การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 มิ.ย. -14 ก.ค. 2559 |รวม 114 อัตรา หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้านครหลวง

“การไฟฟ้านครหลวง”

ลิงค์: https://iqepi.com/35232/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 114 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 114
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
(เปิดรับสมัคร 5 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2559)

ประกาศที่ ฝทม. 6/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1

ด้วยการไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งพนักงานสนาม 1 รวมจำนวน 19 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 11,350 บาท รายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 7 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติกี่ยวกับการใช้พลังกายในการ ยก แบก หาม ดึง ติดตั้ง ขนย้าย คัดแยก เคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ประเภทงานสายอากาศ/ ประเภทงานสายใต้ดิน ระดับความลึกโดยเฉลี่ย 20 เมตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 2. เพศชาย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่กรอกใบสมัคร มีสัญชาติไทย
 3. พ้นพันธะทางทหารแล้ว
 4. อายุไม่เกิน 28 ปี
 5. ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
 6. มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสาร โต้ตอบได้ในระดับความสูงอย่างน้อย 12 เมตรา จากระดับพื้นดิน
 7. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ดังนี้
  1. ส่วนสูง 160-170 ซม. ต้องมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-25.0
  2. ส่วนสูง 171-185 ซม. ต้องมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-26.0 (อ่านต่อได้จากประกาศ)
 8. สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนัก และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 9. ว่ายน้ำเป็น
 10. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ พ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวันบรรจุ หรืออยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา และต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงาน พ.ศ.2506 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255 ประกอบกับ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558
 11. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ การไฟฟ้านครหลวง สงวนสิทธิ กรณีที่ตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
 12. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบผ่านทางใบสมัครออนไลน์ ทาง website เท่านั้ ตั้งแต่วันที่ 5-14 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
(เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559)

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 17 คุณวุฒิ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักานตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งลักษระงานที่ปฏิบัติ และจำนวนอัตราที่รับสมัครรายละเอียดตามเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติ ปี 2559 แนบท้ายประกาศ
 2. การรับสมัคร สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอน

4. การดำเนินการสอบ กำหนดขั้นตอนดำเนินการจะประกาศทางเว็บไซต์ดังนี้

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่ 15 กรกฎาคม 2559
 • การสอบข้อเขียน 23 หรือ 24 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลการสอบข้อเขียน 2 สิงหาคม 2559
 • ตรวจหลักฐานเอกสารผู้เข้าสอบ/ตรวจประวัติอาชญากรรม วันที่ 8-11 สิงหาคม 2559

ตำแหน่ง

 

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง งานราชการ การไฟฟ้านครหลวง รับสมัคร สอบ การไฟฟ้านครหลวง2559 สอบ การไฟฟ้านครหลวง 59 ehenbook.com การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง :online

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | สมัครออนไลน์ |

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments