มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างเขียนแบบ


ฝากประชาสัมพันธ์

มรภ.ยะลา

“มรภ.ยะลา”

ลิงค์: https://iqepi.com/34241/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างเขียนแบบ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 29 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มรภ.ยะลายะลา

มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (2) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านบริการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่นการรับ ส่งหนังสือ ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ๑.๒ การบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๑.๔ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ๑.๕ ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ๑.๖ ความสามารถด้านเหตุผล การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย ๑.๗ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
วิธีการประเมิน : ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ (๑๐๐ คะแนน)

– ทักษะ
๒. ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ ๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทดสอบในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและ ระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

– สมรรถนะ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ๓.๑ สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ ๓.๒ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
วิธีการประเมิน : ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้มีสิทธิ์ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ
(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วย งานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและนำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 1.2 การบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 1.4 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 1.5 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 1.6 ความสามารถด้านเหตุผล การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 1.7 ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
วิธีการประเมิน : 100 คะแนน

– ทักษะ
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ ทดสอบในเรื่อง ต่อไปนี้ (1) ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง งานภูมิทัศน์ งานระบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาเบื้องต้น ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม (AUTO CAD) (2) ประมาณราคางานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : 100 คะแนน

– สมรรถนะ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 3.1 สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ 3.2พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
วิธีการประเมิน : 50 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้มีสิทธิ์ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 

สมัครงาน มรภ.ยะลา งานราชการ ยะลา มรภ.ยะลา รับสมัคร สอบ มรภ.ยะลา2559 สอบ มรภ.ยะลา 59 มรภ.ยะลา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.ยะลา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.ยะลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments