งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  งานราชการอื่นๆ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -12 ม.ค. 2559 |ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายร้อยตำรวจ) บุคคลภายใน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33465/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายร้อยตำรวจ) บุคคลภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 500
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 12 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐๐ อัตรา

ห้ามตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และอายุราชการไม่ครบ ๒ ปี นับแต่วันบรรจุ
สมัครสอบคัดเลือกเป็นชั้นสัญญาบัตร
มีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ในข้อหารายงานเท็จ

กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขัน
๑. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต click ที่นี่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘ – ๑๒ ม.ค. ๕๙
๒. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ๑๒ ก.พ. ๕๙
๓. สอบข้อเขียน ๒๑ ก.พ. ๕๙
๔. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ๓ มี.ค. ๕๙
๕. รายงานตัว ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม ๙ – ๑๐ มี.ค. ๕๙
๖. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒๓ – ๒๖ มี.ค. ๕๙
๗. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ๒๗ เม.ย. ๕๙

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๕๐๐ อัตรา

ลำดับ
หน่วยดำเนินการ
รับสมัครคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัคร
(หน่วยดำเนินการสอบ)
หน่วยที่ได้รับ
การจัดสรรอัตรา
(ดำเนินการสอบ
ให้หน่วยงาน
โดยนำอัตรามารวมกัน)
กลุ่มงานอำนวยการ
และสนับสนุน (อก.)
กลุ่มสายงาน
ปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม (ปป.)
รวม
การเลือก
ที่นั่งสอบ
ข้อเขียน
ปริญญาตรี
จ.ส.ต.-ด.ต.
ปริญญาตรี
จ.ส.ต.-ด.ต.
บช.ศ.
สยศ.ตร., สกบ., สกพ., กมค., สพฐ.ตร., สทส., บช.ศ., รร.นรต., รพ.ตร., บช.ก. และ บช.ส.
๕๒
๕๒
ไม่ต้องเลือก
ที่นั่งสอบ
บช.น.
๑๐
๔๓
๑๗
๗๖
ภ.๑
ภ.๑, ภ.๒ และ ภ.๗
๑๙
๑๐
๖๓
๒๕
๑๑๗
ภ.๑, ภ.๒ และ ภ.๗
ภ.๔
ภ.๓ และ ภ.๔
๓๗
๑๕
๖๗
ภ.๓ และ ภ.๔
ภ.๕
ภ.๕ และ ภ.๖
๑๑
๕๐
๒๐
๘๘
ภ.๕ และ ภ.๖
ภ.๘
ภ.๘, ภ.๙, ศชต. และ รพ.ศชต.
๓๙
๑๖
๖๒
ภ.๘, ภ.๙ และ ศชต.
บช.ตชด.
บช.ตชด.
๑๘
๓๘
ไม่ต้องเลือก
ที่นั่งสอบ
รวม
จำนวน ๖ หน่วยสอบ
๑๑๕
๓๕
๒๕๐
๑๐๐
๕๐๐
 
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ อัตรา

ขอบเขตวิชาในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
จำนวน ๕๐๐ อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ด้านการทดสอบความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน ๑๕๐ ข้อ
จำนวน(ข้อ)
๑.    กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
๑๕๐
๑.๑   ประมวลกฎหมายอาญา
๓๕
๑.๒   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓๕
๑.๓   กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิ.อาญา ภาค ๕ พยานหลักฐาน)
๒๐
๑.๔   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง 
        และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
๑.๕   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒๕
๑.๖   ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
๒๕
๒.    กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
๑๕๐
๒.๑   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,
        ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
        ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๕
๒.๒   ภาษาไทย
๓๕
๒.๓   ทักษะงานอำนวยการ
๓๐
๒.๔   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
        และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐
๒.๕   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒๕
๒.๖   ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
๒๕

ด้านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เกณฑ์วัดผล

๑.    กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม     
๑.๑   การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
        (๑)   ว่ายน้ำ     ระยะทาง  ๒๕  เมตร  ผู้ทำเวลาไม่เกิน   ๕๐  วินาที  ถือว่า ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
        (๒)   วิ่ง          ระยะทาง ๘๐๐ เมตร  ผู้ทำเวลาไม่เกิน   ๕  นาที ๓๐ วินาที ถือว่า ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
๑.๒   สอบสัมภาษณ์     ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม ถือว่าผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
๒.    กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  
       สอบสัมภาษณ์      ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม ถือว่าผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

เอกสารทั่วไป
1.การทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบ
2.มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2552 (กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์)
3.หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4.การตรวจร่างประกาศรับสมัคร
5.สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน

แบบฟอร์ม
ใบมอบฉันทะ / ใบมอบอำนาจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
1.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
2.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
7.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือ
คู่มือ เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 59 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513
แหล่งที่มา: http://rcm.edupol.org

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments