กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ม.ค. -5 ก.พ. 2559 |นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/33504/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 5 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านชีววิทยา (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยาประยุกต์ หรือทางชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
๑.ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์โดยวิธีทางชีววิทยาจุล ชีววิทยา และเทคนิคอืนที่เกี่ยวข้อง และทดสอบความเข้ากันได้ทางชีววิทยาของภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์ พลาสติกและยางที่ใช้ในทางการแพทย์
๒.ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์ พลาสติกและยางที่ใช้ในทางการแพทย์โดยวิธีทางชีววิทยา จุลชีววิทยาและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
๓.ร่วมดำเนินการการศึกษา วิจัย เพื่อประเมินความเสี่งและแจ้งเตือนภัย รวมถึงศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนดลยีด้านยาและวัตถุเสพติด และรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
๔.ร่วมดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากลและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ด้านการวางแผน
๑. ร่วมดำเนิการวางแผน โครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมงานและนอกทีมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

ด้านบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์ พลาสติกและยางที่ใช้ในทางการแพทย์ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. ร่วมสอน พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์ ภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์ พลาสติกและยางที่ใช้ในทางการแพทย์ แก่หน่วยราชการและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. ร่วมดำเนินการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑.ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไป
๒.ความรู้เกี่ยวกับวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์โดยวิธีทางชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ความรู้เกี่ยวกับวิธีทดสอบความเข้ากันได้ทางชีววิทยาของพลาสติกและยางที่ใช้ในทางการแพทย์
๔. ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านจุลชีววิทยาและชีวโมเลกุล ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ และระหว่างประเทศ
๒. ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์/ทดสอบ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านจุลชีววิทยาและชีวโมเลกุลเพื่อใช้ในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์และเป็นวิธีมาตรฐานของประเทศ
๓. ร่วมศึกษาวิจัยคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ด้านจุลชีววิทยาและชีวโมเลกุล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน และเพื่อจัดทำหรือปรับปรุง ค่ากำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านบริการ
๑. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ให้บริการทางวิชาการเช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือเอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
๓. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. นิเทศงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
๓. ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาและชีวโมเลกุลที่เกี่ยวกับอาหาร
๔. ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ด้านกีฏวิทยา (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาตลอดจนการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
๒. ออกปฏิบัติงานสำรวจเก็บตัวอย่างและประเมินผลงานด้านกีฏวิทยาในภาคสนาม
๓. ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง และทาก ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
๔. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งลงข้อมูลพื้นที่การเก็บตัวอย่างในภาคสนาม ประมวลผลข้อมูลอัตราการติดเชื้อไวรัสในยุง และจัดทำรายงานแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. ตรวจวิเคราะห์หาความต้านทานต่อสารเคมี
๖. ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนาประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านบริการ
๑. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านอื่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฏวิทยาทางการแพทย์ และปัญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวกับแมลง
๒. ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการป้องกันกำจัดแมลง
๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๔. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และนำเสนอผลงานวิเคราะห์
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2559 สอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments