งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 16 ม.ค. -12 ก.พ. 2559 |ผู้จัดการงานวิจัย,ผู้ประสานงานวิชาการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส

“สวรส”

ลิงค์: https://iqepi.com/33540/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการงานวิจัย,ผู้ประสานงานวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 12 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรสกรุงเทพ

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ 3 / 2559
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย (Full time)

 2. ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย (Part time)

 3. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ (Full time)

 4. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ (Part time)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย

 1. สัญชาติไทย อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ

 3. มีความรู้ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านการเภสัช หรือการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สวรส.

 4. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 5. เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ

 8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย
   

คุณสมบัติจำเพาะสำหรับ ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย

 1. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 2. มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ ด้านสาธารณสุข ด้านการเภสัช ด้านการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หรือการวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี

 4. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี หรือประสานงานกับต่างประเทศได้

 5. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก

 6. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 7. มีความสามารถในการสรรหานักวิจัยมาร่วมทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาได้

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการวิจัย หรือควบคุม กำกับดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มเข้มแข็ง และการอภิบาลระบบสุขภาพตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ สวรส. และบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

 2. กำหนดแผนและชุดโครงการวิจัย เพื่อค้นหาเครือข่ายวิจัย และดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการวิจัยที่เหมาะสม และมั่นใจว่าผลงานวิจัยจะบรรลุเป้าหมายตามที่ สวรส.กำหนด

 3. อำนวยการ สนับสนุน ระดมและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงสร้างแนวร่วม จัดประชุม/เวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 4. ประเมินและกำกับติดตามงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย กระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัยหรือเครือข่ายภาคีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ ดี เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และผลลัพธ์จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายในกำหนดเวลา วงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ หรือดีกว่าที่กำหนดไว้

 5. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ (ในระดับประเทศ)

 6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัย และชุดโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ (เช่น ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ องค์กรด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เป็นต้น) และเกิดการผลักดันไปสู่การกำหนดนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพในระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 7. ร่วมกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการวิจัยในภาพรวมของ สวรส. เพื่อร่วมกันพัฒนา สวรส. ให้สามารถบรรลุตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 8. ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตอบข้อสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่รับผิดชอบหรืองานที่เกี่ยวข้อง

 9. ให้ข้อเสนอแนะ ตอบชี้แจงข้อสอบถาม หรือให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งแก่หน่วยงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

 10. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ สวรส. บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ

 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงานการวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี

 4. มีความรู้ ด้านงานวิจัย การบริหารโครงการ การจัดเวทีสัมมนา หรือเวทีการแสดงความคิดเห็น และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

 5. เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ

 8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินธุรกรรมงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดเอกสารหรือข้อตกลงในการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 2. ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการจัดกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้รายงานการประชุมและองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้า หมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 3. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและชุดโครงการของ นักวิจัยหรือเครือข่ายภาคี เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 4. ค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ การสัมภาษณ์ หนังสือ/วารสาร/เอกสาร ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ หรือสรุปข้อมูลให้กับผู้จัดการงานวิจัย

 5. ศึกษา ทบทวนความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมหรือเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสรุปความเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่และแลก เปลี่ยนให้เกิดการเคลื่อนไหวในสังคมได้

 6. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย หรือผลลัพธ์จากชุดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้า ศึกษา หรืออ้างอิงต่อไปในอนาคต

 7. ประสานงาน ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับเครือข่ายภาคี นักวิจัย และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง รวมถึงต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัยและชุดโครงการที่หลากหลายให้เป็นองค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามเป้าหมายของ สวรส.

 8. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สรุปรายงาน และประมวลความรู้เบื้องต้นจากงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. หนังสือรับรอง 1 ฉบับ (บุคคลอ้างอิง)

 4. ใบสมัคร พร้อม CV (แนบผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ/สิ่งตีพิมพ์)

 

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2832-9233, 0-2832-9251 ในวันและเวลาราชการ

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมา สัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้

สมัครงาน สวรส งานราชการ กรุงเทพ สวรส รับสมัคร สอบ สวรส2559 สอบ สวรส 59 สวรส เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments