งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -22 ส.ค. 2559 |พนักงานคุมประพฤติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุมประพฤติ

“กรมคุมประพฤติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35615/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 22 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรพิจิตร

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ


(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
……………………………………………………..
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคำสั่งกรมคุมประพฤติที่ 972/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ระยะเวลาการรายงานตัว 1 – 30 กันยายน 2559
จำนวน 1 อัตรา
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้รับดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรืลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

/หมายเหตุ…
– 2 –

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-613557 ต่อ 107 ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายใน กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สค.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งให้นำต้นฉบับของสำเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัครด้วย

/ 3.3 ค่าสมัคร…
– 3 –

3.3 ค่าสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร เป็นเงิน 200 บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร และทางเว็บไซต์ www.probation.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน สมัครงาน/รับโอน ส่วนภูมิภาค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามที่กำหนด ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมในการประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของการประเมินทั้งสองครั้ง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน รวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนใน การประเมินครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

/7.การประกาศ…
– 4 –

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์การตัดสินในข้อ 6 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรและทางเว็บไซต์ www.probation.go.th หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ สมัครงาน/รับโอน สมัครงาน/รับโอน ส่วนภูมิภาค โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรกำหนด

อนึ่ง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมใน ทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) นพพร บ่ายแสง
(นายนพพร บ่ายแสง)
ผู้อานวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
เอกสารแนบท้าย

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคาพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่ รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณ ของตนเอง พัฒนารูปแบบ วิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอ แนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

/ หลักการและ…

หลักการและวิธีการเลือกสรร

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
– ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖-๕๘ และมาตรา ๗๔-๗๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๕
– พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณา คดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ)
– พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕) – (๘), ๔๓ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์พ.ศ.๒๔๗๙ ข้อ ๔๖ ข้อ ๙๑-๙๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
– ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งาน ควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
100 สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น 100 สอบข้อเขียน
– วันสอบจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียนก่อน ส่วนรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน วัน และสถานที่ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
อัตราว่าง ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง 1 – 30 กันยายน 2559
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ พิจิตร กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ2559 สอบ กรมคุมประพฤติ 59 ehenbook.com กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุมประพฤติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments