สอบ ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ทุกเดือน เริ่ม 15 มิ.ย.59


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“สอบ ภาค ก. ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34908/ หรือ
ตำแหน่ง: ก.พ. จัดสอบ ภาค ก. ออนไลน์ทุกเดือน เริ่ม 15 มิ.ย.59
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบ ก.พ. ภาค ก.

สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

2. การรับสมัครสอบ

2.1 รับสมัคสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

2.2 ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 1 รอบสอบ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งสิ้น 5 รอบสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง และจะดำเนินการสอบ ณ ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

2.3 กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนนวแล้ว ระบบจะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใดๆ ได้ เนื่องจากที่นั่งสอบทุกรอบสอบครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้สมัครสอบไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่ระบบกำหนด

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4. ขั้นตอนการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครและเลือกรอบสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครและเลือกรอบสอบ ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “สมัครอบ” ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(2) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือ หากไม่มีเครื่องพิม์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็ฐไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนดระบบจะยกเลิกใบสมัครสอบโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการของธนาคาร ภายในวันที่ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงินและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ชำระเงินทันที

(2) ชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK

ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่านระบบ KTB NETBANK และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ตั้งแต่เวลา 01.00-22.00 น. ของทุกวันและให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย

ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก ไระบุรหัสบริษัท” และทำตามขั้นตอนทีระบบกำหนดไว้ ตั้งแต่เวลา 01.00-22.00 น. ของทุกวัน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทงอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 1 วันทำการ ให้ผู้สมัครอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระัดบปริญญาโท)” หัวข้อย่อย “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อและนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.2 ผู้สมัคสอบสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ เท่านั้น และเมื่อเลือกรอบสอบและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5.3 การกำหนดวัน เวลาสอบเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจากประกาศด้านล่าง
สมัครงาน ก.พ. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ.2559 สอบ ก.พ. 59 ehenbook.com ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บไซต์

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments