บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัท

“บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)”

ลิงค์: https://iqepi.com/35340/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้ง 2/2559

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลาสังกัดส่วนงานในนครหลวงและภูมิภาค คุณวุฒิปริญญาตรี ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณวุฒิปริญญาตรี

1.1.1 คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

1.1.2 คุณวุฒิริญญาตรี ทางบัญชี ทางพาณิชยศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร การคลัง หรือทางบริหารธูรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

คุณสมบัติ ตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน

1. คุณวุฒิปริญญาตรี

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน

1.1 คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

1.1.1 มีประสบการณ์ในงานขายและบริหารลูกค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันสมัคร ต้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที และมีหนังสือรับรองของผู้จัดการส่วนที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน

1.1.2 มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานขายและบริการ

1.1.3 มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

1.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของ ทีโอที เป็นอย่างดี

  • นักบริหารงานขายโครงการ
  • นักบริหารงานพาณิชย์โครงการ

– ชาย ดูแล ให้บริการลูกค้าองค์กรรายใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  1. ชาย ดูแลบริการลูกค้าในพื้นที่
  2. รับชำระเงินค่าบริการ/สินค้าทุกประเภท
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคลาด,กิจกรรมลูค้าสัมพันธ์ในพื้นที่

สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

ภูมิภาค
– จ.สุราษฎร์ธานี (สมุย)
– จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง)
– จ.นราธิวาส (ตากใบ)

1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

1.2.1 สามรถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator ได้เป็นอย่างดี เพื่อออกแบบ Content บนสื่อ Social Media

1.2.2 มีความสามารถในด้าน Graphic Design เช่น การทำ Infographic ออกแบบ Character

1.2.3 หากมีความสามารถในด้าน Graphic Design, Web design, Mulitimedia, การตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์โครงการ
  1. บริหารจัดการเว็บไซต์ www.tot.co.th ในสว่นของการเผยแพร่ Content และดูแลหน้าเว็บไซต์
  2. บริหารจัดการ ดูแล Fanpage และ Application ที่ใช้บนสื่อออนไลน์ Official Page เช่น Facebook, Twitter และออนไลน์อื่นๆ
สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

1.3 คุณวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางพาณิชยศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน การธนาคาร การคลัง หรือทางบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

– เกรดไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกีย่วข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรณี มีประสบการณ์การทำงาน ต้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับ ทีโอที และมีหนังสือรับรองของผู้จัดการส่วนที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน

นักงบรปะมาณและการเงินโครงการ จัดทำต้นทุนบริการ (Service Costing) ต้นทุนกิจกรรม (Activity Base Costing) ต้นทุนโครงข่าย (Network Costing) และการปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) ในแต่ละบริการตามหลักเกณฑ์สากล และหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

กรณีสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละงาน โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลคะแนนสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่าที่ ทีโอที กำหนด สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันที่สอบข้อเขียน ในกรณีที่ไม่มายื่นเอกสารในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน

1.3 กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคล ต้องมีประสบการณ์การทำงานให้กับ ทีโอที มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.4 เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

1.5 มีความสามารถพิเศษ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสัมภาษณ์

1.6 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

1.7 คุณสมบัติทั่วไป

1.7.1 สามารถทำงานให้แก่ ทีโอที ได้เต็มเวลา

1.7.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

1.7.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

1.7.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.7.5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.7.6 ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

1.7.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินการทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสืบสวน หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีทางอาญา

1.7.8 ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วหรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ

1.7.9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญากับ ทีโอที หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ ทีโอที หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ ทีโอที ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัด ที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น

2. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และดำเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

2.2 ให้ผู้สมัครเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุสถานที่ที่ต้องการไปปฏิบัติงานในระบบสมัครงาน

2.3 กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 02-574-9490-2, 02-505-1586-7 (คุณนพดลฯ, คุณนิวัฒน์ฯ, คุณชัชวรรณฯ, คุณจารุณีฯ, คุณสิริลักษณ์ฯ)

3. เอกสารหลักฐานการสมัครงาน

3.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

3.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองอนุมัติปริญญาตรีจากสภามหาวิทยลัย และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

3.3 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว (เพศชาย) เช่น สด.43 หรือ สมุดกองทุน (สด.8) จำนวน 1 ชุด

3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด

3.8 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท (ชำระเงินเต็มรูปแบบ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับใบเสร็จรับเงิน ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ออกให้)

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานการสมัครงาน ตามข้อ 3 ให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

4. ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

5. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมรายละเอียดและสถานที่สอบทาง www.tot.co.th สมัครงาน ทีโอที ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครดังกล่าว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้นและถือว่าการสมัครสอบ และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น โมฆะ สำหรับผ้นั้นและบริษัทฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครงาน ไมว่า กรณีใดทั้งสิ้น และหากบริษัทฯ พบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในขั้นตอนใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครออกได้ทุกขั้นตอน ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ

6.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

6.3 ผู้สมัครที่ไดัรับการคัดเลือก จะได้รับว่าจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา โดยเมื่อครบกหนดเวลาจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานเป็นประจำ โดยคำนึงถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

**โปรดระวังการแอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ในการเข้าปฏิบัติงาน หากท่านพบเห็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าาที่ได้ที่หมายเลข 0-2574-9437

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

(นางสาวชนิดา เจริญเนือง)
ผู้จัดการส่วนบริหารอัตรากำลัง
ทำการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่

สมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งานราชการ ทั่วประเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัคร สอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)2559 สอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 59 ehenbook.com บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments