สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 23 เม.ย. -19 พ.ค. 2559 |หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์


ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/34338/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย. – 19 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสนนทบุรี

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ หรือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ หรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมจากความรู้ความ สามารถ และประสบการณ์ และอาจขึ้นบัญชีไว้ตามความจำเป็น โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามระเบียบ สวรส.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและ ลูกจ้าง สวรส. พ.ศ.๒๕๕๘

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลัง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง การประเมินผลงานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า๕ ปี
3. ประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
4. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
5. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. ทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางในการบริหารกำลังคนใน สวรส. ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของ สวรส. ได้
2. ดำเนินการงานบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้ามาจน ถึงออกจากงาน (เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหารและประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง เป็นต้น) เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. จัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรของ สวรส. ให้มีคุณสมบัติและศักยภาพตรงตามความต้องการของงาน
4. พัฒนาระบบหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ระหว่างเจ้าหน้าที่ใน สวรส. คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ
5. วางแผน กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลแก่บุคลากรใน สวรส. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. วางแผนและบริหารโครงการทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือไปกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบริหารคนในองค์กร
7. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและ สวรส. บรรลุภารกิจที่ กำหนดไว้
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ ต้น

วิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตรา เงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)
6. หนังสือรับรองการทำงาน

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/application และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๓๔,๐๒-๘๓๒-๙๒๔๐ หรือ E-mail hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สมัครงาน สวรส งานราชการ นนทบุรี สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments