งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |อาจารย์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

มศว

“มศว”

ลิงค์: https://iqepi.com/33716/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มศวกรุงเทพ

มศว เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5086 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5086
สังกัดสาขาธุรกิจเพื่อสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
มีประสบการณ์ มีความสนใจทางด้านธุรกิจเพื่อสังคม หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่
วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์ มีความสนใจทางด้านธุรกิจเพื่อสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก.(กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับ การอนุมัติ (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)
10. ผู้สมัครต้องเขียนประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเพื่อสังคมหรือความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

สมัครงาน มศว งานราชการ กรุงเทพ มศว รับสมัคร สอบ มศว2559 สอบ มศว 59 มศว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มศว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments