สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/35562/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ส.ค. – 11 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสกรุงเทพมหานคร

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ ๑๙/๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

………………………………………………

ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายแผนเชี่ยวชาญ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ บุคคลภายนอกทั่วไป

๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ อัตรา

๓. ระยะเวลาจ้าง

๓.๑ สำหรับบุคคลภายนอก

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

๓.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

สถาบันฯ จะดำเนินการย้ายหรือเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนด

๔. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

เพื่อติดต่อประสานงาน หรือขอความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลในแผนงานโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเข้าสู่โครงการและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินของโครงการสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมาย

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. ดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ

๓. รับผิดชอบการปรับแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณ

๔. กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ พร้อมทั้งรายงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบัน

๖. ดูแลรับผิดชอบข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ เช่น e-budgeting ฯลฯ

๗. จัดทำรายการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย

๘. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๑ บุคคลภายนอกทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๖.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันฯ กำหนด

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ด้านการการจัดทำคำของบประมาณ การเงิน หรือการบริหารแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๓) มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการคำนวณและสถิติ

(๔) มีประสบการณ์ทำงานรวมในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๕) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

(๖) หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการงบประมาณและแผนในองค์กรภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๗) หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถาบันกำหนด และเป็นผู้พิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๖.๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

๖.๒.๑ กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งเท่าเดิม

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันฯ กำหนด

(๒) ต้องปฏิบัติงานในสถาบันฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๖.๒.๒ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันกำหนด

(๒) มีประสบการณ์ในสายงานด้านนโยบายและแผนหรือเทียบเคียงไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ ๒ ปีงบประมาณที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี

(๓) ไม่มีประวัติการประพฤติผิดทางวินัยในรอบปีที่ผ่านมา

(๔) ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๗. เอกสารประกอบการสมัคร

๗.๑ สำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการ

เกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๖) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) เอกสารรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๗.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๘. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙. การคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้รับสมัคร ด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครและประวัติในเบื้องต้น และ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาผู้รับสมัครท่านใดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญแล้วหรือไม่ ให้ถือว่าสิ้นสุด

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

๑๑. การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ที่สนใจจะสมัคร สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สมัครงาน สวรส งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 ehenbook.com สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments