กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 -10 เม.ย. 2559 |รับสมัคร 1,263 รายละเอียดคุณวุฒิ-สาขา-เขต


ฝากประชาสัมพันธ์

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “

ลิงค์: https://iqepi.com/34156/ หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัคร 1,263 รายละเอียดคุณวุฒิ-สาขา-เขต
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,263
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4  – 10 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 1,263 อัตรา แบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานของ PEA โดยมีรายละเอียดจำนวนอัตรา คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • 1.1 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 143 อัตรา
 • 1.2 พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน PEA ในส่วนภูมิภาค (12 เขต)  จำนวน 1,120 อัตรา

2. วิธีการรับสมัคร

 • 2.1 PEA เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือ http://job.pea.co.th
 • 2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป ตำแหน่ง รหัสตำแหน่ง คุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่ง จำนวนอัตรา และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม)
 • 2.3 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน จำนวน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 270 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร/Internet 30 บาท) ที่เคาน์เตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว (ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • 3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • 3.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ PEA ประกาศ
 • 3.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 1-23) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 • 3.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัคร ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็ฯจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู็สมัครกอกข้อมูลเป็นเท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่ PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ และดำเนินการยกเลิกการจ้าง เพื่อให้พ้นสภาพจากสถานะเป็นพนักงาน PEA โดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก PEA ได้ทั้งสิ้น
 • 3.5 ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติจากการตรวจประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน PEA จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ PEA จะไม่บรรจุเป็นพนักงาน
 • 3.6 การรับสมครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA สมัครเข้าสอบคัดเลืก เนื่องจาก PEA มีระเบียบว่าดวยการย้าย แต่งตั้งและปรับวุฒิ ซึ่งหากพนักงานเดิมมีความประสงค์ที่จะย้าย แต่งตั้งหรือปรับวุฒิจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของ PEA

4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ

PEA จะประกาศฯ ไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ โดยใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 13 แห่ง ดังนี้

 1. สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
  สอบที่ กรุงเทพมหานคร
 2. การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 | ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย
  สอบที่ จ.เชียงใหม่
 3. การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 | อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
  สอบที่ จ.พิษณุโลก
 4. การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 | ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์
  สอบที่ จ.ลพบุรี
 5. การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 | หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
  สอบที่ จ.อุดรธานี
 6. การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 | ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
  สอบที่ จ.อุบลราชธานี
 7. การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 | นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  สอบที่ จ.นครราชสีมา
 8. การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 | ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
  สอบที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 9. การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 | ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา
  สอบที่ จ.ชลบุรี
 10. การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 | กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)
  สอบที่ จ.นครปฐม
 11. การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 | ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง)
  สอบที่ จ.เพชรบุรี
 12. การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 | นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง
  สอบที่ จ.นครศรีธรรมราช
 13. การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 | สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธาวาส
  สอบที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*** หาก PEA มีปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่อาจทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถาที่สอบ PEA จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบต่อไป

5. วันและเวลาการสอบ

 • 5.1 ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท สอบันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
 • 5.2 ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสอบ สถานที่สอบอีกครั้งในประกาศฯ ตามข้อ 4

*** อนึ่ง หาก ณ วันที่ปิดรับสมัคร ปรากฎว่ามีผู้สมัครจำนวนไม่มาก PEA ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนวันสอบให้ลดลงเหลือเพียง 1 วัน เท่านั้น (ซึ่งผู้สมัครจะทราบรายละเอียดได้ในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ)

6. วิชาในการสอบคัดเลือก

วิชาที่สอบ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยต้องมีผลคะแนนอยู่ในลำดับสูงสุดแบ่งตามแต่ละตำแหน่งและตามพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

วุฒิการศึกษา วิชาที่สอบ คะแนน เวลาสอบ
ประเภทวุฒิ ระดับ
*คุณวุฒิเฉพาะทางที่ กฟภ. กำหนด
(ตำแหน่งเฉพาะด้าน)
– ปริญญาโท
 1. ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 2. ความรู้การใช้ Computer
 3. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Cor Competency)
20

10

10

09.00-11.00 น.
4. วิชาเฉพาะด้าน 60 13.30-15.30 น.
– ปริญญาตรี

– ปวส.

 1. ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 3. ความรู้การใช้ Computer
 4. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Cor Competency
 15

15

10

10

09.00-12.00 น.
 5. วิชาเฉพาะด้าน  50 13.30-15.30 น.
 **คุณวุฒิอื่นๆ นอกเหนือคุณวุฒิเฉพาะทาง
(ตำแหน่งทั่วไป)
 – ปริญญาตรี

– ปวส.

 1. ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 3. ความรู้การใช้ Computer
 4. สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Cor Competency
 30

30

20

20

09.00-12.00 น.
*คุณวุฒิเฉพาะทางที่ กฟภ. กำหนด (ตำแหน่งเฉพาะด้าน) ได้แก่ วศก.(ไฟฟ้า) ปริญญาโท, วศก.(ไฟฟ้า) มีความรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปริญญาโท, วศก.(พลังงาน) ปริญญาโท, วศก. (ไฟฟ้า/เครื่องกล/คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรม Software)/ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม/โยธา), นทน.(จป)ม นบช.,นตภ.,นกง.,นรค.(Programmer/Administrator), ศฐก., พชง. (ไฟฟ้า/แก้ไฟฟ้าขัดข้อง/โยธา/เครื่องกล/โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์/โสตทัศนศึกษา),พบช.,พคค. และ พสถ.

**คุณวุฒิอื่นๆ นอกเหนือจากคุณวุฒิเฉพาะทาง (ตำแหน่งทั่วไป) ได้แก่ บคก.,นวน.,วทก.,พบค.,พพด.

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

PEA จะเรียกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามอัตราส่นที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 • 7.1 ใบสมัครงานกับ PEA พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • 7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • 7.3 หลักฐานการศึกษา ได้แก่
  • 7.3.1 สมัครตำแหน่งคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สำเนาระเบียบนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา
  • 7.3.2 สมัครตำแหน่งคุณวุฒิ ปริญญาตรีและปริญญาโท
   • สำเนาปริญญาบัตร กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร จะต้องมีหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
   • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา
    กรณีที่ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จควบคู่กับสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcrpt of Records) ฉบับสมบูรณ์ที่มีระบุวันสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการสมัครก่อนได้ แต่หากเมื่อผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกได้แล้ว และในวันที่ PEA กำหนดให้มารายงานตัว บุคคลผู้นั้นจะต้องนำหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติมาแสดงควบคู่กับสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งหากในวันดังกล่าวไม่สามารถนำมาแสดงได้ PEA ขอสงวนสิทธิในการไม่ขออนุมัติจ้างเป็นพนักงาน
 • 7.4 ผลคะแนนการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี สำหรับตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาโท
 • 7.5 วิทยานิพนธ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) มีความรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ปริญญาโท)
 • 7.6 ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าสายตาปกติ (ไม่สั้น, ไม่เอียง, ไม่บอดสี) และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
 • 7.7 สำเนาหลักฐานทางทหาร ที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)) (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ แต่หากผู้สมัครใช้หลักฐานทางทหารประเภทอื่น เช่น สด.1 หรือ สด.9 เป็นต้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครท่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 • 7.8 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) หรือหนังสือรับเรื่องจากสภาวิศวกร (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่ต้องใช้ใบอนุญาต)
  – หากผู็สมัครเป็นผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จะไม่สามารถไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาต ก.ว.ได้ PEA อนุโลมให้สมัครได้ก่อน แต่หากเมื่อท่านผ่านกรสอบคัดเลือกแล้ว ในวันที่ PEA กำหนดให้มารายงานตัว บุคคลผู้นั้น จะต้องนำเอกสารใบอนุญาต ก.ว. หรือหนังสือรับเรื่องจากสภาวิศวกรมาแสดง มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขออนุมัติจ้างเป็นพนักงาน
  – ผู้สมัครท่านใดที่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาต ก.ว. ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท จะไม่เห็นหนังสือรับรเรื่องจากสภาวิศวกร บุคคลผู้นั้นต้องเดินทางไปขอหนังสือรับเรื่องที่สภาวิศวกร ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ เพื่อนำมาใช้ยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ
  – หากผู้สมัครไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และหากเจ้าหน้าที่ PEA ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ ปรากฎว่าไม่เป็ฯไปตามประกาศฉบับนี้ จะถือว่าการสอบของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA รวมถึงการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท คืนแต่อย่างใด

8. เงื่อนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อรับเข้าปฏิบัติงานกบ PEA

 • 8.1 PEA จะประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA และประกาศรายชื่อสำรองตามจำนวนที่เหมาะสม โดยรายชื่อสำรองจะนำมาใช้ในกรณี ดังนี้
  • 8.1.1 ทดแทนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กำหนด หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง และพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานเดียวกันกับผู้มีรายชื่อสำรอง
  • 8.1.2 ทดแทนอัตราพนักงานวิชาชีพ (คุณวุฒิ ปวส.) ที่มีการสอบปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งเป็ฯนักวิชาการ ได้แก่ วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม),นักบัญชี,เศรษฐกร, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักพัสดุ, นิติกร, นักบริหารงานทั่วไป และวิทยากร เนื่องจาก PEA มีการสอบสรรหาภายในจากพนักงานวิชาชีพเป็นนักวิชาการ
  • ทั้งนี้ รายชื่อบัญชีสำรอง ตามข้อ 8.1 ใช้ทดแทนตามพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้สละสิทธิและผู้ผ่านการสรรหาภายใน บัญชีรายชื่อสำรองจะมีผลภายใน 45 วัน นับถัดจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือกโดย PEA จะไม่นำไปใช้กับการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุกตำแหน่งในครั้งต่อไป ทั้งนี้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้เมื่อได้รับอัตรากำลังครบตามที่ประกาศรับสมัคร และเมื่อบัญชีรายชื่อสำรองดังกล่าวสิ้นผลหรือถูกยกเลิกแล้วจะไม่มีผลผูกพันกับ PEA
 • 8.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกับ PEA ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ได้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • 8.3 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กำหนด PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจะนำบุคคลทีไ่ด้คะแนนในลำดับถัดไปของตำแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆ ขึ้นมาทดแทน
 • 8.4 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะจัดให้ผู้ผ่านการคดัเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ในสังกัดภายในพื้นที่ที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ในวันสมัคร ตามที่ PEA  เห็นสมควร
 • 8.5 เมื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าปฏิบัติงานกับ PEA แล้ว จะไม่สามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้ จนกว่าจะปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และต้องอยู่ในดุลพินิจของ PEA ด้วย

ทั้งนี้อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกรับรเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงานกับ PEA เนื่องจาก PEA มีกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาโท

  1. วิศวกร (ไฟฟ้า/ปริญญาโท) จำนวน 7 อัตรา
  2. วิศวกร (ไฟฟ้า/ปริญญาโท) มีความรู้อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร (พลังงาน/ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี และ ปวส.
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 62 อัตรา
  2. วิศวกร (โยธา) จำนวน 3 อัตรา
  3. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) จำนวน 3 อัตรา
  4. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 5 อัตรา
  5. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  6. นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  7. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Administrator) จำนวน 4 อัตรา
  8. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
  10. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 9 อัตรา
  11. วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
  12. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 8 อัตรา
  13. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรม Software) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
  2. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  3. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงาน (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 55 อัตรา
  2. พนักงานบัญชี จำนวน 7 อัตรา
  3. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
  2. วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนว 1 อัตรา
  4. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  6. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  7. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
  8. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 4 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงาน (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 52 อัตรา
  2. พนักงานบัญชี จำนวน 15 อัตรา
  3. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
  2. วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) จำนว 1 อัตรา
  4. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  6. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
  7. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 47 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานบัญชี จำนวน 16 อัตรา
  4. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
  6. พนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 7 อัตรา
  2. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
  3. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 6 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 89 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานบัญชี จำนวน 19 อัตรา
  4. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา
  2. นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  3. เศรษฐกร จำนว 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  5. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
  6. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 7 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงาน (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 76 อัตรา
  2. พนักงานบัญชี จำนวน 14 อัตรา
  3. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
  2. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนว 1 อัตรา
  4. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  6. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  7. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  8. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา
  9. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 4 อัตรา
  10. วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงาน (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 65 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานบัญชี จำนวน 21 อัตรา
  5. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 14 อัตรา
  2. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา
  3. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  4. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  5. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา
  6. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 9 อัตรา
  7. วิทยากร จำนวน 2 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงาน (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 58 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานบัญชี จำนวน 19 อัตรา
  4. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
  6. พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 8 อัตรา
  7. พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 20 อัตรา
  2. วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  3. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  4. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
  5. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 7 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 67 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานบัญชี จำนวน 17 อัตรา
  4. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 7 อัตรา
  2. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
  6. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  7. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา
  8. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 7 อัตรา
  9. วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 17 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานบัญชี จำนวน 9 อัตรา
  4. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 8 อัตรา
  2. วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา
  4. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  5. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  6. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
  7. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา
  8. วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 32 อัตรา
  2. พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานบัญชี จำนวน 19 อัตรา
  4. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  5. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 11 อัตรา
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  3. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  4. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 4 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 46 อัตรา
  2. พนักงานบัญชี จำนวน 21 อัตรา
  3. พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4

ตำแหน่ง-คุณวุฒิ ที่เปิดรับสมัคร

 1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
  1. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 13 อัตรา
  2. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา
  5. นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ) จำนวน 6 อัตรา
 2. คุณวุฒิ ปวส. 
  1. พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 47 อัตรา
  2. พนักงานบัญชี จำนวน 10 อัตรา
  3. พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณวุฒิ ปริญญาโท

 • วิศวกร (ไฟฟ้า/ปริญญาโท)

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
  • มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในวันสมัคร
 • วิศวกร (ไฟฟ้า/ปริญญาโท)

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
  • ทำวิทยานิพนธ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
  • มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในวันสมัคร
 • วิศวกร (พลังงาน/ปริญญาโท)

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง / สาขาเครื่องกลหรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
  • มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในวันสมัคร

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
 • วิศวกร (โยธา)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา
  • ต้องมีใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาโยธา หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
 • วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
  • ต้องมีใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • วิศวกร (เครื่องกล)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องมือกล
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
  • ต้องมีใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรม Software)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (Software)
 • นักบัญชี

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้ป็นคุณวุฒิทางบัญชี
 • นักการเงิน

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการธนาคาร
 • เศรษฐกร

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
  • ยกเว้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร
 • นักพัสดุ

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาโลจิสติกส์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา Supply Chain Management
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
  • ยกเว้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
  • ยกเว้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร
 • นักตรวจสอบภายใน

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา
  • เศรษฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
  • ยกเว้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร
 • บุคลากร

  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วิทยากร

  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชามนุษยศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer)

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

คุณวุฒิ ปวส.

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

  • ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า
  • ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์)

  • ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • ปวส. สาขาวิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • พนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

  • ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า
  • ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • พนักงานช่าง (โยธา)

  • ปวส. สาขาวิชาโยธา
  • ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง
  • ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง
  • ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
  • ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ
 • พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)

  • ปวส. สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
  • ปวส. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
  • ปวส. สาขาวิชานิเทศศิลป์
  • ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)

  • ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล
  • ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์
  • ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
  • ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเรื่องกลอุตสาหกรรม
  • ปวส. สาขาวิชาบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 • พนักงานบัญชี

  • ปวส. สาขาวิชาบัญชี
  • ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
 • พนักงานพัสดุ

  • ปวส. สาขาวิชาบัญชี
  • ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ
  • ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

  • ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ยกเว้น สาขาทางด้านสื่อบันเทิง, มัลติมีเดีย,การออกแบบสิ่งพิมพ์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • พนักงานสถิติ

  • ปวส. สาขาวิชาสถิติ
  • ปวส. สาขาวิชาบัญชี
 • พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

  • ปวส. สาขาวิชาบัญชี
  • ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
  • ปวส. สาขาวิชาการตลาด
  • ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ
  • ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  • ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สมัครงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานราชการ ทั่วประเทศ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559 สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59 กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | สมัครออนไลน์ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments