งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ส.ค. -21 ก.ย. 2559 |นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา

“กรมอุตุนิยมวิทยา”

ลิงค์: https://iqepi.com/35769/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 21 ก.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบ้ติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 หรือ 10,840-11,930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านสื่อสารอุตุนิยมวิทยา และโทรคมนาคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
(2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อน ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(5) ตรวจซ่อม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(6) บริการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ระบบกระจาย ข่าวอากาศเพื่อการบิน การเดินเรือ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
(7) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนจัดหา บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
3.ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ – ส่งวิทยุโทรศัพท์ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
4.ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
6.การวิเคราะห์ และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศและการกระจายข่าวอากาศมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1)วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารอัตโนมัติและระบบประมวลผลคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ และใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น ๆ ตามความต้องการ
(2)ช่วยศึกษา ค้นคว้า ออกแบบโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างและเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3)ดำเนินงานด้านการสื่อสารข่าวอากาศ ในระบบสื่อสารอัตโนมัติของศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
(4)ตรวจสอบ รวบรวม ประมวลผลและบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากทั่วโลกให้ผลิตเป็นข่าวสารสนเทศและแผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศประจำวัน การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศและต่างประเทศทาง Terminal
(5)ควบคุม และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารอุตุนิยมวิทยาสากล และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานสื่อสารอัตโนมัติ และสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารได้ด้วยตนเอง
(2) ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(4) ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์
(Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security)
2.ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล
3.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล
5.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments