งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 12 ก.ค. -31 ส.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/35338/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 31 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวทช.กรุงเทพมหานคร

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

วิศวกร/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ประกาศ13/03/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษา JAVA, PHP, JQuery, Ajax

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอกบวิเคราะห์ออกแบบ
3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

:/


เจ้าหน้าที่สารสนเทศ/งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
วันที่ประกาศ11/08/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สารสนเทศศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : Web Programming (PHP, Java)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และระบบงานบนเว็บ
2. ออกแบบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ การบริการห้องสมุด การบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้รูปแบบต่างๆ
3. ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานเครือข่าย

:/

วิศวกร/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ประกาศ07/10/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษา PHP, JAVA, JQuery, Ajax

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Programming ของระบบ
5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
วันที่ประกาศ04/12/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : Programming, Computer Security, Network

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบบันทึกลายนิ้วมือบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2. พัฒนาระบบนำทางข้อมูลคนไข้ (EasyHos)
3. วิจัยและพัฒนางานอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ04/12/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

:/

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ01/02/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : อาชีวอนามัยลแะความปลอดภัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ
วันที่ประกาศ24/03/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : ด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามการออกแบบ แบบสถาปัตยกรรมการบริการ (Service-oriented architecture -SOA)
2. สามารถพัฒาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST โดยใช้ภาษา JAVA
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Data Integration เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เช่น Pentaho ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานโดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST
2. ร่วมทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบงานที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JAVA และโปรแกรม Pentaho
3. สามารถอธิบาย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
4. สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคที่เกิดจากการพัฒนาระบบ หรือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เช่น การใช้งานระบบ การดูแลแก้ไขระบบ รวมทั้งผลการทดสอบระบบ
5. ร่วมกับทีมในการเรียนรู้่และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

:/

วิศวกร/งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ02/05/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี
ด้าน : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. มีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 17920, ISO 17025, ISO 17065, ISO 13485
3. มีทักษะในการเขียนรายงาน / บทความ
4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / โรงงาน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาปรับปรุงเทคนิค วิธีการตรวจประเมิน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานการให้บริการ
4. ให้บริการทางเทคนิคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ/หรือประเมินโครงการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / ให้ความเห็น / คำแนะนำเชิงวิชาการ

:/

ผู้ประสานงาน/สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ประกาศ02/05/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ครุศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : หรือกรณีที่จบปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ กระตือรือร้น จิตใจบริการ ทำงานพัฒนาด้านสังคม
2. หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สมองกลฝังตัว, ฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะนำไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในชนบท
2. วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการโครงการหรือผู้บริหารกำหนด
3. ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ และเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เอกสารวิชาการ บทความ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ในเวทีวิชาการต่างๆ เช่น วารสารทั่วไป, วารสารวิชาการ , การประชุมวิชาการ เป็นต้น

:/

วิศวกร/ฝ่ายอาคารสถานที่
วันที่ประกาศ30/05/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารจัดการพลังงาน และระบบคุณภาพ (มอก.และ ISO)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและติดตามข้อมูล ในการจัดทำกิจกรรมคาร์บอนฟรุตพรินต์องค์กร
2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย
3. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานในภาพรวม เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO-50001 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงาน
4. วิเคราะห์ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
5. พัฒนาฐานข้อมูลกลางของฝ่าย

:/

นักวิเคราะห์/งานติดตามและประเมินผล
วันที่ประกาศ30/05/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารเทคโนโลยี นโยบายสาธารณะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลการดำเนินงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้อย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
3. มีความสามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
4. มีทักษะในการสรุปความ และการเขียนรายงาน
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ และผลงานต่างๆ ของ ศอ. พร้อมทั้งดำเนินการเขียนรายงานการประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ศึกษาและวิเคราะห์การประเมินผลและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์จัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/

นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันที่ประกาศ07/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : นโยบาย / กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูล และการประสานงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์และแผนงานหลักของโปรแกรมด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนอนุมัติโครงการบนระบบของสวทช. โดยประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการ ปรับแผนการใช้จ่าย ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประสานและหารือร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งใช้ระบบของ สวทช. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมฯ รายไตรมาส / รายปี รายงานผลผลิตเชิงปริมาณรายเดือนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโปรแกรม
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
วันที่ประกาศ14/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานต่างๆ ในด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร
3. ช่วยงานในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ a. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน b.โครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี Global Navigation Satellite System (GNSS) ระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอชียตะวันออกเฉียงใต้ c.โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน d. โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน

:/

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ15/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : ดูแลระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การจัดการความปลอดภัย (มอก.18001) การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนการใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน
5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Satety ต่างๆ
8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ประกาศ24/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตามโครงกาวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัฑณ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
4. มีทักษะกาใช้ซอฟแวร์ออกแบบทางวิศวกมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของต้นแบบที่จะพัฒนา
2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
4. ช่วยเขียนรายงานเชิงเทคนิคของต้นแบบต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อยืนจดสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์
5. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ประสานงาน/งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
วันที่ประกาศ27/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสคร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การเขียนบทความ และ /หรือจัดทำสื่อ /โปรแกรมเฉพาะทางที่เกี่ยวกับงาน / การจัดทำฐานข้อมูล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานเบื้องต้นกับสื่อมวลชน พันธมิตร หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และพนักงาน สวทช. เพื่อบริหารความสัมพันธ์ (จัดแถลงข่าว เผยแพร่ภาพข่าว สื่อสารนโยบายของผู้บริหาร)
2. จัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือ อาทิ สัมมนา นิทรรศการ Research Exchange เป็นต้น ให้กับ สื่อมวลชน พันธมิตร หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
3. ติดตาม รวบรวม และประมวลข่่าวสาร จัดทำแฟ้มข่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และติดต่อจัดเตรียมข้อมูลสัมหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
4. อำนวยความสะดวกและประสานงานด้านข้อมูลให้แก่ผู้ติดต่อขอทราบข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งบริการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ
5. ประสานงานในการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แหงชาติ และหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
6. ดูแลฐานข้อมูลในงาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:/

ช่าง/ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สื่อสาร โทรคมนาคม
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค สื่อสาร โทรคมนาคม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความเข้าใจในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการซ่อมบำรุง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

:/

นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาองค์กรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ intervention/ เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
2. การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
3. การบริหารจัดการโครงการ
4. การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
2. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช.เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
4. ดูแลและให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
5. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย(ถูกต้อง ครบถ้วน)
6. ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร
7. นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ/ วิธีการทำงาน/ ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร

:/

นักวิจัยนโยบาย/งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Technology Management
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : หากมีประสบการณ์ในการการเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการหรือกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความสามารถในการค้นคว้า จับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาองค์กรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ intervention/ เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
2. การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
3. การบริหารจัดการโครงการ
4. การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
2. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช.เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
4. ดูแลและให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
5. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย(ถูกต้อง ครบถ้วน)
6. ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร
7. นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ/ วิธีการทำงาน/ ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร

:/

นักวิจัยนโยบาย/งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Technology Management
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : หากมีประสบการณ์ในการการเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการหรือกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความสามารถในการค้นคว้า จับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Bioinformatics
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : database and bioinformatics

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. Knowledge on relational database(MySQL,PostgreSQL and MS access,setting up IT infrastructure,web application management

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Installing and upgrading the databse server and application tools.
2. Allocating system storage and planing future storage requirements for the database systems.
3. Enrolling users and maintaining system security
4. Controlling and monitoring user access to the database.
5. Planing for backup and recovery of database information.
6. Backing up and restoring databases
7. Generating various reports by querying from database as per need

:/

นักวิชาการ/หน่วยฝึกอบรม
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รักงานบริการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ภายใต้กระบวนการทำงานของหน่วยฝึกอบรม

:/

ผู้จัดการ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์,จิตวิทยา,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการหลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management)Talent Managementการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ด้านกลยุทธ์ของสวทช.
2. ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย
3. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
4. ความรู้/ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
7. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
8. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
9. ความรู้ด้านการบริหารบุคคลภาครัฐ
10. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน บริหาร ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเชิงกลยุทธ์บุคคลขนาดเล็กและกลาง
2. รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากร
3. ประสานงานทางด้านกลยุทธ์บุคคล และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมที่เกี่ยวข้อง

:/

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้าน IT
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

:/

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการหลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning)การบริหารสายอาชีพ (Career Management)Talent Managementการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ด้านกลยุทธ์ของสวทช.
2. ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย
3. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
4. ความรู้/ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
7. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
8. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
9. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบด้านการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ให้เหมาะสมเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ สภาพแวดล้อมและทิศทาง กลยุทธ์ของสวทช.เพื่อสร้างขีดความสามารถและผลงานของบุคลากร
2. คาดการณ์แนวโน้มและปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของสวทช.จากข้อมูลที่วิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
3. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและกลยุทธ์บุคคลขององค์กรให้สามารถส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
4. ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผนและการปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
5. เป็นวิทยากร ถ่ายทอด/นำเสนอความรู้/ข้อมูลที่ซับซ้อน/เชิงเทคนิค/ ทฤษฎีการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ หลักการที่เชื่อมโยงกันของการบริหารงาน เงิน คนขององค์กร
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้/งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อสงสัยในการใช้เครื่องมือ/ ระบบมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของสวทช.
7. เป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับผู้ร่วมโครงการในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของการบริหาร กำกับแผนงาน เงิน คน ตลอดจนวิธีการและเทคนิคในการดำเนินงาน
8. จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร

:/

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านระบบ IT ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Financial,Operation,Performance
2. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
4. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ เอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การดูแลพ่อแม่พันธุ์กุ้งในโรงเพาะฟัก

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในระดับที่แก้ไขเบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการงานดูแลพ่อแม่พันธุ์ให้มีความพร้อมต่อการผลิตลูกกุ้งในเขตปลอดเชื้อ ให้สามารถผลิตลูกกุ้งได้ตามแผนการผลิต

:/

นักวิเคราะห์/ฝ่ายนโยบายกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การประสานงาน การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (word, excel, powerpoint)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผน รายงาน เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานและจัดทำให้เกิดกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ แผนการทำงานของโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
3. ประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. ประสานงานและจัดให้เกิดกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์บริบท ปัญหา สถานภาพ และความต้องการของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อผู้บริหารองค์กร
5. จัดทำ นำเสนอ และรายงานผลต่างๆ ภายใน สวทช. ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ผลงานเทียบแผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
6. ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 38 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,โรคสัตว์น้ำ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทดสอบและวิเคราะห์ผลทางด้านภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ
2. ทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยและร่วมวิจัย ในส่วนการเลี้ยงสัตว์,การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่าง
2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก สวทช. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า/ แหล่งทุนที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้า รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า/แหล่งทุนต้องการ(ได้ถูกต้องและตรงเวลา)
4. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
5. ดูแลรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆในการดำเนินการทางด้านวิจัยสัตว์น้ำ

:/

วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

:/

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,บริหารธุรกิจ,สื่อสารมวลชน
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการ หรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ/ชาวต่างประเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯและหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ (จัดประชุม follow up)จัดทำเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

:/

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ07/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี วัสดุศาสตร์ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์ โลหะ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษดี
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน word / excel ได้คล่อง
3. มีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือ การเขียนคำขอสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สาขา เคมี หรือ วัสดุศาสตร์ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ07/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สร้างและดูแลฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เขียนหนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
2. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนา และดูแลฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ร่วมในการจัดกิจกรรม (ประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. ดำเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในการสืบค้นข้อมูลทางด้านควาามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. เป็นตัวแทนฝ่ายในดูแลกิจกรรมความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ในสวทช. ทางด้านความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ
5. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
6. ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

:/

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ07/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการเขียนบทความ / หนังสือโต้ตอบ / คำกล่าว / สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
2. จัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
3. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. จัดกิจกรรม (การประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
5. อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6. ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. / ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

:/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานจัดการและบริการวิจัยกลาง
วันที่ประกาศ11/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน และพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานในงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การบันทึก การจัดทำฐานข้อมูล การเดินทาง ห้องประชุม เป็นต้น
3. ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ริเริ่มพัฒนา และปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานของการนบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้มีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ11/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ / เทคโนโลยีวัสดุ /วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับดีพอใช้
2. สามารถใช้เครื่องมือ workshop พื้นฐานได้
3. มีความกระตือรือร้น และสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
4. มีความอดทน สามารถทำงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
5. การอ่าน ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ช่วยสังเคราะห์ และทดสอบสมบัติของวัตถุในห้องปฏิบัติการ และทดลองการผลิตในระดับไพลอท
2. ช่วยเตรียมชิ้นงานอย่างง่ายตามแบบ สำหรับดัดแปลงเครื่องมือ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการทดลอง
3. ร่วมค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ประกาศ11/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : Engineering Design /Manufacturing Process

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
4. มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์
2. วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปและผลิตวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังใน
3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
4. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

สมัครงาน สวทช. งานราชการ กรุงเทพมหานคร สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2559 สอบ สวทช. 59 ehenbook.com สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments