มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/35902/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 23 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๒. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๓. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เงินตั้งแต่ ๒ หมวดรายจ่ายขึ้นไป
๔. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๕. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
๖. การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
๗. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณคงเหลือ
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
( Word , Excel , PowerPoint )

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ทำวิจัยสถาบัน
๒. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการสืบค้น
๓. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานสถิติการศึกษา เป็นต้น
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ทักษะ/สมรรถนะ : – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
๓. การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
๔. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. บันทึกข้อมูลในระบบ HRM.
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments