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
3. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสวทช.ได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
4. วางแผนงานของตนให้สอดคล้องกับทีมงานและโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการจัดทำแผนงาน
5. จัดการและให้คำแนะนำในการใช้ทรัพยากรของโครงการแก่ทีมวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม
6. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเขียนสิ่งพิมพ์และ รายงานเชิงเทคนิค

NANOTEC :/ 1 31/10/2016
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสต์ สังคมศาสตร์ อักษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ด้านการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย การจัดทำเอกสารสารบรรณ การให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากร/หน่วยงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีจิตใจบริการ มีคามรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไปเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการจับประเด็นและการเขียนรายงาน
4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การเดินทาง การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากร หน่วยงาน และประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน การให้บริการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการให้บริการภายในของ สวทช. รวมทั้งระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 9001 , มอก.18001
4. สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น การเก็บและทำลายเอกสาร การจัดทำเอกสารจดหมายเหตุ
5. จัดทำเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสนับสนุน การดำเนินงานของบุคลากร/หน่วยงาน
6. พัฒนา ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

MTEC :/ 1 30/09/2016
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบ พัฒนาต้นแบบ เครื่องมือ ระบบตรวจวัดและควบคุมอย่างง่าย สำหรับการทดสอบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน
3. หากมีความรู้ ประสบการณ์ ด้าน Heat Transfer และ สามารถทำ Simulation เกี่ยวกับ Heat และ Air Flow จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

MTEC :/ 1 05/10/2016

สมัครงาน สวทช. งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2559 สอบ สวทช. 59 ehenbook.com สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments