กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -3 พ.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34356/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนนทบุรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งแบบตั้งโต๊ะ(Desktop) และแบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) ชุดคำสั่ง
ระบบปฏิบัติการชุดคำสั่งสำเร็จรูป ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความต้องการของหนวยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูลเพื่อใหขอมูลที่ไดถูกต้องแมนยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตองตรงตามความตองการและสภาพ
การใชงานของหนวยงานอยู่เสมอ
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่งเพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยาง
ถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกตและระบบขอมูลของหนวยงานที่ไมซับซอน
เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของ
หนวยงานมากที่สุด
7. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกตเพื่อใหไดระบบงานประยุกตที่ตรงตาม
คุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ – การใช้งานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันทั้งสองภาค ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กำหนด)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง
งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรโยธาให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
๓. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รูปแบบ แผนที่ต่างๆที่ถูกต้อง
4. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– ทักษะ
1.2 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบโครงสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา – ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(แบบปรนัย)

– สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันทั้งสองภาค ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานราชการ นนทบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัคร สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2559 สอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 59 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments