งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ก.ย. -2 ต.ค. 2559 |207 อัตรา หลายตำแหน่ง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

“การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36022/ หรือ
ตำแหน่ง: 207 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 207
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องเปิดรับสมัครงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง จำนวนที่รับสมัคร ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ดูด้านล่าง)

2. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจและตามข้อบังคับ รฟม. ฉบับที่ 20 ว่าด้วย พนักงาน (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

2.2 อายุ ระดับคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และใบประกอบวิชาชีพของแต่ละตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ

2.3 ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้

2.5 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.6 ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.3 รฟม. จะให้ออกจากงานทันที

2.7 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่น หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ รฟม. ข้างต้น เพื่อประกบอการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ รฟม. กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

3. หลักฐานประกอบการสมัครงาน (นำมายื่นหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)

3.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากการกรอกสมัครผ่านระบบ Online ที่มีเลขประจำตัวผู้สอบจำนวน 1 ชุด

3.2 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)

3.3 กรณีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐาน จำนวน 1 ชุด

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.5 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด (กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีและสำเนาใบปริญญาบัตรด้วย จำนวน 1 ชุด) จะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร (2 ตุลาคม 2559) กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษามายื่นในวันตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว และ รฟม. จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำใบปริญญาบัตรฉบับสมบูรณ์มายื่นในภายหลัง หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคดัเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

3.6 สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ที่มีผลคะแนนตามที่ รฟม. กำหนด จำนวน 1 ชุด สำหรับตำแหน่งที่ระบุว่าต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หากไม่มีในวันตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องนำมายื่นในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

3.7 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน 1 ชุด สำหรับตำแหน่งที่ระบุว่าต้องการผู้มีประสบการณ์ โดยหลักฐานการรับรองประสบการณ์ ต้องทำเป็นหนังสือ โดยผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองของหน่วยงานนั้นลงนามรับรอง และระบุรายละเอียด เช่น

 • ตำแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ความสามารถและผลงาน
 • ความประพฤติ
 • วัน เดือน ปีที่เริ่มเข้าทำงาน จนถึงวันที่ออกจากงาน และสาเหตุที่ออกจากงาน เป็นต้น

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน โดยประสบการณ์ที่มีต้องตรงหรือใกล้เคียงกับหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งที่สมัครหลังจากจบการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษาที่ รฟม. กำหนด โดยนับระยะเวลาที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่รับสมัคร ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.8 สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ชุด สำหรับตำแหน่งที่ระบุว่าต้องการใบประกอบวิชาชีพ หากไม่มีในวันตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องนำมายื่นในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่นั่งสอบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มายื่นในวันที่ รฟม. กำหนดตามประกาศ และต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากไม่สามารถจัดหามาให้ได้ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยกเว้นปริญญาบัตรฉบับสมบูรณ์ สามารถมายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือกตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

4. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ไปที่ สมัครงาน online

(2) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร

(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง 1 สังกัดเท่านั้น (โปรดตรวจสอบตำแหน่ง คุณสบัติและสังกัดที่จะสมัครก่อนตัดสินใจเลือกและยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่ง/สังกัดได้)

(4) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร

(5) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร (หากไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์และจัดพิมพ์ในภายหลัง)

(6) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระงเนที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ Internet 30 บาท รวมเป็นเงิน 230 บาท ภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได้ (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

4.2 เงื่อนไขการสมัครสอบ

(1) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

(2) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง กรณีกรอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้ รฟม. จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันทีและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

4.3 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะถือว่าการสมัครสอบมีผลสมบูรณ์

4.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ทาง www.mrta.co.th

5. การคัดเลือก

5.1 การสอบข้อเขียน (โดยจะทำการสอบข้อเขียนประมาณเดือนตุลาคม 2559) ประกอบด้วย

 • สิบวิชาเชาวน์ปัญญา
 • สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวิชาภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียน

5.2 รหัสตำแหน่งที่ 001-040 ไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

 • TOEIC 495 คะแนน (คะแนนเต็ม 990) หรือ
 • TOEFL 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ
 • IELTS 4.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9) หรือ
 • CU-TEP 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ
 • TU-GET 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 1000๗

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ รฟม. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีคะแนนากรทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบันที่จัดสอบ หาก รฟม. ตรวจสอบในภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป

5.3 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

รฟม.จะดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานกู้ภัย ประกอบด้วย วัดส่วนสูง/รอบอก ทดสอบตาบอดสี การดันพื้น การลุก-นั่ง (Sit-up) การวิ่ง และการทดสอบสุขภาพจิต โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องผ่านการสอบข้อเขียนและคุณสมบัติผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ รฟม. กำหนด

5.4 การสอบสัมภาษณ์

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้อง่ผานการสอบข้อเขียนและคุณสมบัติผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ รฟม. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดย รฟม. จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.3 แล้ว ทั้งนี้ รฟม. สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งและได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้วไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร รฟม. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น

6. เกณฑ์การตัดสิน

6.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนจากการสอบเชาวน์ปัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนจากการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และคะแนนจากการสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

6.2 ในการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบสอบสัมภาษณ์ของ รฟม. โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ รฟม. กำหนด

6.3 กรณีที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกมีความเห็นร่วมกันว่าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คนใดไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ รฟม. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสอบคัดเลืออาจพิจารณาไม่ให้เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น

7. การกำหนดระดับตำแหน่งและเงินเดือน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งและัอตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้โดย รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระดับตำแหน่ง อัตราเงินเดือน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร ให้สอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบของ รฟม. ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพิจารณา (การนำประสบการณ์มาพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจะพิจารณาจากนหังสือรับรอง/ใบผ่านงาน โดยนับระยะเวลาที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่รับสมัคร ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี)

8. รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและหรือสอบสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รฟม.ไม่ได้

9. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวตามระยะเวลาและสถานที่ซึ่ง รฟม. กำหนด ผู้ที่ไม่มารายงานตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ รฟม.

10. ผู้มารายงานตัวถือว่าเป็นผู้รับเงื่อนไขการปฏิบัติงานตามที่ รฟม. กำหนด

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02 716 4000 ต่อ 1219 1229 1240 1255 1283 1284

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 16 กันยายน 2559

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รหัสประจำตำแหน่ง 001
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 3 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  5. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธามีระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ 1.
  6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD/MS Project/Primavera
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน
  2. ตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
  3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
  4. สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของ รฟม. ในการให้ความเห็นต่อการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

 • รหัสประจำตำแหน่ง 002
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 13 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  5. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ 1.
  6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD/MS Project/Primavera
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ตรวจ สอบ กำกับดูแลการดำเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการและผู้รับเหมาก่อ สร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน
  2. ตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
  3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
  4. สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของ รฟม. ในการให้ความเห็นต่อการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานสังกัด: ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 003
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 15 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCAD/STAAD Pro/SAP2000
  6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Project/Primavera
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  • ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรม สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
   1. งานวางแผนและงานออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาของโครงการรถไฟฟ้าและโครงการอื่นๆ ของ รฟม.
   2. งานประมาณราคา งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน และงานข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบ
   3. งานอนุญาตการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
   4. สนับสนุนงานคัดเลือก บริหารจัดการและกำกับดูแล/ตรวจสอบการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง
  • ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 สังกัดฝ่ายริหารงานก่อสร้าง 2
   1. ตรวจ สอบ กำกับดูแลการดำเนินงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการและผู้รับเหมาก่อ สร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน
   2. ตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
   3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
   4. สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของ รฟม. ในการให้ความเห็นต่อการออกแบบและเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ สังกัดฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่
   1. แผนกจัดหาพื้นที่
    งานตรวจสอบผลการศึกษาวิเคราะห์ ความเหมาะสม ในการกำหนดรูปแบบประเภทธุรกิจสำหรับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และงานศึกษา รวบรวมข้อกฎหมายในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพาณิชย์
   2. แผนกพัฒนาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า
    งานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนา แผนบริหารพื้นที่และการเชื่อมต่อการจัดทำแผนการลงทุน การตลาด การออกแบบ และแนวความคิดเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มจำนวนผู้โดยสารการร่วมมือพัฒนาพื้นที่กับเจ้าของที่ดิน
  • สำนักตรวจสอบ สังกัดสำนักตรวจสอบ
   รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน งานอื่นที่เกียวข้องกับการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • รหัสประจำตำแหน่ง 004
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 6 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  5. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ 1.
  6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCAD/STADD Pro/SAP2000
  7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Project/Primavera
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 005
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (waahklnjvlki)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคมนาคม
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 006
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 13 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 007
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า,ระบบควบคุม,อิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบคุม(อัตโนมัติ),การวัดคุม หรือ แมคคาทรอนิกส์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง
  5. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 008
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า,ระบบควบคุม,อิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบ คุม(อัตโนมัติ),การวัดคุม หรือ แมคคาทรอนิกส์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง
  5. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 009
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 (ไฟฟ้ากำลัง)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า,ระบบควบคุม,อิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบ คุม(อัตโนมัติ),การวัดคุม หรือ แมคคาทรอนิกส์
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีประสบการ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 3-4 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ 1.
  5. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง
  6. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 010
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 11 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้
  7. สามารถปฏิบัติงานที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อและปฏิบัติงานนอกสาถนที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 011
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 (ทุกสาขา)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS/Minitap/EViews/MATLAB/MS Project/Primavera
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 012
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (ทุกสาขา)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS/Minitap/EViews/MATLAB/MS Project/Primavera
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 013
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมขนส่ง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสังกัด:

 • รหัสประจำตำแหน่ง 014
 • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง)
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมขนส่ง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. ยกเว้นสาขาวิศวกรรมขนส่งไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 • รหัสประจำตำแหน่ง 015
 • ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ 5
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS/Minitab/EViews/MATLAB

 • รหัสประจำตำแหน่ง 016
 • ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากสภาสถาปนิก
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับทำงานด้านสถาปัตยกรรม

 • รหัสประจำตำแหน่ง 017
 • ตำแหน่ง เลขานุการ ระดับ 5
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านเลขานุการ ระยะเวลา 1-2 ปี หลังจบจากวุฒิปริญญาตามข้อ 1.

 • รหัสประจำตำแหน่ง 018
 • ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการสารสนเทศ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย Java, JSP, JAVA Script, CSS, C++ และ PHP
  5. มีคาวมรู้และความเข้าใจด้าน Database เป็นอย่างดี
  6. มีพื้นฐานความรู้ และเข้าใจคำสั่ง SQL

 • รหัสประจำตำแหน่ง 019
 • ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 • รหัสประจำตำแหน่ง 020
 • ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 12 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micriosoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • รหัสประจำตำแหน่ง 021
 • ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถิติ
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้
   1. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
   3. มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการชนิดต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
   4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
   5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและทำงานในสภาวะกดดัน
   6. มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัย

 • รหัสประจำตำแหน่ง 022
 • ตำแหน่ง พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

 • รหัสประจำตำแหน่ง 023
 • ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 7 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 • รหัสประจำตำแหน่ง 024
 • ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 4 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
  2. มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน/การธนาคาร ด้านงานภาษี หรือกฎหมาย
  3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  4. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 • รหัสประจำตำแหน่ง 025
 • ตำแหน่ง  พนักงานบัญชี ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 6 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 • รหัสประจำตำแหน่ง 026
 • ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

 • รหัสประจำตำแหน่ง 027
 • ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 3 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสารสนเทศทางการบัญชี
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 • รหัสประจำตำแหน่ง 028
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 • รหัสประจำตำแหน่ง 029
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 12 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • รหัสประจำตำแหน่ง 030
 • ตำแหน่ง  พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 6 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์/จิตวิทยาองค์การ/การบริหารองค์การ/รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ)ปรัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์/บริหารธุรกิจ/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • รหัสประจำตำแหน่ง 031
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การวางแผนธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน รัฐศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจและบริการ และ/หรือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางการเงิน
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • รหัสประจำตำแหน่ง 032
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 14 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษญศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. สามารถเขียนหนังสือต่างๆ ได้ดี เช่น บันทึกติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก บันทึกรายงานการประชุม

 • รหัสประจำตำแหน่ง 033
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
 • จำนวนที่รับสมัคร: 9 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้
   1. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
   3. มีความสามารถในการเขีนหนังสือราชการชนิดต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
   4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
   5. มีความสามารรถในการแก้ไขปัญหาและทำงานในสภาวะกดดัน

 • รหัสประจำตำแหน่ง 034
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน และสาขาด้าน Media Arts/Media Technology
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้
   1. มีความรู้ความสามารถในการเขีนหนังสือราชการ
   2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   3. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ/กิจการเพื่อสังคม
   4. มีความรู้ความสามารรถในด้าน Media Arts/Media Technology

 • รหัสประจำตำแหน่ง 035
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้
   1. มีความรู้ความสามารถในการเขีนหนังสือราชการ
   2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   3. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการ/กิจการ

 • รหัสประจำตำแหน่ง 036
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี สถิติ คณิตศาสตร์ การวิจัยดำเนินงาน บริหารงานทั่วไปหรือการจัดการ
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 037
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 13 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาโทภาษาอังกฤษ
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 038
 • ตำแหน่ง  พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 4 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัญชี และสถิติ
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด

 


 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 039
 • ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. เพศชาย
  3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง มีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  4. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  5. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรัก และชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัย
  7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรังร้ายแรง

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 040
 • ตำแหน่ง  พนักงานกู้ภัย ระดับ 4
 • จำนวนที่รับสมัคร: 7 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. เพศชาย
  3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง มีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  4. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  5. ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  7. สามารถทำงานเป็นกะได้ มีใจรัก และชอบงานด้านการดับเพลิง การกูภัยและงานบรรเทาสาธารณภัย
  8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรังร้ายแรง

 

 • รหัสประจำตำแหน่ง 041
 • ตำแหน่ง  ช่าง ระดับ 3
 • จำนวนที่รับสมัคร: 2 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปวส. สาขาสำรีวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ รังวัดที่ดิน 3-5 ปี
  4. ไม่ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS/CU-TEP/TU-GET)
  5. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้
   1. การใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสำรวจ รังวัดที่ดิน และการจัดทำแผนที่

 


 • รหัสประจำตำแหน่ง 042
 • ตำแหน่ง  ช่าง ระดับ 3
 • จำนวนที่รับสมัคร: 4 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี เกี่ยวกับ
   1. งานประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง หรือ
   2. งานควบคุมการก่อสร้าง หรือ
   3. งานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง หรือ
   4. งานถอดแบบสิ่งปลูกสร้าง
  4. ไม่ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS/CU-TEP/TU-GET)
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Microsoft Office

 • รหัสประจำตำแหน่ง 043
 • ตำแหน่ง  ช่าง ระดับ 3
 • จำนวนที่รับสมัคร: 5 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. ไม่ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS/CU-TEP/TU-GET)
  4. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน
   1. การใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจและโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสำรวจ รังวัดที่ดิน และการจัดทำแผนที่

 

 


 • รหัสประจำตำแหน่ง 044
 • ตำแหน่ง  ช่าง ระดับ 3
 • จำนวนที่รับสมัคร: 6 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัคร
  1. วุฒิ ปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  3. มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน
   1. งานประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง หรือ
   2. งานควบคุมการก่อสร้าง หรือ
   3. งานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง หรือ
   4. งานถอดแบบสิ่งปลูกสร้าง
  4. ไม่ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS/CU-TEP/TU-GET)
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Microsoft Office

สมัครงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2559 สอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ต.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments