กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2559 |วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา

“กรมอุตุนิยมวิทยา”

ลิงค์: https://iqepi.com/34934/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก และเกิดความคุ้มค่า โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดสอบด้านวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
(2) ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในงานซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
(4) บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องพิกัดฟ้าแลบฟ้าผ่า เครื่องรับภาพถ่ายจาก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เครื่องหาพิกัดฟ้าแลบ พร้อมทั้งจัดหาอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
(5) กำหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จัดทำหนังสือคู่มือ การใช้ บำรุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) อำนวยการจัดทำสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้มีการทราบถึงข้อมูลทางเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่เป็นประโยชน์
(2) กำหนดแผนการดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อนร่วมงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรม โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
(1) การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง
(2) ระบบไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์
(3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(4) วิศวกรรมควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
(5) วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(6) เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(7) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
(8) กลศาสตร์วิศวกรรม
(9) การจัดการด้านวิศวกรรม
(10) การอนุรักษ์พลังงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชากลุ่มประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนด นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมให้ดียิ่งขึ้น
(2) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของกรม
(3) เขียนข่าว เรียบเรียงข่าวสาร บทความการแถลงข่าว การจัดทำเว็บไซต์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
(4) ตรวจ ติดตามข่าวเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา นำเสนอข่าวที่มีผลกระทบ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และสาธารณชนทราบ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
(5) รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบทความและข่าวเพื่อเผยแพร่ในวารสารอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
(6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
(7) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลงาน กิจกรรมของกรม ข่าวสาร ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว โดยผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของกรม
(8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

– 4 –

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะ จูงใจ กับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อร่วมงาน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
(2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
(2) สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
(4) การวิเคราะห์สถานการณ์และการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
(5) จรรยาบรรณของนักวิชาชีพทางประชาสัมพันธ์
(6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัคร สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา2559 สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา 59 ehenbook.com กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมอุตุนิยมวิทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments