งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/33953/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 20 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ประสานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสานการร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งพัฒนาระบบราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงาน โครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ของหน่วยงาน
– สรุปข่าว วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ทุกชนิดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
– เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
– จัดเตรียมการแถลงข่าว และแถลงผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำ Press Release
– จัดทำสื่อ นิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ
– จัดเตรียมการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
– วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อให้การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
– ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
– วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บริหาร
– การบันทึกข้อมูล ข้อสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ทำหนังสือโต้ตอบและจัดพิมพ์เอกสาร
– การจัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ รวมทั้ง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
– การติดต่อนัดหมายรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ โอน ย้าย การพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2559 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 59 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments