การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2559 |รวม 181 อัตรา หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

“การรถไฟแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/34897/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 181 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,440-20,030
อัตราว่าง: 181
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การรถไฟแห่งประเทศไทยเชียงราย

การรถไฟ แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 181 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

1.1 พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 10,400 บาท จำนวน 64 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

1.2 พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.3 พนักงานการเดินรถ 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.4 พนักงนขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 57 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

1.5 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 2 อัตรา

1.6 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

1.7 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

1.8 วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 4 อัตรา

1.9 พนักงานเทคนิค 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 3 อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี

1.10 พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.11 พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 7 อัตรา

1.12 พนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.13 พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

1.14 พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 7 อัตราเงินเดือน 20,030 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.15 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.16 พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 23 อัตรา

สังกัดสำนักงานแพทย์

1.17 นายแพทย์ 7 อัตราเงินเดือน 20,030 บาท จำนวน 3 อัตรา

1.18 เภสัชกร 6 อัตราเงินเดือน 17,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

1.19 พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 4 อัตรา

1.20 พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 (นักรังสีเทคนิค) อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

หมายเหตุ ตำแหน่งเดิมที่ระบุไว้ในวงเล็บของบางหน่วย เพื่อสื่อความหมายให้ผู้สมัครเข้าใจง่ายทั่วกัน

4. การรับสมัครสอบ (สามารถสมัครได้เพียงตำแนห่งเดียวเท่านั้น)

4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com

8. วิธีการสอบคัดเลือก

8.1 การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน

– วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 70 คะแนน

– วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) 45 นาที 30 คะแนน

– วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 3 ชั่วโมง 100 คะแนน

8.2 การสอบภาคสัมภาษณ์ (ทุกตแหน่ง) คะแนนเต็ม 90 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน

9.1 ผู้สมัครสอบผ่านที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มของแต่ละวิชา โดยจะคัดเลือกตัวบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละตำแหน่งไว้จำนวนไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนที่เปิดรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์

9.2 ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบภาคสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกภาครวมกัน (ภาคข้อเขียนรวมกับภาคสัมภาษณ์) จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้ โดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเป็นอันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งได้บุคคลเข้าทำงานในการรถไฟฯ ครบตามจำนวน

9.3 ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว การขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครสอบโปรดติดต่อ งานวางแผนและสรรหา กองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-621-8701 ต่อ 5254

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ เชียงราย การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย2559 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด การรถไฟแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments