งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอาเซียน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. -26 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่โครงการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอาเซียน

“กรมอาเซียน”

ลิงค์: https://iqepi.com/36117/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 26 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอาเซียนกรุงเทพมหานคร

กรมอาเซียน เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติงานในโครงการดำเนินการตามข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง

๑.๑ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (การต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาปีต่อปีตามปีงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ของทุกปี)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒.๒ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

๒.๓ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.๑ รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน (อาทิ สิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติ การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม แรงงาน สวัสดิการสังคม) และพัฒนาการของไทยในกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๓.๒ สนับสนุนงานด้านสารัตถะ อำนวยการ และงบประมาณ ในภารกิจการประชุมในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง การจัดประชุม การสัมมนา การดูงาน การอบรม

๓.๓ ประสานงานการดำเนินโครงการในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประสานงานกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประสานกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุมของกรมอาเซียน จัดทำเอกสารและของที่ระลึก ดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม

๓.๕ ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๔.๑ ใบสมัคร

๔.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of records)
ที่แสดงว่า มีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุได้ว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส

๔.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกได้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๕. การรับสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

๕.๑ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๒๓ หรือ ๐๒ ๖๔๓ ๕๒๖๓ E-mail: aseanth1201@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมากจากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ตรงหรือครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมอาเซียนจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

๕.๓ ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ในช่วงวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐ หรือเว็บไซต์กรมอาเซียนที่ www.mfa.go.th/asean

๖. การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๖.๑ กรมอาเซียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัคร ทัศนคติและความรอบรู้ในงานที่จะรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบมาถึงกระทรวงฯ อย่างน้อย ๓๐ นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อลงทะเบียนและแลกบัตรผ่านเข้า-ออกที่ประชาสัมพันธ์

๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งลักษณะเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๘. การจัดจ้าง

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้าของวงเงินจัดจ้างที่ได้รับ มาวางในวันทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 

สมัครงาน กรมอาเซียน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมอาเซียน รับสมัคร สอบ กรมอาเซียน2559 สอบ กรมอาเซียน 59 ehenbook.com กรมอาเซียน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมอาเซียน :email  ,fax  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.ย. 2559
สอบวันที่: 4 ต.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 6 ต.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอาเซียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments