งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักบัญชี,ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส,ผู้วิเคราะห์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/35102/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี,ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส,ผู้วิเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 28,500-34,200
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

นักบัญชี ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ สายออกบัตรธนาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

ความรับผิดชอบหลัก

 • รวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงินของกิจการธนบัตร ตลอดจนวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
 • จัดทำงบการเงินของกิจการธนบัตรเพื่อให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประมาณการต้นทุนการผลิตและงบการเงินเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของกิจการธนบัตร และกำหนดราคาขายธนบัตร
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางบัญชีและการจัดสรรกำไรให้สอดคล้องกับ พรบ. ธปท.และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการผลิตในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาสำหรับการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลทางด้านบัญชีบริหารเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทคู่ค้าของ สอบ. ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงการประสานเพื่อขอข้อมูลจากบริษัทหรือองค์กรในต่างประเทศ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5/ TOEFL 510 (Paper-based), IBT 64 /CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน หรือบัญชีบริหาร หรืองานตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่จำกัด และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่งงาน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 • ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ ความถนัด Aptitude test และ ทัศนคติด้านความปลอดภัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท
 • หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 26,070 บาท หรือ ปริญญาเอก 28,440 บาท
 • ประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์กับ ธปท. ปีละไม่เกิน 5% สูงสุดไม่เกิน 5 ปี และไม่เกิน 20%
 • เงินเพิ่ม เช่น ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50% ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกบริหารงานบุคคล 1-2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524 หรือ E-mail ที่ bmgrecruit@bot.or.th
 • หมายเหตุ : ต้องปฏิบัติงานประจำที่ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2559)

ความรับผิดชอบหลัก

 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานะ ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือ
 • ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากบริการของสถาบันการเงิน หรือบริหารจัดการระบบข้อมูลสถาบันการเงิน
 • กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทข้อมูลเครดิต คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต หรือ
 • งานพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลเครดิตของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Ease of Doing Business และรองรับการเข้าสู่ Digital Economy ของประเทศ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (หากเป็นผู้สมัครทีึ่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ)
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ MIS โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานสถาบันการเงิน หรือภาคธุรกิจสำคัญ หรือเป็น CFA เป็น CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในเชิงธุรกิจ เข้าใจข้อมูลการเงิน สามารถวิเคราะห์ธุรกิจทั้งในระดับภาพรวมอุตสาหกรรม และในรายกิจการได้
 • มีจิตใจรักงานตรวจสอบและวิเคราะห์ ไม่ย่อท้อต่องานที่ท้าทาย และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสาร และสามารถนำความรอบรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้
 • ช่างสังเกต แยกแยะ มีความคิดเชิงตรรกะ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในองค์กรได้
 • ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ยึดมั่นในหลักการ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือและติดดิน ตามค่านิยมร่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย

การทดสอบ

 • ทดสอบข้อเขียน วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 • ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด
 • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาโท 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
 • หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ผู้วิเคราะห์ แผนกวางแผนธนบัตร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ จัดทำแผนกลยุทธ์ของสายงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากสภาวการณ์ขององค์กรมาประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนติดตามการนำกลยุทธ์ของสายงานไปปฏิบัติในระดับฝ่ายงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสายงาน และทิศทางของ ธปท.
 • จัดทำประมาณความต้องการธนบัตร โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อของประเทศ ตลอดจนพฤติกรรมด้านการชำระเงินของประชาชน โดยมีการนำข้อมูลและปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
 • วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองหรือสมการประมาณการที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประมาณการด้านธนบัตร ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการประมาณการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวโน้มการชำระเงิน และแนวโน้มการผลิตและบริหารจัดการธนบัตร
 • ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการธนบัตร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และตามหลักแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 • วิเคราะห์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดด้านธนบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนกรณีมีแนวโน้มไม่ปกติ (early warning) รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและประสานงานในการแก้ไข
 • ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการด้านการบริหารจัดการธนบัตรในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการธนบัตรของไทย
 • ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะธนบัตร ประมาณการในเรื่องที่สำคัญ และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริหาร

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5/ TOEFL 510 (Paper-based), IBT 64 /CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7)
 • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและมีผลงานทางวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการคำนวณและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่งงาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
 • ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
 • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท
 • หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
 • ประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์กับ ธปท. ปีละไม่เกิน 5% สูงสุดไม่เกิน 5 ปี และไม่เกิน 20%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกบริหารงานบุคคล 1-2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524 หรือ E-mail ที่ bmgrecruit@bot.or.th
 • หมายเหตุ : ต้องปฏิบัติงานประจำที่ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย2559 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments