สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้- |หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34227/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวทช.

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้/ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบ
2. สนับสนุนการเขียน Paper จากผลทดสอบหรือผลทดลอง และจัดทำรายงานการเงินของโครงการตามรอบ 36เดือน และ 48 เดือน
3. จัดทำ Bar codes เอกสารทางการเงินของโครงการเพื่อการตรวจสอบ External Audit สำหรับกาจัดทำ Certificate ส่ง EU
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

:/

NANOTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้/ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบ
2. จัดทำรายงานผลการทอลอง
3. สนับสนุนการเขียน Paper เบื้องต้นและนำเสนอผลงานวิชาการที่สำคัญและจำเป็นต่อโครงการ
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตามโครงกาวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัฑณ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
4. มีทักษะกาใช้ซอฟแวร์ออกแบบทางวิศวกมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของต้นแบบที่จะพัฒนา
2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
4. ช่วยเขียนรายงานเชิงเทคนิคของต้นแบบต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อยืนจดสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์
5. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

:/

NANOTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี , วิศวกรรมเคมี , ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิ เคราะห์ ออกแบบ และการวางแผนการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านต่างๆ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การใช้งาน Microsoft Office
2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช.
3. บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

:/

MTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมีอินทรีย์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ในงานวิจัยด้านเคมีอนินทรีย์ หรือวัสดุศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2. ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

NANOTEC  1 30/04/2016

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด เศรษฐศาสตร์ และมีพื้นฐานความรู้ (background) ด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : Project Manager / Project or Product Development / การวิเคราะห์ตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การนำเสนอข้อมูลเชิงกลยุทธ์
2. การเจรจาต่อรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปปฏิบัติการ เช่น Business Model , Product Strategy, Brand Strategy, Communication Plan
2. วิเคราะห์ ข้อมูล market /กลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า / ต้นทุน / การเงิน / เทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด / แผนปฏิบัติการ / Commercialization
3. สร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้า
4. เจรจาต่อรองเชิงกลยุทธฺกับกลุ่มลูกค้า เพื่อนำเสนอข้อมูล/ บริการผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีแก่ลูกค้า
5. บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ Giga Impact Initiative (GII) Project ทำงานร่วมกับทีมด้านธุรกิจ และทีมวิจัยภายใต้โครงการ GII (นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ฯ) รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายใน สวทช. (TLO , IP) และหน่วยงานภายนอกเพื่อผลักดันผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ และมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูง

:/

MTEC  1 30/04/2016

วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ไฟฟ้า
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารอาคาร, การพัฒนาโครงการวิศวกรรม, พัฒนาระบบบริการขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ และ MS Office ได้
2. มีความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดูแลงานระบบประกอบอาคารสถานที่ งานระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาระบบให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในเชิงการให้บริการและต้นทุนที่ดีขึ้น

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานบริหารหลักสูตรฝึกอบรม

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบ พัฒนา ประสานงาน การบริหารจัดการโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม / การจัดการ / หลักการธุรกิจ / หลักการตลาด
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
3. ความรู้ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการที่เกี่ยวข้อง
4. ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรม
5. ทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
6. ทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ / รายงาน และ การเขียนจดหมายราชการ
7. ทักษะกรนำเสนอและถ่ายทอด / การเจรจาต่อรอง
8. ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมืออาชีพ / พิธีกร
9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงาน/ดูแลลูกค้า ตอบข้อซักถามข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตร การลงทะเบียนอบรม การจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนประสานงานการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
2. บริหารจัดการงานฝึกอบรม ได้แก่ การยืนยันการจัดอบรม ติดต่อวิทยากร เตรียมเอกสาร ห้องอบรม ที่จอดรถ แบบประเมินผล การจัดทำรายงานสรุปผลและงบประมาณ ประสานงานและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน
3. บริหารงานฐานข้อมูลลูกค้า ระบบรับลงทะเบียน พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. ให้คำแนะนำลูกค้าทั้งในเชิงข้อมูลของสถาบันฯ ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจเข้ารับการอบรม
5. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยากร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรร
7. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ สถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อวางแผนในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาใช้บริการฝึกอบรมของสถาบัน
8. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูล / ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการดำเนินงาน ในฐานะผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9000
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
4. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตนเองได้
5. มีจริยธรรมในการทำงานการรักษาความลับลูกค้า
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft office การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และ สุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน จัดทำรายงานผลและควบคุมคุณภาพโครงการ
2. ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ
4. สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
5. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6. ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง

:/

TMC  1 01/05/2016

ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม สาขาฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมควบคุม
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษในระดับดี (สามารถแสดงผลการทดสอบตามมาตรฐานสากล)
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ excel ได้
3. มีความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และ ร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครอง
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ บริหาร มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ติดต่อประสานงาน และ การบริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. งานสารบรรณ งานด้านพัสดุ งานด้านฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานฝึกอบรม
2. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายและการควบคุมงบประมาณของโครงการฝึกอบรม ค่าสาธารณูปโภค การส่งไปรษณีย์ การเบิกและจัดเก็บสต็อกของฝึกอบรม การจัดทำเอกสารอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
3. การจัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมและรายงานด้านการบริหารงานทั่วไป

:/

TMC  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผล

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อักษรศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในงานที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน ในระดับดี
2. มีความรู้ด้านธุรกิจ / หลักการตลาด
3. ความสามารถในการเขียนบทความ และหรือจัดทำสื่อ
4. ทักษะการจัดทำรายงาน ทำฐานข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ/โครงการที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำานเป็นทีมได้ดี
7. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตัวเองได้
8. มีความรู้ด้าน IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
9. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น โปรแกรม MS Office ความสามารถในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
10. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า พันธมิตร เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาด การเงิน ธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม
3. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานพันธมิตร
4. พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าและพันธมิตรของหน่วยงานและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่เสมอเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาและสร้างช่องทางเพื่อการดำเนินงานทางการตลาดของฝ่าย
6. จัดทำข้อมูลสำหรับสื่อเผยแพร่ เช่น สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ นิทรรศการ คำกล่าวของผู้บริหาร และอื่นๆ
7. ประสานงานและดำเนนิการให้ข้อมูลและบริการเบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแล
8. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร งานเลขานุการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับกลาง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม
4. มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ / แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อนัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสารลงรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
3. รับผิดชอบดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
5. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อการบริหารงานถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงาน

:/

CO  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2. มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2. รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3. จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไป มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์ การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าใน อุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลัก ดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยใน อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไป มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

นักวิจัยนโยบาย / งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Technology Management
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : ประสบการณ์ 5 ปี สำหรับปริญญาโท และ 1-2 ปี สำหรับปริญญาเอกด้าน 1.การเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ หรือกลยุทธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 2.การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) และความสามารถในการจับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่าง ประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัย

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : ชีวเคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. กฎ ระเบียบต่างๆ โดยประสานกับหน่วยงานในที่รับผิดชอบ
2. จัดทำกลไกการพิจารณาโครงการที่เข้าขอบข่ายต้องขออนุมัติการทำงาน รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อพิจารณาโครงการ
3. จัดทำกลไกบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กฎระเบียบต่างๆ
4. จัดทำระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. กฎระเบียบต่างๆ
5. จัดทำเอกสาร แนวทาง วิธีการปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
6. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสื่อสารให้บุคลากรวิจัยทราบ

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

วิศวกร / งานบริการเครื่องมือ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การ ดูแล การซ่อมบำรุง การสอบเทียบ การวางแผนการใช้งาน การดูแลการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการดูแลการจ้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนบำรุงรักษาและบำรุงรักษาเบื้องต้น (รวมทั้งประสานกับผู้รับผิดชอบเครื่องมือเฉพาะในห้องปฏิบัติการ) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Preventive Maintenance) ของหน่วยวิจัยกลางของศูนย์ฯ ทุกรายการ ทั้งที่เป็นเครื่องที่รับผิดชอบดูแลเองและของห้องปฏิบัติการวิจัยทุกห้อง รวมทั้งประสานการบำรุงรักษากับ vendor ที่มีสัญญาในการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกรายการด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์มีความพร้อมในการให้บริการและทำงานวิจัยได้ เสมอ อย่างต่อเนื่อง
2. บันทึกประวัติการซ่อมแซม การบำรุงรักษา และการวิเคราะห์จัดทำรายงานผลประจำปี ทำหน้าที่ดูแลการบันทึกประวัติของเครื่องแต่ละเครื่องให้ครบถ้วน ทั้งการซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครอบคลุมสาเหตุที่เกิดและเสนอแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหา ที่ดำเนินการไปแล้วหรือควรดำเนินการ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง หัวหน้าห้องแลปเจ้าของเครื่องมือ และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เพือทราบและตัดสินใจ
3. การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครื่องมือ วางแผนการใช้งานเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. วางแผนและจัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. ประสานงาน/ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ฯ รวมถึงการดูแลสภาพให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งในสถานที่ของ ศูนย์ฯ
6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่มอบหมายเกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

:/

NANOTEC  1 25/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : การออกแบบระบบควบคุมหรือการเขียนโปรแกรมควบคุม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C# และด้านการเขึยนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ รวมทั้งการออกแบบ / จัดสร้าง / พัฒนาวงจรไฟฟ้า
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโครงงานหุ่นยนต์หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Embedded System ของระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยระบบควบคุมควรสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อตอบสนองได้ถูกต้องตาม ความต้องการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

:/

NECTEC  1 30/04/2016
  NECTEC  1 30/04/2016

นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนหน่วยวิจัย และเทคโนโลยีฐาน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิจัยพัฒนา การบริหารโครงงการวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ใช้โปรแกรม MS Office และคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนการดำเนิน ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้กับหน่วยปฏิบัติการวิจัยได้ดำเนินการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัยเครือข่าย เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยเครือข่ายของ ศน. ให้เป็นพันธมิตรที่ดีในการดำเนินงานกับ ศน. และผลักดัน ให้สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือการนำไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นไปตามนาโนเทคโนโลยีโรดแมพ ภารกิจหลักและขอบเขตของงาน
3. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยภายใต้ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานของ ศน. และจัดทำรายงานไตรมาสของโปรแกรม และบริหารจัดการโปรแกรมเทคโนโนโลยีฐานให้ บรรลุตามเป้าหมาย
4. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และสนับสนุน โครงการวิจัย ภายใต้ โปรแกรม Flagship ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

:/

NANOTEC  1 24/04/2016

วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : ด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามการออกแบบ แบบสถาปัตยกรรมการบริการ (Service-oriented architecture -SOA)
2. สามารถพัฒาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST โดยใช้ภาษา JAVA
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Data Integration เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เช่น Pentaho ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานโดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST
2. ร่วมทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบงานที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JAVA และโปรแกรม Pentaho
3. สามารถอธิบาย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
4. สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคที่เกิดจากการพัฒนาระบบ หรือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เช่น การใช้งานระบบ การดูแลแก้ไขระบบ รวมทั้งผลการทดสอบระบบ
5. ร่วมกับทีมในการเรียนรู้่และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

:/

NECTEC  1 30/04/2016

ผู้ประสานงาน / งานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การประสานงาน ติดต่อสื่อสารทางด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่รู้จักระหว่าง ศน. และองค์กร/พันธมิตรที่สำคัญ (Strategic Partnership)
2. การสนับสนุนติดตามข้อมูลของกิจกรรม/ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของ ศน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
3. การรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลกิจกรรมและการดำเนินงานของ ศน. กับ Stakeholder เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

:/

NANOTEC  1 24/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Bioinformatics
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : database and bioinformatics

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. Knowledge on relational database(MySQL,PostgreSQL and MS access,setting up IT infrastructure,web application management

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Installing and upgrading the databse server and application tools.
2. Allocating system storage and planing future storage requirements for the database systems.
3. Enrolling users and maintaining system security
4. Controlling and monitoring user access to the database.
5. Planing for backup and recovery of database information.
6. Backing up and restoring databases
7. Generating various reports by querying from database as per need

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / งานประสานงานวิจัย/วิชาการ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การวิเคราะห์จัดทำแผนและผลงานการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร
2. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทางด้านการเกษตร
3. การบริหารจัดการหน่วยวิจัย
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 7 ปี
ด้าน : การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based และ Mobile Platform

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ทางด้าน PHP (Laravel Framework) Java script , MySQL, Arduino, Andriod App

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based Application โดยใช้ PHP เชื่อมกับฐานข้อมูลในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ LogisMate
2. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนซอฟต์แวร์แสดงผลวิเคราะห์ทาง Web ในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ LogisMate
3. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based Application โดยใช้ PHP เชื่อมกับฐานข้อมูลและอุปกรณ์ Smartphone ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ ของคนไทย
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสุขภาพของประเทศโดย ใช้แนวคิด NoSQL เช่น MongoDB HBase ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ คนไทย
5. ร่วมออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ Smartphone สำหรับเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและ web ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ คนไทย
6. พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน IOT โดยใช้เทคโนโลยี เช่น Arduino เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน
7. ร่วมสร้างผลงานทางด้าน 3P2I เช่น การเขียนรายงานต้นแบบ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจดสิทธิบัตร และการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ จากการร่วมสร้างผลงานในโครงการต่างๆ

:/

NECTEC  1 30/04/2016

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้าน IT
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

:/

CO

 

1 01/05/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : งาน วิจัยด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและเทคนิคทางอิมมูโนวิทยาหากมี ประสบการณ์ด้านเทคนิคทางชีวโมเลกุล และ/หรือเทคนิคทางจุลชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี
2. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา
3. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
4. เทคนิคทางจุลชีววิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี(Hybridoma technology)และโพลีโคลนอลแอนติบอดี
2. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา (ELISA,Western blot analysis)
3. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล (PCR, RT-PCR,gene cloning,DNA sequencing)
4. การทดลองที่ใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา (Microbiological culturing)

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : สังคม
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านการบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ EXCEL อยู่ในระดับดี-ดีมาก
5. เป็นไปตาม Role Profile ของกลุ่มตำแหน่ง 6071 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รับผิดชอบกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง ทั้งการประเมินผลงานวิชาการและไม่ประเมินผลงานวิชาการ
2. รวบรวม สรุปจัดทำ HR Report และข้อมูล Movement ของบุคลากรทุกมิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
3. รับผิดชอบเรื่องแผน งบประมาณ KPI ,Productivity,Process Improvement, SLA,และ ISO ของฝ่าย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : อาชีวอนามัยลแะความปลอดภัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

NECTEC  1 30/04/2016

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านระบบ IT ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Financial,Operation,Performance
2. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
4. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากร

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ สวทช.
2. ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Competency / ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)/การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ/หลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์/การวางแผน ทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planing)
5. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับและดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆในระบบที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลในหน้าที่รับ ผิดชอบให้ผู้รับบริการได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และแนวข้อปฏิบัติในการบริหารบุคคล
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคลในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ริเริ่มและเสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เสนอแนะและให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
9. รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการบริการทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ
10. อธิบายและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในหน้าที่ีที่รับผิดชอบ

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05)

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บัญชีหรือการเงิน
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน,โปรแกรม Open Office
2. หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร รวมทั้งบันทึกรายการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
2. ปิดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
3. จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายประจำวัน และจัดทำรายงานต่างๆที่รับผิดชอบ
4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนทางการเงินและบัญชีแก่บุคลากร/ หน่วยงานต่างๆ
5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
6. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Industrial Hygiene and Safety
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากระบวนการปฏิบัติงาน
5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Safety ต่างๆ
8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

NECTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Engineering / Biomedical Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเขียนภาษา Java หรือ C++ ได้ ถ้ามีความรู้ด้าน Medical Imaging หรือ Image Processing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวางและลดสัญญาณรบกวนบน CPU และ GPU
2. พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับตัวตรวจรับรังสี
3. ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับเครื่องต่างๆ ที่ Lab ได้พัฒนา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

NECTEC  1 30/04/2016

นักวิเคราะห์ / งานบริหารทุนภายนอก

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ การประสานงานและการสื่อสาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น จัดทำรายงานต่างได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรปผล/ข้อเสนอแนะได้
3. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง พูด อ่าน เขียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ได้แก่การดำเนินงานตามแผนของโครงการ กิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก การทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดเครียมการนำเสนอ เป็นต้น
2. การค้นคว้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนมีคุณภาพ
3. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานอื่นๆ ที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายงาน

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ 04/12/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

:/

NECTEC  1 30/04/2016

วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ 03/02/2015

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2559 สอบ สวทช. 59 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments