สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 9 มิ.ย. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์ความเสี่ยง


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

ลิงค์: https://iqepi.com/34913/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

Senior Risk Analyst Officer/นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Audit)
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

Job Responsibilities:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit Process)
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Job Qualifications:

คุณสมบัติขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) อย่างน้อย 3-7 ปี
มีประสบการณ์ทางด้าน IT Audit
มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบทั้ง 3 ข้อ

คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณา

มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและสำนักงานพิจารณา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กรอาวุโส

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรตามระบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities

รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานของสำนักงานกับ แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อนามาพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
วิเคราะห์การดำเนินงานให้สำนักงานอยู่ในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001 หรือระบบมาตรฐานด้าน IT Services ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และระบบเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน ITและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบายในการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดแผนรองรับและแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้น
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้กับหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานของสำนักงาน ไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน IT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001, ฯลฯ และ/ หรือสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพระบบด้าน IT Services
ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรตามระบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน

Job Responsibilities

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
วิเคราะห์การดำเนินงานให้สำนักงานอยู่ในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001 หรือระบบมาตรฐานด้าน IT Services ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และระบบเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน ITและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบายในการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดแผนรองรับและแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้น
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพระบบด้าน IT Services
ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี


เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุอาวุโส
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดครุภัณฑ์ภายในสำนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงความต้องการของสำนักงานฯ
ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลาและความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
ประเมินคุณภาพ และความสามารถของผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
จัดทำ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ขอซื้อ ผู้ขาย และนิติกร เพื่อจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ดูแลการเคลื่อนย้าย บำรุง ซ่อมแซม ทำลาย หรือจำหน่ายทรัพย์สิน / พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลงานพัสดุครุภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ สืบค้น ติดตาม และตรวจสอบได้ง่าย

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่างน้อย 5 ปี

ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบข้อบังคับ การทำสัญญาต่างๆ และสามารถให้คำปรึกษาด้านงานจัดซื้อ

สมัครงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2559 สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 59 ehenbook.com สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments