มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -10 พ.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง 22 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

มรภ.สกลนคร

“มรภ.สกลนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/34340/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 22 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสกลนคร

มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B022
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อ
งานบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
7. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. สามารถดูแล ควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. สามารถงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และ
บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้บริการ
อยู่เสมอ
3. สามารถติดตาม วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบ
การบริการคอมพิวเตอร์ได้
4. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
กับผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว
5. ให้บริการอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
6. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
7 ให้บริการทางด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
8. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B021
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, C# และ JAVA
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
พื้นฐานข้อมูล MySQL และ Oracle
4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม
ตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้อง
ของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
5. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
งานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรง
ตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
6. มีความสามารถในการศึกษาการจัดการข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบพัสดุ
ครุภัณฑ์ และระบบบัญชี
8. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยได้
3. สามารถตรวจสอบ ติดตาม และรวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
4. สามารถให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
5. สามารถให้บริการทางด้านวิชาการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย
6. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B020
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบความถูกต้องของ
ระบบงานการหาข้อบกพร่องของงาน การให้บริการ
วิชาการแก่ผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบของ
หน่วยงานได้
3. สามารถทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หัวหน้า
หน่วยงานภายนอกและภายในเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
4. งานอื่นๆ (วิจัย ประกันคุณภาพของสำนัก
งานพัฒนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
งาน มคอ. เป็นต้น) งานเอกสารประกอบการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน ขอผลงานวิชาการ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B019
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
7. ประสานงานโดยการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดให้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
งานทะเบียนและการจัดการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกาษา ได้แก่
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน
หลักสูตร จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการ
แนะนำการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B018
อัตราเงินเดือน : 21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัย
ทางด้านเทอร์โมอิเล็กทริก
3. มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. มีหน้าที่เป็นนักวิจัยประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เทอร์โมอิเล็กทริก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ทางเลือก
2. มีหน้าที่กำกับดูแลเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
3. มีหน้าที่ขอทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อมาทำวิจัย
4. มีหน้าที่สนับสนุนและบริการการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ทางเลือก


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B017
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางสาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการด้านภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการด้าน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน
ระดับดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทำนุ บำรุงศาสนา
และความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และ
การละเล่นพื้นบ้าน ในรูปแบบงานการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
2. ให้คำแนะนำและให้บริการวิชาการ แก่ท้องถิ่นทาง
ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความ
สามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาบูรณาการ
เข้ากับงานวิชาการได้
3. ดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
4. ร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนงานที่เพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการจัดโดย
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น
5. จัดทำโครงการเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับงาน
ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครบถ้วน
ทุกกระบวนอย่างโดยมุ่งผลสำเร็จและเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการสูงสุด
6. จัดสรุปผลดำเนินงานของหน่วยงานและ/
หรือโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ
7. ประสานงานโดยการทำงานร่วมกันกับบุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดให้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B016
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ระบุไว้
2. มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
3. มีประสบการณ์และสามารถฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน
ระดับดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาแก่ผู้มาขอใช้
บริการ
3. ดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติ
การทางภาษา และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านศูนย์ภาษา ตลอดจนงานที่เพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการจัดโดย
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น
5. จัดทำโครงการเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ
งานด้านศูนย์ภาษา
6. จัดทำเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
7. จัดสรุปผลดำเนินงานของหน่วยงานและ
โครงการต่างๆ ที่งานศูนย์ภาษาดำเนินการ
8. ประสานงานโดยการทำงานร่วมกันกับบุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดให้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ หรือ
งานธุรการ
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติได้อย่างชำนาญ
5. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อ
งานบริหารได้อย่างชำนาญ
6. มีประสบการณ์ในการสรุปโครงการต่างๆ
7. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
9. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. จัดทำงานสารบัญ งานธุรการได้อย่างคล่องแคล่ว
2. สรุปรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดทำข้อมูลสรุปโครงการและสถิติการทำงาน
ของฝ่ายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
6. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านสาธารณสุข
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันควบคุมโรค การปฐมพยาบาล
การดูแลรักษาเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค
การให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์
ได้หลากหลายช่องทาง ในมหาวิทยาลัย
3. มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารทั่วไป
ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือราชการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
สามารถออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลได้
5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และบุคลิกภาพดีใน
การบริการ
8. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำสู่งานวิจัย
(R2R) อย่างน้อย 1 เรื่อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. การบริหารงานทั่วไป ได้แก่ หนังสือราชการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ บริหารจัดการวัสดุ
ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2. งานการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
2.1 งานเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่
จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ จัดทำเอกสาร
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และวิทยุ
วงจรปิดของมหาวิทยาลัย จัดทำโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
2.2 จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
และนักศึกษา
2.3 ควบคุมการระบาดของโรค ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เช่น พ่นหมอกควัน
กำจัดยุงลาย เป็นต้น
3. งานการบริการดูแลรักษาเบื้องต้นและ
การปฐมพยาบาล ได้แก่ จัดหาเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ
ทางการแพทย์ที่จำเป็นไว้ประจำห้องพยาบาล ให้
บริการตรวจประเมิน ดูแลรักษา อาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น และตามการส่งต่อให้เหมาะสมของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บริการยา
และเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยเบื้องต้น แก่นักศึกษาหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัย และกระเป๋ายาสำหรับ
กิจกรรมของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ จัดทำสถิติและ
รายงานการใช้ยา และการปฏิบัติงานแต่ละเดือน
เบิกจ่ายยา และดูแลความสะอาดห้องพยาบาล
ยา วัสดุเวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ที่ให้บริการ
ภายในห้องพยาบาล
4. งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การตรวจอาหาร
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย การให้ข้อมูลอาหาร และ
เครื่องสำอางอันตราย เป็นต้น
5. ให้บริการด้านวิชาการข้อมูลสุขภาพ และ
การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ จัดนิทรรศการความรู้
ด้านสุขภาพ ออกให้บริการตรวจประเมินสุขภาพ
เบื้องต้น
6. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาทางการศึกษาพิเศษ หรือ สาขาวิชา
ทางครุศาสตร์อื่นที่ผ่านการฝึกอบรม เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ
ที่ ก.ค.ศ. หรือ สกอ. รับรอง
2. สามารถสื่อสารภาษามือไทยเป็นล่ามภาษามือได้
หรือ มีบัตรล่ามภาษามือไทย
3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. บริหารจัดการงานการศึกษาคนพิการระดับ
อุดมศึกษา
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการศึกษา
3. เป็นล่ามภาษามือหน้าห้องเรียนนักศึกษาหูหนวก
ระดับอุดมศึกษา
4. พัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาความคิดของ
คนหูหนวก
5. บริหารโครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Microsoft
Power Point, Microsoft Excel, Access Control,
Database for Business Plus.
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
การสื่อสาร สามารถถ่ายทอด และนำเสนองาน
ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. งานตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานตรวจสอบการเบิก – จ่ายเงินเดือนบุคลากร
3. การจัดทำรายงานประจำปี
4. งานธุรการ
5. งานสารบรรณ
6. งานประชุม
7. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์
8. งานพัสดุ / งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
9. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอ
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
10. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ
เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
11. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนด
12. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
2. มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด
การพลังงาน ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา
งานระบบไฟฟ้า
4. ออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ดูแล ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า
ภายในมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ปํญหา ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า
3. งานการจัดการด้านพลังงาน
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้า
5. การดูแลระบบโทรศัพท์ สายนอก-สายใน IP
งานระบบปรับอากาศ
6. งานเอกสารเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารการเบิกในระดับ
ขั้นต้น
2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
/เบิกเงิน
3. ควบคุมระบบการตัดยอดเงินงบประมาณ/ยกเลิก
เอกสารในระบบ
4. รับผิดชอบ รับ-จ่าย เงินตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางสาขาวิชาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ
งานสารบรรณ และงานเลขานุการ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการบริหาร
งานสารบรรณและการบริหารมหาวิทยาลัย
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
งานเอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานเลขานุการ
5. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ
มีความกระตือรือร้น
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหา และสรุปเหตุผล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. บริหารจัดการงานเอกสาร งานธุรการ
งานเลขานุการ งานประชุม
2. ดำเนินการจัดทำทะเบียนรับ – ส่งพัสดุ
จดหมายทางไปรษณีย์กลางของมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการจัดทำทะเบียนการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
4. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมงานพิธีการ งานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วย
งานภายในและหน่วยงานภายนอก พร้อมจัดทำ
ข้อมูลทางสถิติ
5. อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัด
ประชุมต่างๆ ของสำนักงาน และของมหาวิทยาลัย
6. จัดเก็บเอกสารงานสารบรรณกลางของ
มหาวิทยาลัย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม
งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียม
การประชุม งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ
มีความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ
กำหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ
สามารถแก้ไขสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี มีความกระตือรือร้น
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุม
การจัดการงานต่างๆ ภายในงานศูนย์เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแผนงาน
รวมไปถึงการปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบ
หนังสือเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม
ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานองค์กรและบุคคลต่างๆ
และปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ ให้ข้อมูล
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์
ความรู้ แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่สนใจ
ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพ
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านดูแลหลักสูตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาภายใต้การกำกับ
แนะนำตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นๆ อาทิ เช่น
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการความรู้
งานกิจกรรมนักศึกษา งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา
ตลอดจน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม
และสรุปผลด้านการศึกษา


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขา
วิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่น
ที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นี้ได้
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ – การเงิน
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. งานธุรการ งานบุคคล งานจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น
2. งานบริการกำกับดูแลกิจการนักศึกษา ของ
สาขาวิชาศิลปกรรม
3. งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ / มหาวิทยาลัย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
โสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภท
เครื่องเสียง เครื่องฉาย เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ใช้ในการจัดแสดง หรือบรรยาย เพื่อให้
การใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เกิดความเหมาะสม
2. จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง
เครื่องฉายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี และ
มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
จัดทำข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการใช้งาน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นที่ปฏิบัติงาน
ที่ยุ่งยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
โดยควบคุมการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น
งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ
งานสัญญาเป็นต้น หรือ ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยาก
พอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร
เตรียมเรื่อง และเตรียมการ สำหรับการประชุม
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ
ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. บริหารจัดการอบรมและบริการวิชาการ
2. ดำเนินงานและพัฒนาการจัดการเก็บเอกสาร คำสั่ง
ประกาศ และระเบียบต่างๆ ให้เป็นระบบ
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดำเนินงานการประชุม อบรม สัมมนา และ
การใช้ห้องประชุม
5. ดูแลอำนวยความสะดวก ติดต่อ ประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกคณะ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B002
อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโสตทัศนศึกษา
มาแล้วไม่น่อยกว่า 3 ปี
3. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ โปสเตอร์แผนที่และ
ตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม
สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง
ครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
การประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ
3. เก็บรักษาซ่อมบำรุงเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
4. ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายรายงานผล
การปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ
นำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
6. ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่
ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน
ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับ
บัญชา


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B001
อัตราเงินเดือน : 13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางสาขาการบัญชี
การจัดการทั่วไป หรือ บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือด้านการพัสดุ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market) วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ผ่านระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) และตัดยอดในระบบบริหารงบประมาณ
ผ่านโปรแกรมตัดยอดชุดเบิกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและตามคำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา

สมัครงาน มรภ.สกลนคร งานราชการ สกลนคร มรภ.สกลนคร รับสมัคร สอบ มรภ.สกลนคร2559 สอบ มรภ.สกลนคร 59 มรภ.สกลนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สกลนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.สกลนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments