มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มี.ค. -15 มี.ค. 2559 |อาจารย์


ฝากประชาสัมพันธ์

มศว

“มศว”

ลิงค์: https://iqepi.com/33970/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 15 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มศว

มศว เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0949 สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0949
สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน ประกอบด้วย
1.1 งานเตรียมงานสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.1 ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.3 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.4 กรรมการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน/ฝึกงาน)
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
4.2 กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 งานสอบข้อเขียนพิสดารและการสอบพิเศษต่างๆ
4.4 งานจัดตารางสอนภาควิชาฯ
5. งานวิจัย / ตำรา / บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความอื่นๆ งานเขียนอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานบริการวิชาการ
6.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย
6.2 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
6.3 กรรมการวิชาการตามสถาบันต่างๆ
6.4 การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
6.5 การจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. งานกิจการนิสิต
8.1 งานประจำ (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม)
8.2 งานเฉพาะกิจกรรม
10. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
9.1 งานพัฒนาหลักสูตร
9.2 งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
9.3 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเดินทางไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เช่น งานเดินทางไปสอน งานเดินทางไปราชการอื่นๆ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ , หัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ได้รับการอนุมัติ (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 มีนาคม 2559 ถึง 8 เมษายน 2559

สมัครงาน มศว งานราชการ มศว รับสมัคร สอบ มศว2559 สอบ มศว 59 มศว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments