ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -4 พ.ค. 2559 |พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/34365/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-45,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 4 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
—————————

 

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

สังกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
– เกรด 6 – 8 
– อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 17,500 – 45,000 บาท 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท   สาขาเศรษฐศาสตร์   บริหารธุรกิจ  การบัญชี
การเงิน การธนาคาร สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
– ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี 
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท
4. หากมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หรือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical  Skill)
6. มีความสามารถในการเขียนรายงาน การนำเสนองาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  MS-Word / MS-Excel /
MS-Power Point  ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1951 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

การคัดเลือก
จะดำเนินการด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)2559 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 59 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments