กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -12 ก.พ. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/33570/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 12 ก.พ. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
2 เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ภารกิจ สถานภาพระบบสารสนเทศ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบในการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ รวมทั้งออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต้องการ จัดหาและจัดทำข้อมูลสรุปข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวง ภายใต้แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน

ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรหน่วยงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและดำเนินการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการวางแผนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2559 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments