สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการมาตรฐาน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34916/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประสานและจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมทั้งการประสานกับกลุ่มต่างๆ
2. ปฏิบัติงานสืบค้น ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการตรวจประเมินตามมาตรฐานระหว่างประเทศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน
3. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารการประชุม อบรม สัมมนา รวบรวมผลการดำเนินงานข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นหมวดหมู่สำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพและการตรวจประเมิน
4. ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาหน่วยรับรอง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและช่วยปฏิบัติงานเลขานุการประชุมต่างๆ เช่น การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
7. ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร 2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบออกใบรับรองและการรับรองระบบงาน 3. พ.ร.บ.มาตรฐานสิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร/ด้านการเกษตรหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

สมัครงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 59 ehenbook.com สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments