สมศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 ส.ค. -30 ก.ย. 2559 |


ฝากประชาสัมพันธ์

สมศ

“สมศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35600/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 30 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สมศกรุงเทพมหานคร

สมศ เปิดรับสมัครสอบ


เลขานุการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารเงินกองทุน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ดำเนินงานด้านเลขานุการแก่ผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มงาน ดูแลจัดการเก็บเอกสารของทั้งผู้บริหารระดับสุงและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ติดตามงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายงานต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทำ phone conference กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับการประชุม Asset Allocation ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการพิเศษหรืองานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง ช่วยเหลืองานของฝ่ายงานอื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ หรืองานด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
4. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
5. มีทักษะด้านการใช้ภาษาทั้งไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
6. ทักษะในการสื่อสาร การจัดการ และปฏิบัติงานหลายๆอย่างพร้อมกัน มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ


เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายลงทุนต่างประเทศและบริหารผู้จัดการกองทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ประกอบการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน นโยบาย กรอบการลงทุน และวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ในการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งส่วนที่บริหารเอง และส่วนของการมอบหมายเงินลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกในต่างประเทศและในประเทศ
ดำเนินการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศในกองทุนที่เป็น Internal Port ตามกรอบและข้อจำกัดที่ได้รับอนุมัติ
ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามกรอบและนโยบายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้การมอบหมายเงินในผู้จัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอกเป็นตามกรอบและข้อจำกัดการลงทุนที่ได้รับ
ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ในบริหาร
ศึกษานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงโอกาสการลงทุนในนวัตกรรมทางการต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสในการหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
จัดเตรียมเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินของของผู้จัดการกองทุนทั้งในส่วนที่บริหารเองและส่วนที่จ้างผู้จัดการกองทุน
จัดทำข้อมูล Model และอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่ายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ / การเงิน การลงทุน / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ด้านตลาดเงิน ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ตลาดทุนและเศรษฐกิจ
มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงินและการจัดการอย่างน้อย 1 ปี
ทักษะการเขียนรายงานที่ดี
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการ (ส่วนสวัสดิการ)

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. บันทึก และ update ข้อมูลสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการสวัสดิการ เช่น โครงการฝึกอาชีพเสริม และจัดทำใบลงทะเบียน

2. บันทึกและประมวลผล ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการร่วมโครงการฝึกอาชีพและกิจกรรมอื่นๆของฝ่าย

3. จัดและดำเนินกิจกรรมสวัสดิการตามเทศกาล เช่น ส่วนลดสวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม

4. ร่วมจัดกิจกรรมรวมมิตรสวัสดิการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสวัสดิการผ่านหน่วยงานต่าง ได้แก่ประสานงานหน่วยงานภายนอก และ ฝ่ายงานภายใน กบข.ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมออกบูธ จัดเตรียมอุปกรณ์งานออกบูธ ต้อนรับสมาชิก

5. จัดเตรียม เอกสาร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของฝ่ายงาน

6. โทรศัพท์เชิญชวนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการ และโทรศัพท์ถึงสมาชิกเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

7. ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานด้านสารบรรณ การรับ-ส่ง เอกสาร การยืมใช้รถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดโครงการสวัสดิการของฝ่ายงาน

8. ดูแลและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายงาน

9. จัดกิจกรรมสวัสดิการเพิ่มรายได้ ตลาดนัด กบข. รายเดือน และรายงานผลการจัด

10. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์งาน 1 – 3 ปีด้านธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ทั้งการจัดทำ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร การจัดกิจกรรม การติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร รวมถึงการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจกรรม มีประสบการณ์ด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การทำโปสเตอร์และแบนนเนอร์ เป็นต้น

3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

 


เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

1. จัดทำประเด็นสื่อสารที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและงานที่ได้มอบหมาย*

2. บริหารและจัดกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ วางแผนงาน บริหารงบโครงการ ออกแบบและควบคุมการผลิตสื่อ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงาน

3. ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับทีมงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

*โครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์บริการออมต่อ โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การจัดทำรายงานประจำปี และการจัดทำวารสารออนไลน์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ 5 -8 ปี

2.1 มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ สามารถเขียนข่าว บทความ จัดงานแถลงข่าว และจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ได้

2.2 มีประสบการณ์ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Website, Mobile Application, Line และFacebook

2.3 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม งานนิทรรศการ และการจัดทำแบบสอบถาม

3. มีทักษะด้านการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

5. อื่นๆ ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรู้ด้านการบริหารเงินและการลงทุน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


ผู้อำนวยการ / ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Job scope and responsibilities)

· ดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร โดยการพัฒนากระบวนการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างกระบวนการจัดทำตัวชี้วัดองค์กร ที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับยอมรับและนำไปกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

· ติดตาม วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

· ติดตามพัฒนาการด้านการบริหารจัดการของระบบบำนาญโลก ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านการลงทุน ด้านสมาชิก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างสรรผลงานวิจัยขององค์กร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรระดับนโยบาย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อกันและกัน

· รวบรวมคลังข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนาธุรกิจขององค์กร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Specific qualification)

· สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ระดับองค์กรอย่างน้อย 5 ปี

· มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่จะนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรม

· มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานติดต่อกับฝ่ายงานต่างๆ ภายในสำนักงาน และองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศได้


เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ร่วมวางแผนงานตรวจสอบ(รายโครงการ)และปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายโดยการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลของฝ่ายงานในความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายงาน ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายงานบรรลุเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1. ร่วมวางแผนงานตรวจสอบรายโครงการ

1.1 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจขั้นต้นของกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

1.2 จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) รวมทั้งกำหนดวิธีการตรวจสอบสำหรับกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และครอบคลุมขอบเขตการตรวจสอบ

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

2.1 ดำเนินการตรวจสอบ โดยสอบทานกระบวนการทำงาน รวบรวมข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียง เชื่อถือได้ จัดทำเป็นกระดาษทำการการตรวจสอบ เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ธุรกรรมที่ตรวจสอบ

2.2 สอบทานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่พบ โดยสอบทานกระดาษทำการ และประเมินความพอเพียงและความน่าเชื่อถือข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ

2.3 รวบรวมรายการจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่พบของผู้ตรวจสอบในทีมงาน จัดทำร่าง รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (รายงานรายละเอียด) เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

2.4 ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะตามร่างรายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่รับตรวจ

2.5 สรุปผลการประชุมหารือและจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบฉบับรายละเอียด เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

3. ติดตามและประเมินผล

3.1 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ตรวจสอบในทีมงาน และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระบบสารสนเทศการบัญชี ระบบสารสนเทศการจัดการ การสอบบัญชี

2. มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบ หรืองานด้านการบัญชีและการเงิน/ด้านการวิเคราะห์การเงินหรือการลงทุน/ด้านการวิเคราะห์และวางระบบหรือด้านอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. มีความรู้ด้านการบัญชี หรือธุรกิจการจัดการกองทุน หรือระบบสารสนเทศ

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน หลักการ เทคนิค ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ รวมทั้งมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน

5. มีความละเอียดรอบคอบ

6. มีทักษะด้านการสื่อสาร

7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

· วางแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนงานตรวจสอบรายโครงการ

· ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

· จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

· กำกับดูแลและประเมินผล

· พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร/ทีมงาน และกระบวนการทำงาน

· ควบคุมคุณภาพของงานตรวจสอบ โดยร่วมกำหนดแนวทาง/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน และสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบระบบงาน/งาน/หน่วยงานของทีมในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

· ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศการบัญชี ระบบสารสนเทศการจัดการ

· ควรมีประกาศนียบัตรทางด้านการตรวจสอบ

· มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน หรือสอบบัญชี หรือด้านการวิเคราะห์และวางระบบอย่างน้อย 10 ปี

· มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 7 ปี

· มีความรู้เกี่ยวกับด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน การบัญชี ธุรกิจการจัดการกองทุน การควบคุมระบบสารสนเทศ

· มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน หลักการ เทคนิค ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ รวมทั้งมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน

· มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill) การบริหารโครงการ การเจรจาต่อรอง การสื่อความทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน การนำเสนอ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ


ผู้อำนวยการใหญ่

ขอบเขตความรับผิดชอบ

อำนวยการ และกำกับดูแล ให้การบริหารจัดการ ดูแลข้อมูลทะเบียนสมาชิก กบข. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการบริหารงานปฏิบัติการ หรืองานบริการลูกค้า ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก อย่างน้อย 15 ปี

– มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี

– มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ

– มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– มีทักษะด้านการบริหารจัดการ


เจ้าหน้าที่ช่วยงานปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 5 เดือน)

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ TAS เป็นบริษัทในเครือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการงานทะเบียนสมาชิกแก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตลอดจนให้บริการเสริมต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กองทุนดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

· หน้าที่ความรับผิดชอบ

· ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลเงินของสมาชิกในการจ่ายเงินคืน

· บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพในระบบ

· จัดเก็บเอกสาร หรือจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

· จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

· มีประสบการณ์ 0-2 ปี

· สมารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

· สามารถเริ่มทำงานวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ได้

· หากผู้สมัครมีความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมาย หรือ พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน สมศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สมศ รับสมัคร สอบ สมศ2559 สอบ สมศ 59 ehenbook.com สมศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สมศ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สมศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments