มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -25 ก.พ. 2559 |อาจารย์


ฝากประชาสัมพันธ์

มศว

“มศว”

ลิงค์: https://iqepi.com/33717/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 25 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มศวกรุงเทพ

มศว เปิดรับสมัครสอบ


รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0948 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0948
สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ
ภาคบริการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจต้องเคยจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายใต้หัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจโรงแรมหรือท่องเที่ยว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการภาคบริการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ ต้องเคยจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือกำลังจัดทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการธุรกิจโรงแรมหรือท่องเที่ยว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก.(กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับ การอนุมัติ (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

สมัครงาน มศว งานราชการ กรุงเทพ มศว รับสมัคร สอบ มศว2559 สอบ มศว 59 มศว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มศว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments