Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ม.ค. -25 ม.ค. 2559 |รวม 800 อัตรา!! พนักงานการเงิน ระดับ 4

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ประมาณการอัตราว่าง ประมาณ 800 อัตรา
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่นๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  3.2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ดังนี้
  1) บัญชี บัญชีต้นทุนระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อากรวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรำกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

  3.2.2 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 6
  3.2.3 สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกำหนดได้

  3.2.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานบริการอย่างแท้จริง
  3.2.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS -EXCEL เป็นอย่างดี
  3.2.6 หากมีความสามารถด้านภาษาอื่น ๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. คุณสมบัติทั่วไป
  4.1 เพศ ชาย/หญิง และ ต้องมีอายุ ตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  4.2 มีสัญชาติไทย
  4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  4.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  4.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
  4.9 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
  4.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
  4.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  4.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงานหรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
 5. การสมัคร
  5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ  http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่ วันที่ 18 –25 มกราคม 2559 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5  กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อที่
  เบอร์โทรศัพท์0-2244-5880-1ในวันท าการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.3
  5.3 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดและสั่งพิมพ์ใบแบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4แล้วต้องน าแบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 20 –27 มกราคม 2559เท่านั้นในเวลาท าการของธนาคาร (08.30 –15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1) ค่าธรรมเนียมการสอบ  280  บาท
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลังการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นโดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com ภายใน3 วันทำการหลังจากการช าระเงิน
 6. การเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานธนาคารขอกำหนดรูปแบบการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้สมัครเลือกได้ 1 แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  รูปแบบเขตดำเนินงานคุณสมบัติเพศคุณสมบัติภูมิลำเนา
  แบบที่ 1ทุกจังหวัด ยกเว้นเขตพิเศษ แม่ฮ่องสอน ปัตตานี ยะลา นราธิวาสไม่จำกัดเพศไม่จำกัดภูมิลำเนา
  แบบที่ 2ทุกจังหวัด และเขตพิเศษ แม่ฮ่องสอนไม่จำกัดเพศไม่จำกัดภูมิลำเนา
  แบบที่ 3ทุกจังหวัด และเขตพิเศษ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสไม่จำกัดเพศต้องมีภูมิลำเนา*

  *  หมายถึงผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนา ดังนี้ 1)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของตนเอง หรือ2)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา –มารดา ของตนเอง หรือ3)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือ4)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา –มารดา ของคู่สมรส4

 7. อัตราเงินเดือนกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนธนาคารก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้นและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควรและหากไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน ประมาณวันที่8 กุมภาพันธ์ 2559ทางเว็บไซต์http://www.baac.or.thหรือhttp://www.baacapplicant.comและผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารก าหนด
 9. การสอบคัดเลือก
  9.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
  9.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1ชั่วโมง 30 นาที    (100 คะแนน) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
  9.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ได้แก่
  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น วิสัยทัศน์ พันธกิจและงานของ ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้าน หลักการการบริหารเบื้องต้น และด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล
  9.1.3 วิชาภาษาอังกฤษ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง (50 คะแนน)
  9.1.4 วิชาความละเอียดแม่นย า ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที (50 คะแนน)
  9.2 การสอบสัมภาษณ์ จะด าเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น
  9.3 การทดสอบบุคลิกภาพ
 10. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
  10.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผลเพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจำนวนที่ต้องการโดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามล าดับ ดังนี้5ล าดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยำลำดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งล าดับที่ 3 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษล าดับที่ 4 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้นมีจำนวนผู้ที่เลือกเขตพิเศษที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 2 และเขตพิเศษที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 6ของจ านวนความต้องการ  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกพื้นที่เขตพิเศษเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละข้างต้น โดยหากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบมีน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผลโดยวิธีอิงกลุ่ม เพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก
  10.2 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีเอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  10.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
 11. เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารก าหนด และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสถานที่ที่ก าหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องน าเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและส าเนาภาพถ่ายจ านวน 1ชุดดังนี้
  11.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้1)ชื่อ –สกุล ของผู้สมัครสอบ2)  สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชาตามประกาศของธนาคาร3)  วันที่ส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่25 มกราคม 2559
  11.2 บัตรประจำตัวประชาชน
  11.3 ทะเบียนบ้าน
  11.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1×1.5นิ้ว จ านวน1รูปซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  11.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ถ้ามี)
  11.6 หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
 12. การประกาศผลการสอบ
  12.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลำดับตามเลขประจ าตัวสอบ
  12.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับโดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ปัจจัยที่ 1  คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดับถัดไป
  2. ปัจจัยที่ 2  คะแนนรวมสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมสอบข้อเขียนเท่ากัน ธนาคาร        จะพิจารณาจาก
  3. ปัจจัยที่ 3 เป็นลำดับถัดไป
  4. ปัจจัยที่ 3  คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถ          ทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลำดับถัดไป
  5. ปัจจัยที่ 4  คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ โดยหากมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจาก
  6. ปัจจัยที่ 5เป็นลำดับถัดไป
  7. ปัจจัยที่ 5   คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 6 เป็นลำดับถัดไป
  8. ปัจจัยที่ 6  คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยำ

   ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารก าหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และใช้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับ โดยเรียงลำดับก่อนหลัง และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพิ่มเติมจากจำนวนความต้องการ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกเขตพิเศษไม่ครบตามจ านวนในข้อที่ 10.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยใช้วิธีการเรียงลำดับเช่นเดียวกับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้น

 13. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
  13.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
  13.2  เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งบรรจุและแต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกในบัญชีส ารองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานการเงินระดับ 4 ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2558 เรียงตามล าดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
  13.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับตามอัตราว่างหรือความจ าเป็นของ สาขา/สนจ./ส่วนงาน ที่ธนาคารก าหนด หากถึงล าดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานการเงินระดับ 4  ประจ าสาขาและส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2558  ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในสาขา/สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป
  ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเขตพิเศษด้วยนั้น ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1)  กรณีที่ขณะนั้นมีอัตราว่างในเขตปกติและเขตพิเศษจะพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับตามอัตราว่างหากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสำรองสามารถเลือกไปปฏิบัติงานในเขตปกติหรือเขตพิเศษหากไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานทั้งเขตปกติหรือเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองทุกบัญชีและจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป
  2)  กรณีที่ขณะนั้นมีอัตราว่างในเขตพิเศษเพียงอย่างเดียวจะพิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับตามอัตราว่าง หากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสำรองที่เลือกเขตพิเศษไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองทุกบัญชีและจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลำดับถัดไป
  3)  กรณีขณะนั้นไม่มีอัตราว่างในเขตพิเศษจะพิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับตามอัตราว่างของ สาขา/สนจ./ส่วนงาน หากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสำรองปกติไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในสาขา/สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสำรองในบัญชีปกติแต่ยังให้คงสิทธิ์ในการเลือกไปปฏิบัติงานเขตพิเศษเท่านั้น และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลำดับถัดไปหากมีบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือกธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งภายหลังจากบัญชีสำรองปกติไม่มีผู้แสดงความประสงค์ไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษหากถึงล าดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และจะตัดรายชื่อจากการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีแนบท้ายประกาศ
  13.4 ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารต้องผ่านการตรวจสุขภาพการทำหนังสือค้ำประกันสืบประวัติตามที่ธนาคารกำหนดพร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
  13.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
  13.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ และสาขา/สนจ./ส่วนงานที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2ปี
 14. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงานกำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไปกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน  และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สมัครสอบตามประกาศธนาคารฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศฉบับนี้ทุกประการและให้ถือว่าผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุดผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ประกาศ ณ วันที่ 6มกราคม2559
ลงชื่อ สุวิทย์  ตรีรัตน์ศิริกุล
(นายสุวิทย์  ตรีรัตน์ศิริกุล)
รองผู้จัดการทำการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปีบัญชี 2558

1.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง  (100 คะแนน)
1.1  ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
1.4ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

2.  วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งพนักงานการเงินใช้เวลา 2.00 ชั่วโมง  (100 คะแนน)
2.1  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี(หมวดบัญชีการเงิน/ หมวดบัญชีบริหาร)
2.2 ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น(ตลาดการเงิน/ ธุรกรรมการเงินและการธนาคาร/ การบริหารการเงิน/ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น/ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน)
2.3  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
2.4  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2.5  ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2.6  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
2.7  ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
2.8  ความรู้ด้านหลักการบริหารเบื้องต้น
2.9  จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล

3.  วิชาภาษาอังกฤษใช้เวลา 1.00 ชั่วโมง  (50 คะแนน)

4.  วิชาความละเอียดแม่นย าใช้เวลา 30 นาที  (50 คะแนน)

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments