กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ส.ค. -30 ส.ค. 2559 |66 อัตรา นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติ

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช”

ลิงค์: https://iqepi.com/35818/ หรือ
ตำแหน่ง: 66 อัตรา นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ส.ค. – 30 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 66 อัตรา ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 64 อัตรา

 1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 3. จำนวนอัตราว่าง 64 อัตรา
  – สถานที่ต้องปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพฯ
  – สถานที่ต้องปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ปราจีนบุรี,ศรีราชา,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ขอนแก่น,อุบลราชธานี,อุดรธานี,พิษณุโลก,นครสวรรค์,แพร่,ตาก,เชียงราย,เชียงใหม่
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์ และฟื้นฟูต้นน้ำ การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามประกาศฯ

(2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา

 1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดืนอละ 18,000 บาท
 3. จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
  – สถานที่่ต้องปฏิบัติงานส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณซุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาววิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสร์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัด และคำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto Map) จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษา และสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามประกาศฯ

(3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 1. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 3. จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
  – สถานที่ต้องปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การส่งเสริมแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามประกาศฯ

สมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช งานราชการ หลายจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัคร สอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2559 สอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 59 ehenbook.com กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments