ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -4 พ.ย. 2559 |ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36041/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2560
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.กรุงเทพมหานคร

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่ไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับนสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

2. วิธีดำเนินการ

2.1 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ 1.1 ของส่วนราชการต่างๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

2.2 ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับรายละเอียดกำหนดการดำเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย 1

3. การรับสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ การสมัครสอบแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

  1. สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559
  2. สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2560

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ.2559 สอบ ก.พ. 59 ehenbook.com ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments