กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ม.ค. -15 ก.พ. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/33571/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ม.ค. – 15 ก.พ. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และงบการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ การบันทึกบัญชีต้นทุน การคำนวณและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี การนำเสนอ งบการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี และความมีสาระสำคัญ กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบในสาระสำคัญของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน เทคนิคการตรวจสอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี การตรวจสอบเหตุการณ์หลังวันที่ในงบดุล การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร สอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2559 สอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 59 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments