งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มี.ค. -30 เม.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง (อัพเดต 23 มี.ค. 2559)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

ลิงค์: https://iqepi.com/34085/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (อัพเดต 23 มี.ค. 2559)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


https://www.iqepi.com/news01/2016-03-23_224630.jpg
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ (Strategist Officer)

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
มีความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ เช่น Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด ระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน


VP of Innovation Department (Head of Department)

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานระดับฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัยนวัตกรรม งานพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ และงานพัฒนามาตรฐาน โดยเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของฝ่าย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

Direct Subordinates:

1. Manager of Research and Development

2. Manager of Architecture and Prototype

3. Manager of Standard

Job Responsibilities:

กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านวิจัยนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง กำหนดกรอบ ทิศทาง และแผนงานการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวคิดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการใหม่
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึง พัฒนาสถาปัตยกรรมหรือกรอบแนวทางหลักของโครงการ/แนวคิดต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว โดยครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business) สถาปัตยกรรมด้านมาตรฐานข้อมูล (Data) สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application)และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology)
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนามาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงาน รวมถึงมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึง ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ติดตาม ค้นคว้า ประเมินสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค วิทยาการ เครื่องมือ และเทคนิคการบริหารใหม่ ๆ รวมถึง กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของสำนักงาน/ ฝ่ายให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Job Qualifications:

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย พัฒนาต้นแบบ การทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี และ ประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 7 ปี
มีความสนใจในผลงานวิจัย แนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน) และภารกิจของสำนักงาน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

Job Responsibilities:

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง

ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบให้เกิดการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ศึกษา วิจัย และจัดทำนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
ประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี


Senior Marketing & Communications Officer (Digital Marketing Strategy)


Job Purpose: พัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และบริการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ

Job Responsibilities:

ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงาน เพื่อแสวงหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
­มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร
จัดทำสำรวจ รวบรวมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
วิเคราะห์ช่องทาง และแนวทางในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน และดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ออกแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปแบบการจัดนิทรรศการ/ สัมมนา และดำเนินกิจกรรมการสื่อสารองค์กรต่างๆ การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานที่ดำเนินการโดยทีมงานภายในหรือหน่วยงานจัดจ้างภายนอก ให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จที่คาดหวัง

Job Qualifications:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
ประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) อย่างน้อย 3 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


Risk Management Officer


Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


Internal Audit Officer – Senior Officer

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
Job Responsibilities:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ พาณิชยศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ (External Audit) อย่างน้อย 2-5 ปี
มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) EGA
Human Resources Management Division
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 # 2206
Website : www.ega.or.th,recruit@ega.or.th
Enabling Complete & Secure e-Government
EGA – Digital Governmen

สมัครงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์2559 สอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 59 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments