รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/59)


ฝากประชาสัมพันธ์

“รถไฟฟ้ากรุงเทพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36138/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 46
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 30 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**รถไฟฟ้ากรุงเทพกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบ

 

ลำดับ/No. ตำแหน่ง/Position วันที่ปิดรับสมัคร/Closed Date อัตรา/Qty
1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงานของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กรบนเครื่องทดสอบ ก่อนดำเนินการนำขึ้นไปใช้งานจริงบน Production
ให้คำปรึกษาหรือแนะนำการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ ERP (SAP) และ Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศึกษาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้านสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเชื่อถือได้
จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานภายในองค์กร ให้กับผู้ใช้งาน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในทางเทคนิคของระบบ ERP (SAP) และโปรแกรมที่ใช้งานภายในองค์กร
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่พัฒนาภายในองค์กร

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-28 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติประยุกต์
ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, การพัฒนา Web/Window Application ด้วย .NET (OOP)
มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานด้าน IT ตามสาขาวิชาที่จบมา และมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่ใช้งานทางธุรกิจ
เคยพัฒนาระบบ Windows และ Web base application ในลักษณะ Client-Server
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ และโปรแกรมเชิงวิเคราะห์อื่นๆ
มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูลระดับเบื้องต้น
มีความสามารถในด้านการเรียนรู้ จดจำ เพื่อนำไปใช้งาน พัฒนาระบบงาน และถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งาน
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (FI-CO,MM Module) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความสามารถพิเศษ SQL DB, Crystal Report, Java- Script, XML, UML, Web Design, K2 SharePoint, ระบบ ERP

30/09/2016 1
2 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

30/09/2016 2
3 เจ้าหน้าที่ประจำสถานี MRT (บางซื่อ-หัวลำโพง)รับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 ก.ย.59

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)
เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 06.30 – 15.30 น., 14.15 – 23.15 น., 22.15 – 07.15 น.
***สมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ (แยกผังเมือง)
*** กรุณาแต่งกายสุภาพและเตรียมสำเนาเอกสารสมัครงานมาให้พร้อม***

30/09/2016 30
4 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารประกอบ บันทึกรายการเข้าโปรแกรมบัญชี ปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินงวดรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ภาษีอากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บริหารและบุคคลภายนอก
• ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขาย จัดทำรายงานภาษีซื้อ พร้อมทั้งปิดภาษีซื้อ/ภาษีขาย
• บันทึกรายการในใบสำคัญทั่วไป รายการปรับปรุงทุกสิ้นเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี และรายการปรับปรุงอื่น
• รับวางบิล กำหนดจ่ายเช็คตามเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการรับวางบิลประจำวัน
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชายหรือหญิง อายุ 24-32 ปี
ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (ผลการเรียนเกี่ยวกับบัญชีในระดับ 2.5ขึ้นไป)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และสามารถอ่านงบได้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน ในระดับทำงานได้
มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ภงด.50, ภงด.51, ภพ.30 และภพ.36 เป็นต้น
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความอดทนในการทำงาน

30/09/2016 2
5 เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานสายสีม่วง)

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
• ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
• สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ
• ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
• ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
• ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 23- 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล/ช่างยนต์/บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคาร 1- 3 ปี
สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

14/10/2016 1
6 เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารสัญญา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกบริหารสัญญา และส่วนสนับสนุนการเดินรถ
จัดทำ จัดเก็บ และควบคุม งานเอกสารของแผนกบริหารสัญญา
ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง
จัดเตรียมการประชุม อำนวยความสะดวกในการประชุมและบันทึกการประชุม
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

30/09/2016 1
7 เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ (ด่วน!!!)

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร
บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานี
การดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้ครบถ้วน ตรงกำหนดเวลา

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี
มีประสบการณ์ในงานด้านการเงิน การธนาคาร, การบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office: Excel ได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้ฟังก์ชั่นสูตรในการคำนวนได้)
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบที่ดี
มีความซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ

30/09/2016 2
8 เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ติดต่อประสานงานกับผู้ขอซื้อ(พนักงานภายในบริษัทฯ ) กับผู้ขาย (Supplier) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการ
ติดต่อประสานงานกับ Vendor ในการเสนอราคา/ต่อรองราคา/นัดหมายยื่นซองประกวดราคา เช่น การจัดจ้างแม่บ้าน, รปภ. เป็นต้น
งานประเมินราคาสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่มในการบำรุงรักษา และการวิเคราะห์ Life Cycle Cost ของสินค้าเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้ขอซื้อพิจารณา
ทำการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสินค้าและราคาที่เหมาะสม การส่งมอบ ระยะเวลาการชำระ
ทำการสรรหาผู้ขายสินค้าและบริการรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนสัญญาจ้างในฐานข้อมูล
ตรวจสอบความความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับการออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้างและดูแลสัญญาการจัดซื้อต่าง ๆ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหา เช่นใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง และบันทึกต่างๆ
ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติจัดซื้อ และกฎระเบียบบริษัท

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 3 ปีขึ้นไป ในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ งานสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ งานจัดจ้างโครงการ และงานประกวดราคา หรือการดำเนินงานในด้าน BOI หรืองานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
หากผ่านการอบรมทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

30/09/2016 1
9 วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System)

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ออกแบบระบบ, สร้างระบบใหม่, บำรุงรักษาระบบเดิม ให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Admin)
ทำการศึกษาระบบเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย / หญิง อายุ 24-32 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกร
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในด้านงานซ่อมบำรุง และหรือ มีประสบการณ์ในด้านควบคุมการทำงาน ‘ของระบบเครื่องจักร
ผู้สมัครที่มีความรู้ในด้าน ERP Software, Programming, ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ถ.พระราม 9) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี)

30/09/2016 2
10 เจ้าหน้าที่บริหารรายได้ส่วนกลาง ด่วน!!!

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร
บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานี
การดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้ครบถ้วน ตรงกำหนดเวลา

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี
มีประสบการณ์ในงานด้านการเงิน การธนาคาร, การบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office: Excel ได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้ฟังก์ชั่นสูตรในการคำนวนได้)
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบที่ดี
มีความซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ

30/09/2016 1
11 วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา
ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา เป็นไปอย่างถูกต้อง
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปี
สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

30/09/2016 1
12 วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณ และ SCADA
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA
ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ดำเนินการให้การและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA เป็นไปอย่างถูกต้อง
ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรม LAN เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัมพันธ์ และระบบปฏิบัติการ UNIX
สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

30/09/2016 1
13 ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ด่วน!!! (ปฏิบัติงานนนทุบรี)สมัครวันนี้-30ก.ย.59

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
บำรุงรักษาเชิงป้องกันของงานระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract)
บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
ระบบโครงสร้าง: วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ไฟฟ้ากำลัง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในหน้าที่งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สามารถทำงานเป็นกะได้

30/09/2016 1

สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ2559 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 59 ehenbook.com รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :ตนเอง  ,online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments