สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 8 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/34511/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ค. – 16 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสนนทบุรี

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ด้วย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัคร เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์

4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอและสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองได้

รายละเอียดของงาน

พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT

ให้บริการข้อมูลบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยกับโรงพยาบาล บริษัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT

ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา

โอกาสที่ได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศทางการแพทย์, Health Information System, Pharmacy Informations ภายในประเทศและต่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและรับดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลยา

มีโอกาสในการศึกษาต่อสาขา Health Information ในระดับปริญญาโทและเอก

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หลักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ยื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)

5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

อนึ่ง ศมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ ศมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้าง แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้าง หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ ศมสท.

ทั้ง นี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ชั้น 3

อาคารสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-8329297 โทรสาร 02-8329290

ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล์ kanet@hsri.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – 16 พฤษภาคม 2559โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ผู้ประสานงาน นายคเณศ สัมพุทธานนท์

สมัครงาน สวรส งานราชการ นนทบุรี สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 ehenbook.com สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments